فناوری 203
4-2-20. بررسی ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی و استنادات دریافتی بروندادهای علمی 23 کشور رقیب مورد بررسی در حوزه های اولویتدار انرژی هستهای ، نانو و زیست فناوری 203
4-2-20-1. ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 204

4-2-20-2. ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در زمینه فناوری نانو 204
4-2-20-3. ارتباط بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار زیست فناوری 205
4-2-21. آزمونهای آماری مربوط به بررسی وجود و یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری در شاخصهای ارزیابی بروندادهای علمی 23 کشور رقیب مورد بررسی 205
4-2-21-1. بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص اچ بروندادهای علمی 23 کشور رقیب مورد بررسی در سه حوزه اولویتدار علم و فناوری منتخب 205
4-2-21-2. بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص تعداد استنادات به ازای انتشارات 23 کشور رقیب مورد بررسی 206
4-2-22. آزمونهای بررسی تفاوت برای بروندادهای علمی کشور ایران 207
4-2-22-1. بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار میان میزان رشد بروندادهای علمی کشور ایران در هر یک از اولویتهای علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هستهای 207
4-2-22-2. بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری تفاوت بین میزان استناد به بروندادهای علمی ایران در اولویتهای علم و فناوری 207
4-2-22-3. بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین نسبت بین استنادات و انتشارات نویسندگان برتر ایرانی در اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی 208
4-2-22-4. بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار بین بروندادهای علمی اولویتهای علم و فناوری و میزان استنادات دریافتی نویسندگان برتر ایرانی 208
4-2-22-5.بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص اچ بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی 209
فصل پنجم 210
5-1. مقدمه 211
5-2. نتیجهگیری از یافتههای پژوهش 211
5-2-1. کمّیت و سهم بروندادهای علمی جهان به تفکیک قارههای مختلف در حوزه های اولویتدار علم و فناوری چگونه میباشد؟ 212
5-2-2. برترین کشورهای جهان از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی زبان و قالب بروندادهای علمی جهانی و ایرانی کدامند؟ 212
5-2-3. رتبه جهانی و منطقهای ایران و کشورهای رقیب در چشمانداز 1404، بر اساس کمّیت و سهم جهانی بروندادهای علمی آنها، در طی ده سال مذکور به چه نحوی میباشد؟ 213
5-2-4. ضریب رشد تولیدات علمی کشورهای مورد بررسی در هر یک از سه اولویت منتخب در طی سالهای مذکور چقدر است؟ 213
5-2-5. وضعیت کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای رقیب در چشمانداز 1404، به چه نحو میباشد؟ 214
5-2-6. وضوعاتی که بیشترین تعداد بروندادهای علمی را در هر یک از حوزه های اولویتدار مورد بررسی دارا میباشند کدامند؟ 215

5-2-7. کمّیت و کیفیت تولیدات علمی کشور ایران با همکاریهای علمی بین المللی و ملّی در اولویتهای منتخب علم و فناوری به چه نحوی میباشد؟ 215
5-2-8. میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی در دوره زمانی 2002 تا 2011 به چه میزانی میباشد؟ 217
5-2-9. برترین نویسندگان ایرانی از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی وابستگی سازمانی و کیفیت بروندادهای علمی آنها کدامند؟ 217
5-2-10. مجلات بینالمللی که بیشترین تولیدات علمی محققان ایرانی در آنها به چاپ رسیده است کدامند و کیفیت و نفوذ آنها به چه نحوی میباشد؟ 218
5-2-11. آیا بین شاخصهای مختلف بروندادی در 23 کشور رقیب مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟ 218
5-4. پیشنهادهای حاصل از پژوهش 219
5-4-1. پیشنهادهای اجرایی 219
5-4-2 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 220
فهرست منابع 221
پیوست الف 230
چکیده انگلیسی 232

