دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقطع متوسطه، دانش آموزان دختر، پایگاه اجتماعی

پایان نامه ها

بیکاری روبه رو خواهد شد.

فصل سوم:
روش پژوهش
روش پژوهش
سطح مشاهده
جامعه آماری
ابزار اندازه گیری

3-1 مقدمه
معمولاَ در تحقیقات اجتماعی هدف از طرح چنین بخشی، تعین روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و نیز نحوه گردآوری اطلاعات می‏باشد. در این فصل به بررسی نحوه انجام دادن تحقیق شامل: فرایند ساخت وسایل اندازه‏گیری و آزمون مقدماتی، بررسی اعتبار و روایی وسایل اندازه‏گیری، واحد تحلیل، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه‏گیری و… پرداخته می‏شود.

3-2 روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع پیمایشی بوده و به مطالعه نمونه ای از جمعیت که معرف کل جامعه آماری است، پرداخته است.

3-3 سطح مشاهده (واحد تحلیل)
سطح مشاهده آن واحدی است که مورد مشاهده قرار می‏گیرد و از آن اطلاعات لازم جهت تحقیق گردآوری می‏شود. سطح مشاهده می‏تواند جامعه، گروه، فرد و غیره باشد. در تحقیق حاضر، واحد مشاهده فرد می‏باشد، زیرا آرزوهای شغلی در سطح فردی است و اطلاعات لازم از فرد پاسخگو جمع‏آوری می‏شود. به‏عبارت دیگر، تحلیل بر روی فرد فرد دانشآموزان انجام خواهد گرفت.

3-4 جامعه آماری
جامعه آماری مجموعه‏ای از افراد هستند که در یک یا چند صفت مشترک بوده و تحقیق و پژوهش بر روی تعدادی از افراد آن صورت می‏پذیرد. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان اندیمشک که بر اساس آمار موجود در آموزش و پروش شهرستان اندیمشک تعداد 4441 نفر دانش آموز دختر در مقاطع مختلف متوسطه مشغول به تحصیل هستند. تعداد کل جامعه آماری و جامعه آماری بر حسب مقطع تحصیلی در جدول شماره 3-1 آورده شده است.

جدول شماره 3-1. جامعه آماری بر حسب متغیر مقطع تحصیلی

متوسطه عمومی
کاردانش
پیش دانشگاهی
اول
934
168
127 ریاضی
دوم
799
228
325 تجربی
سوم
1302
302
256 انسانی
جمع
3035
698
708

3-5 نمونه آماری
برای برآورد حجم نمونه با در اختیار داشتن حجم کل جامعه آماری از فرمول کوکران که به قرار ذیل است استفاده شده است (سرائی، 1372: 133):
در فرمول یاد شده:
n- حجم نمونه آماری
N- حجم جامعه آماری (1971 نفر)
P- نسبت وجود صفت در جامعه آماری. در اینجا واریانس در سطح حداکثر درنظر گرفته شده و بنابراین مقدار 5/0=P است.
1-P یا ‏q- نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماری است. در اینجا چون 5/0=P در نظر گرفته شده است، 1-P نیز 5/0 بدست می‏آید.
t- در علوم اجتماعی و علوم رفتاری ضریب اطمینان (یا سطح معنی‏داری) 95/0 رایج‏تر است، چون در این پژوهش ضریب اطمینان 95/0 درنظر گرفته شده است، درنتیجه حدود اطمینان 96/1 می‏باشد.
d- دقت احتمالی مطلوب است. در تحقیق حاضر 05/0 درنظر گرفته شده است.
با درنظر گرفتن مطالب ذکر شده، حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران محاسبه شده است:

3-6 روش نمونه‏گیری
باتوجه به اهداف تحقیق و ویژگیهای جامعه آماری، از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏بندی شده34 استفاده شده است.
یک نمونه تصادفی طبقه‏بندی شده از تقسیم عناصر جامعه به گروههایی که برهمدیگر همپوشی ندارند و طبقات نامیده می‏شوند و از طریق انتخاب نمونه تصادفی ساده از داخل هر طبقه، بدست می‏آید (شیفر و دیگران، 1382: 186). قدم اول در انتخاب این شیوه این است که بطور واضح طبقه‏ها را مشخص کنیم. به نحوی که هر عنصر یا فرد از جمعیت فقط و فقط به یک طبقه تعلق داشته باشد و بدین ترتیب واریانس داخل طبقات کم ‏شود. آنگاه بطور مستقل از هر طبقه یک نمونه تصادفی ساده انتخاب می‏شود (همان: 242). نمونه‏گیری طبقه‏ای خود به دو صورت متناسب و نامتناسب صورت می‏گیرد. در نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏بندی شده متناسب (یا نسبی)، تعداد نمونه‏ها از هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در جامعه آماری است، درحالیکه در نامتناسب این نسبت رعایت نمی‏شود.
در پژوهش حاضر جامعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه به سه طبقه: کلاس اول، دوم و سوم تقسیم شدند. پس با درنظر گرفتن مطالب ذکر شده، تعداد حجم نمونه، حجم نمونه برای هر طبقه را می توان در جدول شماره 3-2 خلاصه کرد.

جدول شماره 3-2. حجم نمونه بر حسب طبقات معین شده

متوسطه عمومی
کاردانش
پیش دانشگاهی
جمع
اول
74
13
10 ریاضی
98
دوم
63
18
28 تجربی
109
سوم
103
24
20 انسانی
147
جمع
240
56
58
354

3-7 ابزار اندازه‏گیری
برای اندازه‏گیری مفاهیم در تحقیقات اجتماعی ابزارهای متفاوتی ازجمله: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و غیره وجود دارد که هرکدام با توجه به ماهیت و نوع روش مورد استفاده قرار می‏گیرند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای اندازه‏گیری مفاهیم و متغیرها استفاده شده است. پرسشنامه شامل گویه‏هایی برای اندازه‏گیری آرزوهای شغلی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه و متغیرهای مستقل می‏باشد.

3-8 تعریف مفاهیم (نظری-عملیاتی)
جهت سنجش میزان ترجیحات و آرزوهای شغلی آزمودنی ها از گویه های زیر و همچنین جدولی که انواع مشاغل را شامل می شود استفاده می گردد.
– دلتان می خواهد چکاره شوید؟
الف) صاحب شغلی آبرومند، مهم و با درآ
م
د بالا□ ب) صاحب شغلی معمولی مثل کشاورزی□
ج) فرقی نمی کند، هر شغلی که گیرم بیاید □ د) صاحب هیچ شغلی (آرزویی ندارم) □
ی) فعلا نمی دانم□

– گمان می کنید روزی به شغل دلخواهتان خواهید رسید؟ الف) بطور حتم و قطعی □ب) تا حدود زیادی □ ج) تا حدودی □ د) باحتمال کم □
ی) هیچوقت □
– تا چه حد داشتن آرزوی شغلی را در برنامه ریزی افراد در رسیدن به شغل مورد نظر خود موثر می دانید؟
الف) خیلی زیاد □ ب) زیاد □ ج) تا حدودی□ د) کم□ ی) خیلی کم□

– فکر می کنم اگر فرد درست برنامه ریزی کند می تواند به شغل مورد نظر خود دست یابد.
الف) کاملا موافقم □ ب) موافقم□ ج) بی نظر □ د) مخالفم □ ی) کاملا مخالفم □
لطفا نوع شغلی را که دوست دارید در آینده داشته باشید را علامت بزنید. (فقط یک مورد را علامت بزنید).
فرش فروش
مهندسی پزشکی
پزشکی
مترجم زبان
جامعه شناس
زیست شناس
قالی باف
استاد دانشگاه
دندان پزشک
باستان شناس
آرایشگر
مشاور خانواده
ماشین نویس
ماما
کارهای کامپیوتری
خواربار فروش
کشاورز
پرستار
گوینده صدا و سیما
گل فروش
آموزشیار
کارمند عادی دولت
وکیل دادگستری
بهیار
عضو هیات مدیره شرکت
کتاب فروش
نهضت
هتلدار
روانشناس
حسابدار
روزنامه نگار
معلم
زمین شناس
فرماندار
داروساز
تکنیسین آزمایشگاه
مهندس کشاورزی
نماینده مجلس
سفیر
وزیر
مدیر کل
کارخانه دار بزرگ
عضو شواری شهر
شهردار
استاندار
مهماندار هواپیما
فروشنده فروشگاه
آشپز رستوران
مهندس راه و ساختمان
خبرنگار
جواهر فروش
کارهای هنری
رئیس شعبه بانک
سردبیر روزنامه
سایر موارد… لطفا نام ببرید…………………………………………………………………………………………….

3-9 روایی و اعتبار
با توجه به اینکه متغیرهای علوم انسانی و اجتماعی متغیرهای نهفته و چند بعدی‏اند و مستقیماَ قابل مشاهده نیستند و همچنین رابطه‏شان با نمادهای عینی و مشاهده‏پذیرشان غیرمستقیم است، مسائل مختلفی برای محققین حوزه علوم انسانی و اجتماعی پیش آورده که از آن میان می‏توان به مسائل روایی35 و اعتبار36 اشاره کرد.
اولین مساله در اندازه‏گیری متغیرهای انسانی و اجتماعی، مساله روایی وسایل اندازه‏گیری می‏باشد. کرلینجر37 (1376: 113) روایی را براساس سه رویکرد تعریف کرده است: یک رویکرد را می‏توان با این پرسش خلاصه کرد که؛ اگر یک مجموعه از چیزها را با یک ابزار اندازه‏گیری یا ابزاری مشابه آن بارها اندازه‏گیری کنیم، آیا نتایج یکسان یا مشابه بدست خواهیم آورد؟ این سؤال، روایی را به مفهوم پایایی، قابلیت اعتماد، قابلیت پیش‏بینی مطرح می‏کند. رویکرد دوم با این سؤال خلاصه می‏شود، آیا اندازه‏های بدست آمده از ابزار اندازه‏گیری، اندازه‏های «واقعی» خصیصه‏ای است که اندازه‏گیری شده است؟ این یک تعریف دقت و صحت است. رویکرد سومی نیز وجود دارد، رویکردی که نه ‏تنها به ما کمک می‏کند هم مسائل نظری و هم مسائل عملی را بهتر تعریف کنیم، بلکه به سایر تعریف‏ها و رویکردها نیز تسری پیدا می‏کند. می‏توان این سؤال را مطرح کرد که در یک ابزار اندازه‏گیری چقدر خطای اندازه‏گیری وجود دارد. به ‏عبارت دیگر، روایی را می‏توان به عنوان فقدان نسبی خطای اندازه‏گیری در ابزار اندازه‏گیری تعریف کرد. همگام با رویکرد سوم، می‏توان تعریف «روایی نشان دهنده گستره یا میزان تورش یا خطایی است که یک وسیله اندازه‏گیری ممکن است داشته باشد.» (قاضی طباطبایی، 1374: 19) را انتخاب کرد.
سنجش روایی طیف لیکرت براساس ضوابط درونی است. یعنی برای حذف گویه‏های نامناسب، هر یک از گویه‏ها با جمع نمرات مجموعه گویه‏ها در ارتباط گذاشته می‏شود و از روی میزان همبستگی با سایر گویه‏ها، روایی آنها تشخیص داده می‏شود. یکی از روشهایی که همین‏گونه عمل می‏کند استفاده از معیار آلفای کرونباخ می‏باشد. روایی متغیرهای اصلی پژوهش پیشرو ازطریق معیار آلفای کرونباخ (که دستورش در برنامه SPSS موجود است) بدست آمده که در جدول ذیل آورده می‏شود.

جدول (3-3): مقدار آلفای متغیرهای اصلی تحقیق
متغیرهای اصلی تحقیق
مقدار آلفای کرونباخ
آرزوهای شغلی
79/0
پایگاه اجتماعی-اقتصادی
76/0
کل پرسشنامه
84/0

با توجه به ماهیت مفاهیم علوم انسانی و اجتماعی، این سؤال برای محقق پیش می‏آید که آیا وسیله اندازه‏گیری تحقیق واقعاَ آن چیزی را اندازه می‏گیرد که قصد اندازه‏گیری آن را داریم یا نه؟ که این اعتبار وسیله اندازه‏گیری را در برمی‏گیرد. از مهمترین طبقه‏بندیهای انواع اعتبار می‏توان به طبقه‏بندی انجمن روانشناسی آمریکا38 اشاره کرد. در این طبقه‏بندی سه نوع اعتبار مورد بحث قرار گرفته شده است: الف) اعتبار وابسته به معیار39، ب) اعتبار محتوایی40 و ج) اعتبار سازه‏ای41 (American Psychological Association,1974). اعتبار استفاده شده در این پژوهش اعتبار صوری42 می‏باشد که همراه با اعتبار نمونه‏گیری اعتبار محتوایی را تشکیل می‏دهند.
اعتبار صوری بر ارزیابی ذهنی پژوهشگر از اعتبار وسیله اندازه‏گیری استوار است. یعنی آیا وسیله اندازه‏گیری واقعاَ آن چیزی را که محقق می‏خواهد اندازه‏گیری کند اندازه می‏گیرد یا نه؟ (قاضی‏طباطبایی، 1374: 13). در واقع ا
ین اعتبار از لحاظ تجربی قابل بررسی نیست ولی از طریق آن ما به ویژگیهای مفهوم موردنظر آگاهتر می‏شویم. پس لازم است تا توافق ضمنی افراد بدست آید. برای این توافق ضمنی از نظرات استاد راهنما، و جمعی از دانشآموزان دختر که در آزمون مقدماتی به پرسشنامه اولیه جواب داده بودند استفاده شده است.

3-10 روشهای تجزیه و تحلیل
داده‏ها بعد از گردآوری در نرم‏افزار SPSS مورد بازبینی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روشهای آماری جهت تحلیل داده‏ها، آزمون فرضیات به شرح ذیل می‏باشند:
– آزمون پیرسون؛ جهت شناخت رابطه بین دو متغیر در سطح اندازه‏گیری فاصله‏ای.
– آزمون اسپیرمن؛ جهت شناخت رابطه بین دو متغیر در سطح اندازهگیری رتبهای.
– آزمون رگرسیون چند متغیری؛ جهت تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات یک متغیر وابسته.

فصل چهارم:
یافتههای تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها