دانلود فایل پایان نامه تحلیل استنادی

پایان نامه مدیریت

آمریکا، ژاپن و آلمان، حتی پیش از آن نیز به این علم توجه داشته اند. در ایران از حدود 70 سال پیش، در مؤسسه رازی و انستیتو پاستور، فعالیتهایی در زمینه تولید واکسن از طریق بیوتکنولوژی سنتی انجام گرفته است. در سال 1354، انستیتو تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک در دانشگاه تهران تأسیس شد. هدف اولیه این انستیتو، انجام پژوهش در زمینه های بیوتکنولوژیک نبود، ولی پس از انقلاب اسلامی با بهره گرفتن از روش های بیوتکنولوژیک نیز پژوهشهای آن ادامه یافته است. پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، فعالیت در زمینه بیوتکنولوژی سنتی را از سال 1364 آغاز کرد و به تدریج، پژوهشهای آن در جهت بیوتکنولوژی نوین هدایت گردید. در ایران، از سال 1366، با تأسیس مرکز ملّی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، توجه به بیوتکنولوژی نوین آغاز گردید. رفته رفته، مؤسسههای پژوهشی، از قبیل مؤسسه رازی، انیستیتو پاستور، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و دانشگاههای صنعتی و دانشکدههای علوم، کشاورزی، پزشکی، بخشهای بیوتکنولوژی تأسیس کردند یا پژوهشهایی در زمینه بیوتکنولوژی در سازمانها و دانشگاههای مختلف پدید آمده است و پژوهش های پراکندهای هم در این مورد انجام گرفته یا در حال انجام است. به موازات ایجاد مراکز پژوهش در بیوتکنولوژی نوین در کشور، مراکز آموزشی، با عنوان مهندسی شیمی- گرایش بیوتکنولوژی، در مقطع کارشناسی ارشد، در سال 1369، و سپس در مقطع دکتری، در دانشگاه تربیت مدرس ایجاد شد. به دنبال آن، در مؤسسه پاستور با همکاری مرکز ملّی مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، مؤسسه رازی و دانشکده بهداشت علوم پزشکی تهران، رشته فراورده های بیولوژیک، در مقطع دکتری، و در سال 1376، رشته بیوتکنولوژی کشاورزی، در مقطع کارشناسی ارشد، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تأسیس شد. در سایر دانشگاههای کشور، از جمله صنعتی شریف، امیرکبیر و دانشگاه فردوسی مشهد نیز در سال های اخیر، رشته های بیوتکنولوژی تأسیس گردیده است. در سال 1377 نیز رشته بیوتکنولوژی پزشکی در کشور ایجاد شد. دورهی دکتری مستقیم بیوتکنولوژی از دیپلم تا دکتری نیز در دانشگاه تهران تأسیس شده است(شورای پژوهشهای علمی کشور، 1380، ص. 127-129).
امروزه زیستفناوری ابزاری مناسب و قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار میآید. زیست فناوری زاییده صنایع و تولیدات جدید است، پس بسیار درآمدزا است. از این رو بسیاری از کشورهای جهان، سرمایهگذاریها و برنامه ریزی بلند مدتی را برای بهرهگیری از ظرفیتهای بیشمار آن انجام داده و میدهند. کشورهای در حال توسعه نیز اهمیت این فناوری برتر قرن را دریافتهاند. کشورهای کوبا، هند، تایوان، برزیل، آفریقای جنوبی، نیجریه و ایران از کشورهای هستند که برنامه ریزی و سرمایهگذاری گستردهای را در زمینه زیستفناوری انجام دادهاند و حرکت رو به رشد این کشورها، همچنان ادامه دارد. رژیم صهیونیستی از پیشتازان زیستفناوری است که در آن صدها شرکت زیستفناوری فعال هستند. در ایران نیز اقدامات زیادی برای توسعه زیستفناوری انجام شده است. از جمله این اقدامات میتوان به تهیه و تدوین سند ملّی زیستفناوری و تدوین راهبردهای بلند مدت و میان مدت توسعه زیستفناوری اشاره کرد. اهداف میان مدت در سند ملّی زیستفناوری تا پایان برنامه چهارم توسعه و اهداف بلند مدت تا پایان برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته شدهاند. (شورای عالی انقلاب فرهنگی،1386، ص. 127-128).
2-9-1-3. انرژی هسته ای
دستیابی به فنآوری استفاده از انرژی هستهای، تأثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه علمی ، سیاسی و بینالمللی کشور بر جای خواهد گذاشت. از بعد انرژی ، انرژی هستهای یک منبع عظیم برای تأمین انرژی موردنیاز به خصوص انرژی الکتریکی است با تأمین انرژی موردنیاز کشور از طریق نیروگاههای هستهای می توان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده و با فرآوری آنها در مجتمعهای پتروشیمی آنها را با ارزش افزوده بسیار بالایی به بازار مصرف صادر نمود. لذا بعد علمی فنآوری هستهای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد. از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومیسازی فنآوری هستهای تأثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه ، جهان اسلام و نظام بینالمللی بر جای خواهد نهاد. اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرتهای غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فنآوری معطوف نمودهاند و در این راستا نهادها ، قراردادها ، رژیمهای امنیتی مختلفی را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را به دارا و ندار تقسیم نمودهاند. همچنین از بعد منطقهای و جهانی دستیابی به فنآوری هستهای و کاربرد آن در تولید انرژی و سایر کاربردها ، تأثیر مهمی بر افکار عمومی جهان اسلام بر جای گذاشت(عامری سیاهویی، 1385).
جمهوری اسلامی ایران در فرایند توسعه پایدار خود به فناوری هستهای در وهله اول، از لحاظ تأمین نیرو و ایجاد تنوع در سیستم عرضه انرژی و در وهله دوم، استفاده از “سوخت پاک” با توجه به نگرشهای مثبت جهانی در خصوص حفظ محیط زیست و همچنین استفاده از جنبهها
ی کاربرد آن در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی، کشاورزی و پزشکی نیاز فزایندهای به آن دارد. با توجه به استعدادهای موجود منابع و نیروهای بالقوه لازم در این خصوص در صورتی که حمایتهای لازم از برنامه هستهای کشور صورت پذیرد نیل به خودکفایی و خوداتکایی برای رفع نیازهای آتی میسر خواهد بود.(ویسی، 1391).
دستیابی جمهوری اسلامی ایران به توان هستهای، بزرگترین موفقیت علمی کشور در چند دهه اخیر است. ایران هشتمین کشوری است که به فناوری چرخه سوخت هستهای دست یافت و در بیستم فروردین ماه سال 1386 با تلاشهای دانشمندان هستهای به مرحله تولید صنعتی سوخت هستهای رسیده است.(شورای عالی انقلاب فرهنگی،1386، ص. 116)
2-10.معرفی پایگاه های استنادی مورد استفاده
منظور از پایگاه های استنادی، آن دسته از پایگاههایی هستند که با بهره گرفتن از رابطه میان مدارک و استناد به آنها، امکان دریافت نتایج و گزارشهایی را فراهم میسازند. نمایه های استنادی، بخشی عمده از پایگاه های استنادی را تشکیل میدهند؛ با این حال، پایگاه های استنادی، فقط به نمایه های استنادی محدود نمیشوند. علاوه بر آنها، پایگاههایی را که با بهره گرفتن از داده های مندرج در نمایه های استنادی، امکان تجزیه و تحلیلهای بیشتر و دریافت گزارشهایی کاملتر را فراهم میسازند نیز شامل میشود.
مؤسسه اطلاعات علمی(ISI) در اوایل دهه 1960 میلادی توسط یوجین گارفیلد در فیلادلفیای آمریکا تأسیس گردید. مؤسسه اطلاعات علمی، نخستین نمایه استنادی بینالمللی را که در سطحی وسیع به نمایهسازی مجله های علمی میپرداخت، تولید و عرضه کرد؛ این نمایه استنادی، “نمایه استنادی علوم” نام داشت؛ مؤسسه تامسون علمی یا تامسون رویترز این مؤسسه را در سال 1992 خرید و هماکنون بخشی از آن به شمار میرود. با این حال به دلیل رایجتر بودن نام “مؤسسه اطلاعات علمی(آی اس آی) هنوز هم در بسیاری از محافل و منابع علمی، با همان نام پیشین خطاب میشود. تخصص اصلی این مؤسسه در زمینه نمایهسازی و تحلیل استنادی است و علاوه بر پایگاه های استنادی، تولید و عرضه دهها نمایه تخصصی را نیز بر عهده دارد. گفتنی است که از سال 2001 به بعد، کلیه پایگاه های آن مؤسسه در محیط “وب آو نالج” عرضه میشوند؛ در واقع، “وب آو نالج” در جایگاه درگاهی برای ورود به پایگاه های مختلف “مؤسسه اطلاعات علمی” محسوب میشود. مهمترین نمایه ها و پایگاه های استنادی که آن مؤسسه تولید و عرضه میکند عبارتنداز:
2-10-1. وب آو ساینس
از بعد تاریخی، وب آو ساینس، تکامل یافته نمایه استنادی علوم میباشد. در سال 1990، “نمایه استنادی علوم” به “نمایه استنادی علوم- گسترش یافته” تبدیل شد و همراه با دو پایگاه استنادی دیگر، با عنوانهای “نمایه استنادی علوم اجتماعی” و “نمایه استنادی علوم انسانی و هنر” که پیشتر به صورت مستقل عرضه میشدند، “وب آو ساینس” را تشکیل داده و به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل استنادی در اختیار قرار گرفت.(نوروزی چاکلی، 1390، ص. 301-302)

شکل 2-2. صفحه جستجوی پیشرفته پایگاه وب آو ساینس

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس مجموعهای از پایگاه استنادی به شرح زیر میباشد:
Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1900-present
نمایه استنادی علوم- گسترش یافته
Social Sciences Citation Index (SSCI) –1900-present
نمایه استنادی علوم اجتماعی
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1975-present
نمایه استنادی علوم انسانی و هنر
Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –1996-present
نمایه استنادی مجموعه مقاله های کنفرانسهای علوم
Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) –1996-present
نمایه استنادی مجموعه مقاله های کنفرانسهای علوم اجتماعی و انسانی
Chemical Databases : Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED)
نمایه واکنشهای شیمیایی جاری
Index Chemicus (IC(
نمایه شیمی
در نمایه های استنادی 38 نوع مدرک پوشش داده میشوند که نوع غالب آنها مقالات مجلات معتبر علمی میباشند(نوروزی چاکلی و نورمحمدی، 1386، ص. 21). همچنین زبان مدارک نمایه شده در 52 زبان متنوع زنده دنیا میباشند که بیشترین مدارک به زبان انگلیسی میباشد.
جدول2-1. انواع مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس(برگرفته از صفحه جستجوی پایگاه وب آو ساینس)
ردیف زبان ردیف زبان ردیف زبان
2 آفریقایی Afrikaans 20 گالیسی Galician 38 لهستانی Polish
3 عربی Arabic 21 گرجستانی Georgian 39 پرتغالی Portuguese
4 باسکی Basque 22 آلمانی German 40 ثابت شده Provencal
5 بلاروسی Belarusian 23 یونانی Greek 41 رومنچ Romanch
6 بنگالی Bengali 24 عبری Hebrew 42 رومانی Romanian
7 بلغاری Bulgarian 25 ایسلندی Icelandic 43 روسی Russian
8 کاتالانی Catalan 26 ایتالیایی Italian 44 صربستانی Serbian
9 چینی Chinese 27 ژاپنی Japanese 45 صربستانی و کرواتی Serbo-Croatian
10 کرواتی Croatian 28 جاوهای Javanese 46 اسلواکیایی Slovak
11 چک Czech 29 کرهای Korean 47 اسلوونیایی Slovenian
12 دانمارکی Danish 30 لاتین Latin 48 اسپانیایی Spanish
13 هلندی Dutch 31 لتونی Latvian 49 تایلندی Thai

1 انگلیسی English 19 لیتوانی Lithuanian 37 ترکی Turkish
14 استونی Estonian 32 مقدونی Macedonian 50 اوکراین Ukrainian
15 فنلاندی Finnish 33 مالایی Malay 51 نامشخص Unspecified
16 فلاندرزی Flemish 34 چند زبانه Multi-language 52 ولزی welsh
17 فرانسوی French 35 نروژی Norwegian
18 اسکاتلندی Gaelic 36 فارسی Persian

انواع مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس ردیف
Abstract of Published Item چکیده اقلام منشر شده 1
Art Exhibit Review نقد و بررسی نمایش هنری 2