چاپ رسیده است و بررسی کیفیت و نفوذ آنها بر اساس شاخصهای کمّی و کیفی موجود در پایگاه های استنادی نشریات و سایمگو.
شناسایی میانگین شاخصهای کمّی و کیفی مجلاتی که به چاپ تولیدات علمی ایرانیان پرداختهاند بر اساس میانگین این شاخصها در پایگاه استنادی نشریات به تفکیک سالهای مورد بررسی.
شناسایی رابطه بین کمّیت(تعداد بروندادهای علمی) و کیفیت(تعداد استنادات دریافتی) در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور رقیب مورد بررسی.

شناسایی رابطه بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی.
شناسایی رابطه بین تعداد استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی.
شناسایی رابطه بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی.
شناسایی رابطه بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادها و تعداد استنادات دریافتی در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی.
شناسایی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین شاخص اچ و همچنین تفاوت معنادار بین شاخص تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات در اولویتهای منتخب علم و فناوری در 23 کشور مورد بررسی.
بررسی وجود یا عدم وجود تفاوتهای آماری بین شاخصهای مختلف بروندادهای علمی کشور ایران از جمله:
شناسایی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین میزان رشد بروندادهای علمی ایران در در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی.
شناسایی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری بین تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی ایران در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی.
شناسایی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری میان میزان شاخص استنادات به ازای انتشارات بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی.
شناسایی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری میان میزان تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی.
شناسایی وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار آماری میان میزان شاخص اچ بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی.
1-4. اهمیت موضوع پژوهش
با توجه به اولویتهای مختلف علم و فناوری مذکور در نقشه جامع علمی کشور، و همچنین با توجه به تأکید بر پیشگام بودن کشور جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای رقیب در چشمانداز ایران در 1404، ارزیابی بروندادهای علمی کشور ایران و سایر 25 کشور رقیب در اولویتهای علم و فناوری، به منظور توسعه پایدار و شناسایی نقاط قوت و ضعفهای موجود، ارتقای وضعیت علمی کشور در سطح ملّی و بینالمللی و امکان افزایش میزان اثربخشی، بازدهی و بهرهوری پژوهشهای انجام شده و همچنین کمک به سیاستگذاران و تصمیمگیران این عرصه برای برنامهریزیهای اصولی در آینده علم و فناوری کشور، ضروری به نظر میرسد.
1-4-1. اهمیت و ضرورت نظری پژوهش:
این پژوهش باعث افزایش ادبیات کشور در زمینه های زیر میگردد:
یاری رساندن به سیاستگذاران عرصه علم و فناوری کشور با بهره گرفتن از نتایج تحلیل و ارزیابی کمّی و کیفی بروندادهای علمی ایران در اولویتهای علم و فناوری
ارتقای سطح علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی در حوزه های اولویتدار علم و فناوری به منظور افزایش بهرهوری و کارایی پژوهشها.
گسترش میزان همکاریهای علمی بینالمللی ایران با مراکز معتبر بینالمللی(نقشه جامع علمی کشور، 1389، ص. 6).
1-4-2. اهمیت کاربردی پژوهش:
یافتههای این پژوهش که با هدف تحلیل وضعیت بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویتهای علم وفناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور انجام شده است؛ میتواند به سیاستگذاران و تصمیمگیران حوزه های مرتبط علم و فناوری در موارد زیر یاری رساند:
شناخت جایگاه و وضعیت کنونی میزان بروندادهای علمی ایران در اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی در مقایسه با کشورهای رقیب به منظور دستیابی به اهداف مطرح شده در نقشه جامع علمی کشور.
شناخت روند رشد بروندادهای علمی ایران جهت پیشبینی وضعیت آینده به منظور دستیابی به چشمانداز مشخص شده در نقشه جامع علمی کشور.
اطلاعیابی از پژوهشگران و دانشگاههای برتر در اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی جهت تخصیص اصولی بودجه و امکانات مورد نیاز برای تقویت بیشتر آنها.
اطلاعیابی از کشورهای برتر در این حوزه ها جهت همکاری علمی بیشتر با آنها.
اطلاعیابی از مجلات جهانی با کیفیت و نفوذ بالا برای اقدام به چاپ مقالات بیشتر در آنها.
1-5. سؤالات پژوهش
سؤالات این پژوهش به شرح زیر میباشد:

1-5-1. سؤال اصلی پژوهش
وضعیت کمّی و کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در حوزه های اولویتدار علوم و فناوریهای نانو، زیست و انرژی هستهای در مقایسه با کشورهای رقیب در چشمانداز 1404 در دوره زمانی 2002 تا 2011 بر اساس داده های پایگاه وب آو ساینس چگونه میباشد؟
1-5-2. سؤالات فرعی پژوهش
کمّیت و سهم بروندادهای علمی جهان به تفکیک قارههای مختلف در حوزه های اولویتدار علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هستهای در دوره زمانی 2002 تا 2011 چگونه میباشد؟
برترین کشورهای جهان از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی زبان و قالب بروندادهای علمی جهانی و ایرانی کدامند؟
رتبه جهانی و منطقهای ایران و کشورهای رقیب در چشمانداز 1404، بر اساس کمّیت و سهم جهانی بروندادهای علمی آنها، در طی ده سال مذکور به چه نحوی میباشد؟
ضریب رشد تولیدات علمی کشورهای مورد بررسی در هر یک از سه اولویت منتخب در طی سالهای مذکور چقدر است؟
وضعیت کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای رقیب در چشمانداز 1404، در حوزه های اولویتدار منتخب از نقشه جامع علمی کشور بر اساس شاخصهایی مانند میزان استنادهای دریافتی، تعداد استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ و رتبهبندی آنها بر اساس میانگین شاخصهای موجود در پایگاه ای اس آی به چه نحو میباشد؟
تعداد نویسندگان، تعداد دانشگاهها، تعداد کشورهای همکار و تعداد نشریات هر یک از 23 کشور مورد بررسی به چه میزانی میباشد و آیا فرمولی برای پیشبینی تعداد استنادات دریافتی در آینده میتوان داد؟
موضوعاتی که بیشترین تعداد بروندادهای علمی را در هر یک از حوزه های اولویتدار مورد بررسی دارا میباشند کدامند؟
کیفیت بروندادهای علمی ایران در هر یک از حوزه های اولویتدار بر اساس شاخصهای اچ، جی، اچ جی و پی با بهره گرفتن از فرمولهای مربوطه چگونه میباشد؟
کمّیت و کیفیت تولیدات علمی کشور ایران با همکاریهای علمی بین المللی و ملّی در اولویتهای منتخب علم و فناوری به چه نحوی میباشد و کشورهایی از لحاظ کمّیت و کیفیت بروندادهای علمی، بیشترین میزان همکاری علمی را با کشور ایران داشتهاند کدام کشورها میباشند؟
مصورسازی شبکه همنویسندگی بروندادهای علمی ایران با همکاریهای بینالمللی در هر یک از اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی با بهره گرفتن از نرمافرار مصورسازی ساینس تو تول چگونه میباشد؟
میانگین ضریب همکاری گروهی نویسندگان ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی در دوره زمانی 2002 تا 2011 به چه میزانی میباشد؟
برترین نویسندگان ایرانی از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی وابستگی سازمانی و کیفیت بروندادهای علمی آنها با بهره گرفتن از شاخصهای تعداد استنادات، تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در هر یک از حوزه های اولویتدار مورد بررسی کدامند؟
برترین دانشگاهها و مؤسسات برتر ایرانی از نظر تعداد بروندادهای علمی و بررسی کیفیت بروندادهای علمی آنها با بهره گرفتن از شاخصهای تعداد استنادات، تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات و شاخص اچ در هر یک از حوزه های اولویتدار مورد بررسی کدامند؟
مجلات بینالمللی که بیشترین تولیدات علمی محققان ایرانی در آنها به چاپ رسیده است کدامند و کیفیت و نفوذ آنها بر اساس شاخصهای کمّی و کیفی موجود در پایگاه های استنادی نشریات و سایمگو به چه نحوی میباشد؟
میانگین شاخصهای کمّی و کیفی مجلاتی که به چاپ تولیدات علمی ایرانیان پرداختهاند بر اساس میانگین این شاخصها در کل نشریات موجود در دستهبندیهای موضوعی پایگاه استنادی نشریات به تفکیک سالهای مورد بررسی به چه نحوی میباشد؟
آیا بین کمّیت(تعداد بروندادهای علمی) و کیفیت(تعداد استنادات دریافتی) در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور رقیب مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد انتشارات و شاخص اچ در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد استنادات به ازای انتشارات و شاخص اچ در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد نویسندگان و تعداد استنادات در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد کشورهای همکاری کننده در تولید بروندادها و تعداد استنادات دریافتی در اولویتهای علم و فناوری منتخب در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟

این را هم حتما بخوانید :   منبع تحقیق دربارهسرمایه ی اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا بین شاخص اچ و همچنین بین شاخص تعداد استنادات به ازای تعداد انتشارات در اولویتهای منتخب علم و فناوری در 23 کشور مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین شاخصهای مختلف بروندادهای علمی کشور ایران از جمله موارد زیر تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین میزان رشد بروندادهای علمی ایران در در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی ایران در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا میان میزان شاخص استنادات به ازای انتشارات بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا میان میزان تعداد استنادات دریافتی بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا میان میزان شاخص اچ بروندادهای علمی نویسندگان برتر ایرانی در هر یک از سه حوزه اولویتدار مورد بررسی، تفاوت معناداری وجود دارد؟

این را هم حتما بخوانید :   منبع تحقیق دربارهسرمایه ی اجتماعی

1-6. تعاریف متغیرهای پژوهش
1-6-1. تعاریف نظری اجزای مسأله
1-6-1-1. بروندادهای علمی
برونداد به پژوهشهای انجام شده شامل مقالات، کتابها، مقالات کنفرانسها و… در یک دوره معین توسط فرد، گروه و یا حتی یک کشور گفته میشود(دیوداتو، 1391، ص.150).
آنچه که یک سیستم با هدف قبلی، (طبق انتظار) یا اتفاقی (غیرمنتظره) تولید می‌‌کند، برونداد آن است. در آموزش و پرورش بازده یا برونداد ، یادگیرنده‌‌ای است که یاد گرفته است، یا دانشی است که تولید شده است. به عبارت دیگر برونداده‌‌ها عبارتند از: مجموعه فرآورده‌‌های مادی و معنوی نظام آموزشی، این فرآورده‌‌ها می‌‌توانند بار دیگر توسط خطوط ارتباطی بازخورد، به شکل داده‌‌های جدید به نظام آموزشی بازگردند(فرمیهنی فراهانی، 1378).
از انتشارات علمی تعریف روشن و دقیقی ارائه نشده است. در مفهوم گسترده کلمه، تمامی مکاتبات و ارتباطات علمی چاپ شده، اعم از گزارشهای پژوهشی، خلاصه گردهماییها و ملاقاتهای علمی و … حتی اگر به شکل چکیده و خلاصه شده چاپ شده باشند، زیر عنوان انتشار علمی قرار میگیرند(براون؛ گلانزل و شوبرت، 1374، ص. 71).
1-6-1-2. اولویتهای علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور جمهوری اسلامی ایران
در نقشه جامع علمی کشور، اولویتهای علم و فناوری در بخشهای مختلف مانند فناوری، علوم پایه و کاربردی، علوم انسانی و معارف اسلامی، سلامت و هنر، بر اساس نحوه و میزان تخصیص منابع، اعم از مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئولان، در سه سطح الف، ب، و ج تنظیم شدهاند. اولویتهای سطح الف در فناوری عبارتنداز: فناوریهای هوافضا، اطلاعات و ارتباطات، هستهای، نانو و میکرو، نفت و گاز، زیستی، زیست محیطی و نرم و فرهنگی(نقشه جامع علمی کشور، 1389، ص.16) که بیشتر حوزه های اولویتدار سطح الف بخش فناوری، از جمله فناوریهای هوافضا، اطلاعات و ارتباطات، هستهای، نانو و زیستی از فناوریهای نوین میباشند(شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1386، ص. 116). در این پژوهش از میان فناوریهای نوین سطح الف، به دلایل گستردگی زیاد آنها و نیاز به زمان زیاد برای بررسی کمی و کیفی بروندادهای علمی ایران در مقایسه با وضعیت کشورهای رقیب، بنابراین تنها وضعیت کمی و کیفی برونداهای علمی ایران در اولویتهای علم و فناوری نانو، زیست و انرژی هستهای مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
1-6-1-3. همکاری علمی
کار کردن با هم از طریق رابطه مشارکتی تعریف شده، مشخص، واقعی و برنامه ریزی شده میان دو یا چند متخصص و پژوهشگر یا دو یا چند گروه از متخصصان و پژوهشگران، که با هدفی مشترک به خلق و تولید دانش جدید و توسعه دانش فعلی میپردازند. این همکاری در بسیاری از موارد منجر به تولید آثار علمی مانند کتاب، مقاله، طرح پژوهشی و نظایر آن میشود.(رحیمی و فتاحی، 1386)
1-6-2. تعاریف عملیاتی اجزای مسأله
1-6-2-1. بروندادهای علمی
منظور از بروندادهای علمی شامل بررسی انواع مختلف مدارک علمی نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس، ازجمله مقاله، نقد کتاب، مقالات همایشها و… میباشند.
1-6-2-2. اولویتهای علم و فناوری منتخب(فناوریهای نانو، زیست و انرژی هستهای)
برای تحلیل و ارزیابی اولویتهای علم و فناوری منتخب از فناوریهای سطح الف مذکور در فصل سوم نقشه جامع علمی کشور(نقشه جامع علمی کشور، 1389، ص. 16)، داده های مورد نیاز از بخش دستهبندی موضوعی پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس در دوره زمانی 2002 تا 2011 استخراج شده و مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند.
1-6-2-3. همکاری علمی
منظور از تحلیل همکاریهای علمی ملّی و بینالمللی بروندادهای علمی در اولویتهای علم و فناوری مورد بررسی، آن دسته از مدارکی هستند که در تولید آنها دو نویسنده و یا بیشتر مشارکت داشتهاند.
1-7. جمعبندی
در این فصل ابتدا به بیان مسأله پرداخته شده و هدف اصلی پژوهش که تحلیل بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کشورهای رقیب در حوزه های منتخب اولویتدار علم و فناوری از نقشه جامع علمی کشور میباشد، شرح داده شد. ضرورت انجام این پژوهش و اهمیتی که نتایج آن در استفاده در سیاستگذاریهای علم و فناوری دارد، نیز بحث شده و بر اساس اهداف، سؤالات این پژوهش مطرح شدند. در ادامه به تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *