. ۲۱
شکل ۳-۱. برخی از وسایل مورد استفاده جهت آزمایش ها ………………………………………. ۳۷
شکل ۳-۲. روند رشد گیاهان در گلدان ………………………………………………………………………. ۴۱
شکل ۴-۱. روند جوانه زنی و سبز شدن گیاهان