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه

جدول2-1. انواع مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس 70
جدول 2-2 . انواع مختلف قالب مدارک نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس 71
جدول 3-1. لیست کشورهای منطقه چشم انداز 1404 123
جدول 4-1. تعداد بروندادهای علمی در حوزه های اولویتدار علم و فناوری به تفکیک قارهها در سالهای 2002-2011 132
جدول 4-2. درصد بروندادهای علمی 23 کشور مورد بررسی در حوزه های اولویت دار 138
جدول 4-3. تعداد، درصد برونداهای علمی، رتبه جهانی و رتبه در بین کشورهای رقیب در اولویتهای علم و فناوری مذکور در کشورهای مورد بررسی در سالهای 2002-2011 140
جدول 4-4. انواع مختلف قالب مدارک علمی جهانی در اولویتهای علم و فناوری زیست فناوری، نانو و انرژی هستهای در دوره زمانی 2002-2011 136
جدول 4-5. انواع مختلف قالب بروندادهای علمی ایرانی در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای در دوره زمانی 2002-2011 137
جدول 4-6 . تعداد، سهم و ضریب رشد بروندادهای علمی جهانی در حوزه های اولویتدار مورد بررسی در سالهای 2002-2011 144
جدول 4-7. ضریب رشد بروندادهای علمی کشورهای مورد بررسی در اولویتهای علم و فناوری منتخب در طول سالهای 2002 تا 2011 146
جدول 4-8. تعداد و میزان رشد بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه های اولویتدار علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای در دوره زمانی 2002 تا 2011 147
جدول4-9. کیفیت بروندادهای علمی کشورهای مورد بررسی در حوزه های اولویتدار علم و فناوری بر اساس شاخصهای تعداد استناد، تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ 149

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول4-10. وضعیت کشورهای رقیب در شاخصهای بروندادی پایگاه ای اس آی و رتبه آنها بر اساس نسبت بین استنادات و انتشارات در حوزه های اولویتدار مورد بررسی 153
جدول4-11. تعداد نویسندگان، نویسندگان به ازای انتشارات، کشورهای همکار و نشریات 23 کشور رقیب در حوزه های اولویتدار مورد بررسی در سالهای 2002 تا 2011 156
جدول4- 12. آزمون رگرسیون بین متغیرهای مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 159
جدول4-13. آزمون رگرسیون بین متغیرهای مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویتدار فناوری نانو 160
جدول4- 14. آزمون رگرسیون بین متغیرهای مؤثر بر رشد استنادات در حوزه اولویتدار زیست فناوری 162
جدول 4-15. دستهبندیهای موضوعی مرتبط با حوزه زیست فناوری در بروندادهای علمی ایران در طول سالهای 2002 تا 2011 163
جدول 4-16. دستهبندیهای موضوعی مرتبط با حوزه فناوری نانو در بروندادهای علمی ایران در طول سالهای 2002 تا 2011 164
جدول 4-17. دستهبندیهای موضوعی مرتبط با حوزه انرژی هستهای در بروندادهای علمی ایران در طول سالهای 2002 تا 2011 165
جدول 4-18. کمّیت و کیفیت کشورهای برتر همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی حوزه زیست فناوری از سال 2002 تا 2011 168
جدول 4-19. کمّیت و کیفیت کشورهای برتر همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی حوزه فناوری نانو از سال 2002 تا 2011 169
جدول 4-20. کمّیت و کیفیت کشورهای برتر همکاری کننده در تولید بروندادهای علمی حوزه انرژی هستهای از سال 2002 تا 2011 170
جدول 4-21. کمّیت و کیفیت بروندادهای علمی کشور ایران با همکاریهای علمی بینالمللی و ملّی در اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی در سالهای 2002 تا 2011 171
جدول 4-22. ضریب همکاری علمی نویسندگان بروندادهای علمی ایران در اولویتهای علم و فناوری زیست، نانو و انرژی هستهای در طول سالهای 2002 تا 2011 و میانگین آن 176
جدول 4-23. وضعیت کمّی و کیفی نویسندگان ایرانی در حوزه اولویتدار زیست فناوری در سالهای 2002 تا 2011 177
جدول 4-24. وضعیت کمّی و کیفی نویسندگان ایرانی برتر در حوزه اولویتدار فناوری نانو در سالهای 2002 تا 2011 178
جدول 4-25. وضعیت کمّی و کیفی نویسندگان ایرانی برتر در حوزه اولویتدار انرژی هستهای در سالهای 2002 تا 2011 179
جدول 4-26. دانشگاهها و مؤسسات ایرانی برتر در حوزه زیست فناوری بر اساس میزان بروندادهای علمی و شاخصهای مختلف ارزیابی کیفی در سالهای 2002 تا 2011 181
جدول 4-27. دانشگاهها و مؤسسات ایرانی برتر در حوزه فناوری نانو بر اساس تعداد بروندادهای علمی و شاخصهای مختلف ارزیابی کیفی در سالهای 2002 تا 2011 183
جدول 4-28. دانشگاهها و مؤسسات ایرانی برتر در حوزه انرژی هستهای بر اساس میزان بروندادهای علمی و شاخصهای مختلف ارزیابی کیفی در سالهای 2002 تا 2011 184
جدول 4-29. مجلات برتر در حوزه انرژی هستهای از لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی 187
جدول 4-30. مجلات برتر در حوزه فناوری نانو از لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی 189
جدول 4-31. مجلات برتر در حوزه زیست فناوری از لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی 190
جدول 4-32.شاخصهای کمّی و کیفی مجلات ایرانی در مقایسه با مجلات جهانی در حوزه اولویتدار انرژی هستهای در سالهای 2002 تا 2011 192
جدول 4-33. شاخصهای کمّی و کیفی مجلات ایرانی در مقایسه با مجلات جهانی در حوزه اولویتدار زیستفناوری در سالهای 2002 تا 2011 194
جدول 4-34. شاخصهای کمّی و کیفی مجلات ایرانی در مقایسه با مجلات جهانی در حوزه اولویتدار فناوری نانو در سالهای 2002 تا 2011 196
جدول4-35 ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) 198
4-2-12-2. ارتباط بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار فناوری نانو 198
جدول4-36 ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 198
جدول4- 37. ضریب همبستگی اسپیرمن بین میزان انتشارات(کمّیت) و استنادات(کیفیت) در حوزه اولویتدار فناوری نانو 199
جدول4-38. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 199
جدول4- 39. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار فناوری نانو 200
جدول4-40. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار فناوری زیست 200
جدول4- 41. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 201
جدول4- 42. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار فناوری نانو 201
جدول4- 43. رابطه بین تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در حوزه اولویتدار زیست فناوری 202
جدول4-44. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در زمینه انرژی هستهای 202
جدول4-45. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار فناوری نانو 203
جدول4- 46. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات دریافتی در زمینه زیست فناوری 203
جدول4- 47. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 204
جدول4- 48. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار فناوری نانو 204
جدول4-49. ضریب همبستگی اسپیرمن بین تعداد کشورهای همکاری کننده در
تولیدات علمی و استنادات دریافتی در حوزه اولویتدار زیست فناوری 205
جدول 4-50. برونداد آزمون تجزیه واریانس برای تفاوت بین شاخص اچ بروندادهای علمی حوزه های اولویتفناوری………………………………………………………………………………………………… 205
جدول 4-51. آزمون تجزیه واریانس بین بروندادهای علمی حوزه اولویتدار مورد بررسی و شاخص تعداد استنادات به ازای انتشارات 206
جدول 4-52. آزمون تجزیه واریانس بین بروندادهای علمی حوزه اولویتدار مورد بررسی و میزان رشد بروندادهای علمی ایرانی 207
جدول 4-53. آزمون تجزیه واریانس بین حوزه اولویتدار مورد بررسی و میزان استناد به بروندادهای علمی ایران 207
جدول 4-54.آزمون تجزیه واریانس بین بروندادهای علمی حوزه اولویتدار مورد بررسی و نسبت بین استنادات و انتشارات نویسندگان برتر ایرانی 208
جدول 4-55. آزمون تجزیه واریانس بین بروندادهای علمی حوزه اولویتدار مورد بررسی و میزان استنادات نویسندگان برتر ایرانی 209
جدول 4-56. آزمون تجزیه واریانس بین بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی حوزه اولویتدار مورد بررسی و شاخص اچ 209
جدول الف-1. گوناگونی نام سازمانهای مورد بررسی در حوزه اولویتدار زیست فناوری…….230
جدول الف-2. گوناگونی نام سازمانهای مورد بررسی در حوزه اولویتدار فناوری نانو 230
جدول الف-3. گوناگونی نام سازمانهای مورد بررسی در حوزه اولویتدار انرژی هستهای 231

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1. تعداد بروندادهای علمی جهانی فناوریهای نانو، زیست و انرژی هستهای در سالهای 2002 -2011 به تفکیک قارهها 133
نمودار 4-2. درصد بروندادهای علمی کشورهای مورد بررسی در فناوریهای نانو، زیست و انرژی هستهای در سالهای 2002 -2011 138
نمودار 4-3. روند رشد تعداد بروندادهای علمی جهانی در حوزه های اولویتدار علم و فناوری منتخب در سالهای 2002 تا 2011 145
نمودار 4-3. روند رشد تعداد بروندادهای علمی جهانی در حوزه های اولویتدار علم و فناوری منتخب در سالهای 2002 تا 2011 145
نمودار4-5..شاخص اچ بروندادهای علمی کشورهای منتخب در اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی در طی سالهای 2002 تا 2011 151
نمودار4-6. شاخص نسبت بین تعداد استنادات و انتشارات بروندادهای علمی کشورهای منتخب در حوزه های اولویتدار مورد بررسی در طی سالهای 2002 تا 2011 152
نمودار 4-7،وضعیت بروندادهای علمی کشور ایران در اولویتهای علم و فناوری بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت در دوره زمانی 2002 تا 2011 167
نمودار 4-8. وضعیت بروندادهای علمی ایران با همکاریهای علمی بینالمللی و ملّی در اولویتهای علم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *