بودند.
جدول 4-10. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک وضعیت سکونت
وضعیت سکونت
شاخص های آماری
شخصی
دولتی
استیجاری
جمع
فراوانی
61
8
31
100
درصد فراوانی
0/61%
0/8%
0/31%
100%
نمودار 4-10. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک وضعیت سکونت
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار بالا نشان می دهد که از بین دختران فراری، تعداد 61 نفر (0/61%) در مسکن شخصی، تعداد 8 نفر (0/8%) مسکن دولتی و تعداد 31 نفر (0/31%) از آنان نیز در مسکن استیجاری به همراه والدین خود زندگی می کردند.
جدول 4-11. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک وضعیت سکونت
وضعیت سکونت
شاخص های آماری
شخصی
دولتی
استیجاری
جمع
فراوانی
69
25
6
100
درصد فراوانی
0/69%
0/25%
0/6%
100%
نمودار 4-11. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک وضعیت سکونت
بررسی نتایج اطلاعات جدول و نمودار بالا نشان می دهد که از بین دختران عادی، تعداد 69 نفر (0/69%) در مسکن شخصی، تعداد 25 نفر (0/25%) مسکن دولتی و تعداد 6 نفر (0/6%) از آنان نیز در مسکن استیجاری به همراه والدین خود زندگی می کردند.
4-3- یافته های استنباطی
در بخش یافته های استنباطی از آزمون های آمار استنباطی استفاده می شود. در این تحقیق هم با توجه به ویژگی های فرضیه ها و نوع مقیاس داده ها، فرضیه ها با بهره گرفتن از آزمون آمار استنباطی پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر همین اساس نتایج در جداول 4-12 الی 4-22 شرح ذیل آمده است. لازم به ذکر است که برای استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره پیش فرض هایی باید وجود داشته باشد که این پیش فرض ها عبارتنداز:
– متغیرهای وابسته باید در سطح کمی (فاصله ای/نسبتی) باشند.
– در این روش، حداقل باید دو متغیر وابسته و دو متغیر مستقل وجود داشته باشد.
– متغیرهای مستقل می توانند هم کمی (فاصله ای/نسبتی) و هم کیفی (اسمی/ترتیبی) باشند.
– متغیرهای مستقل عامل باید در سطح کیفی باشند.
– متغیرهای مستقل کووریت باید در سطح کمی باشند.
– عامل ها و کووریت ها باید رابطه خطی با متغیرهای وابسته داشته باشند.
4-3-1- فرضیه اصلی: همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری مستقر در مراکز نگهداری بهزیستی و عادی شهر تهران متفاوت است.
جدول 4-12. نتایج حاصل از آزمون ام. باکس
ام باکس
067/140
آزمون F
815/4
درجه آزادی 1
28
درجه آزادی 2
220/136609
سطح معنی داری
000/0
نتایج حاصل از جدول بالا نشان می دهد که سطح معنی داری F (815/4) کوچکتر از 05/0 است. لذا فرضیهH0 رد می گردد. بنابراین ماتریس های کواریانس مشاهده شده متغیرهای وابسته در بین گروه های مختلف دختران فراری وعادی متفاوت می باشد.
جدول 4-13. نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس ها
F
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
سطح معنی داری
همبستگی خانواده
454/2
1
198
119/0
سلامت روان
526/2
1
198
114/0
جهت گیری مذهبی
782/1
1
198
183/0
نتیجه آزمون لون نشان می دهد که واریانس ها در مورد هر سه متغیر همبستگی خانواده، سلامت روان و جهت گیری مذهبی، سطح خطای آماره Fبزرگتر از 05/0 است. بنابراین واریانس خطای این متغیر در بین دخترانفراری و عادی تفاوتی با یکدیگر ندارد.
جدول 4-14. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد متغیرهای فرضیه اصلی
جهت گیری مذهبی
سلامت روان
همبستگی خانواده
882/0
000/0
200
940/0
000/0
200
1
200
ضریب همبستگی پیرسون همبستگی خانواده
(2 دامنه) سطح معنی داری (.Sig)
تعداد جمعیت نمونه
918/0
000/0
200
1
200
940/0
000/0
200
ضریب همبستگی پیرسون سلامت روان
(2 دامنه) سطح معنی داری (.Sig)
تعداد جمعیت نمونه
1
200
918/0
000/0
200
882/0
000/0
200
ضریب همبستگی پیرسون جهت گیری مذهبی
(2 دامنه) سطح معنی داری (.Sig)
تعداد جمعیت نمونه
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول ماتریس همبستگی، می توان گفت که با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0 بین همبستگی خانواده و سلامت روان رابطه وجود دارد. بین همبستگی خانواده و جهت گیری مذهبی رابطه وجود دارد. بین همبستگی سلامت روان و جهت گیری مذهبی رابطه وجود دارد. بنابراین برای هر سه متغیر فرض H0 رد و فرض H1 تأیید می گردد.
جدول 4-15. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در بین دختران فراری و عادی
شاخص های آماری
متغیرها
دختران فراری
دختران عادی
میانگین
انحراف معیار استاندارد
میانگین
انحراف معیار استاندارد
همبستگی خانواده
17/131
75/5
75/172
13/7
سلامت روان
93/163
91/9
47/251
49/7
جهت گیری مذهبی
72/40
40/4
44/63
81/4
همانطوری که در جدول بالا ملاحظه می شود در هر سه متغیر همبستگی خانواده، سلامت روان و جهت گیری مذهبی، نمره میانگین ها در بین دختران عادی بیشتر از دختران فراری است.
جدول 4-16. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه همبستگی خانواده، سلامت روان و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی
شاخصهای آماری
نام آزمون
مقدار
نسبت F
df فرضیه
df خطا
سطح معنی داری
پیلاپی
974/0
775/2442
3
000/196
000/0
لاندای ویلکز
026/0
775/2442
3
000/196
000/0
اثر هتلینگ
389/37
775/2442
3
000/196
000/0
بزرگترین ریشه روی
>389/37
775/2442
3
000/196
000/0
همانطوری که در جدول بالا مشاهده می شود بین میزان همبستگی خانواده، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در میان دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری مشاهده می شود (000/0ρو 775/2442=3/196f).
4-3-2- فرضیه فرعی اول:همبستگی خانوادگی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.
جدول 4-17. میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی
گروه ها
شاخص های آماری
مؤلفه ها
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
دختران فراری
حل مسأله
17/12
32/2
100
روابط
34/15
64/2
100
نقش ها
88/19
76/2
100
پاسخگویی اثربخش
13/15
86/1
100
درگیری اثربخش
29/17
15/2
100
کنترل رفتاری
05/22
73/2
100
کارکرد کلی
31/29
02/3
100
دختران عادی
حل مسأله
03/17
17/2
100
روابط
45/19
97/2
100
نقش ها
00/26
39/3
100
پاسخگویی اثربخش
21/20
27/2

این را هم حتما بخوانید :   منبع تحقیق دربارهآموزش های ضمن خدمت

100
درگیری اثربخش
49/23
48/2
100
کنترل رفتاری
42/28
68/2
100
کارکرد کلی
15/38
31/3
100
در جدول بالا میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی مشاهده می شود.
جدول 4-18. نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی
متغیرها
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح
معنی داری
مجذور اتا
حل مسأله
98/1180
1
98/1180
130/233
000/0
541/0
روابط
60/844
1
60/844
708/106
000/0
350/0
نقش ها
72/1872
1
72/1872
305/195
000/0
497/0
پاسخگویی اثربخش
32/1290
1
32/1290
497/298
000/0
601/0
درگیری اثربخش
00/1922
1
00/1922
135/355
000/0
642/0
کنترل رفتاری
84/2028
1
84/2028
313/275
000/0
582/0
کارکرد کلی
28/3907
1
28/3907
181/387
000/0
662/0
نتایج حاصل از جدول بالا نشان می دهد بین دختران فراری و عادی در زمینه مؤلفه های همبستگی خانواده تفاوت معنی داری وجود دارد. (000/0ρ و 130/233= f) برای مؤلفه حل مسأله، (000/0ρ و 708/106= f) برای مؤلفه روابط، (000/0ρ و 305/195= f) برای مؤلفه نقش ها، (000/0ρ و 497/298= f) برای مؤلفه پاسخگویی اثربخش، (000/0ρ و 135/355= f) برای مؤلفه درگیری اثربخش، (000/0ρ و 313/275= f) برای مؤلفه کنترل رفتاری و (000/0ρ و 181/387= f) برای مؤلفه کارکرد کلی. بنابراین فرض صفرH0 رد و فرض تحقیقH1 تأیید می گردد. لذا با 95% اطمینان می توان ادعا کرد که مؤلفه های همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای پیگیری این که کدامیک از متغیرهای وابسته به معنی دار بودن نتیجه نهایی کمک می کند از تصحیح بنفرونی استفاده شد. در این صورت نتیجه ای معنی دار تلقی می شود که مقدار P آن کمتر از 05/0 باشد. در این فرضیه با توجه به اینکه هفت متغیر وابسته وجود دارد، با تقسیم 05/0 به هفت، حد معنی داری باید کوچکتر از 007/0 باشد. این امر در مورد همه متغیرهای فرضیه مورد مطالعه صادق است. مقادیر مجذور اتا سهمی که میزان واریانس متغیر وابسته را نشان می دهد گزارش شده است. بر همین اساس بیشترین سهم واریانس متغیرها برای متغیر همبستگی خانواده عبارتنداز؛ کارکرد کلی (662/0)، درگیری اثربخش (642/0)، پاسخگویی اثربخش (601/0)، کنترل رفتار (582/0)، حل مسأله (541/0)، نقش ها (497/0) و روابط (350/0) می باشند.
4-3-3- فرضیه فرعی دوم: سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.
جدول 4-19. میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی
گروه ها
شاخص های آماری
مؤلفه ها
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
دختران فراری
افسردگی
53/36
35/3
100
اضطراب
88/25
35/2
100
خودبیمارانگاری
42/34
11/3
100
وسواس
68/27
55/2
100
حساسیت بین فردی
45/24
51/3
100
پرخاشگری
63/17
28/2
100
پارانویا
22/16
21/2
100
فوبیا
27/19
27/3
100
روان پریشی
38/30
34/3
100
دختران عادی
افسردگی
79/22
00/5
100
اضطراب
27/15
83/3
100
خودبیمارانگاری
80/21
92/2
100
وسواس
61/19
50/3
100
حساسیت بین فردی
61/16
16/4
100
پرخاشگری
32/10
51/2
100

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

این را هم حتما بخوانید :   دانش آموختگان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پارانویا
54/11
59/1
100
فوبیا
31/13
03/4
100
روان پریشی
20/20
83/3
100
در جدول بالا میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های سلامت روان در بین دختران فراری و عادی مشاهده می شود.
جدول 4-20. نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی
متغیر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح
معنی داری
مجذور اتا
افسردگی
38/9439
1
38/9439
395/520
000/0
724/0
اضطراب
60/5628
1
60/5628
385/554
000/0
737/0
خودبیمارانگاری
22/7963
1
22/7963
870/872
000/0
815/0
وسواس
40/3689
1
40/3689
332/392
000/0
665/0
حساسیت بین فردی
28/3073
1
28/3073
938/206
000/0
511/0
پرخاشگری
80/2671
1
80/2671
804/462
000/0
700/0
پارانویا
12/1095
1
12/1095
813/293
000/0
597/0
فوبیا
08/1776
1
08/1776
557/131
000/0
399/0
روان پریشی
62/5181
1
62/5181
209/400
000/0
669/0
نتایج حاصل از جدول بالا نشان می دهد بین دختران فراری و عادی در زمینه مؤلفه های سلامت روان تفاوت معنی داری وجود دارد. (000/0ρ و 395/520= f) برای مؤلفه افسردگی، (000/0ρ و 385/554= f) برای مؤلفه اضطراب، (000/0ρ و 870/872= f) برای مؤلفه خودبیمارانگاری، (000/0ρ و 332/392= f) برای مؤلفه وسواس، (000/0ρ و 938/206= f) برای مؤلفه حساسیت بین فردی، (000/0ρ و 804/462= f) برای مؤلفه پرخاشگری، (000/0ρ و 813/293= f) برای مؤلفه پارانویا، (000/0ρ و 557/131= f) برای مؤلفه فوبیا، (000/0ρ و 209/400= f) برای مؤلفه روان پریشی. بنابراین فرض صفرH0 رد و فرض تحقیقH1 تأیید می گردد. لذا با 95% اطمینان می توان ادعا کرد که مؤلفه های سلامت روان در بین دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای پیگیری این که کدامیک از متغیرهای وابسته به معنی دار بودن نتیجه نهایی کمک می کند از تصحیح بنفرونی استفاده شد. در این صورت نتیجه ای معنی دار تلقی می شود که مقدار P آن کمتر از 05/0 باشد. در این فرضیه با توجه به اینکه نُه متغیر وابسته وجود دارد، با تقسیم 05/0 به نُه، حد معنی داری باید کوچکتر از 005/0 باشد. این امر در مورد همه متغیرهای فرضیه مورد مطالعه صادق است. مقادیر مجذور اتا سهمی که میزان واریانس متغیر وابسته را نشان می دهد گزارش شده است. بر همین اساس بیشترین سهم واریانس متغیرها برای متغیر سلامت روانی عبارتنداز؛ خودبیمارانگاری (815/0)، اضطراب (737/0)، افسردگی (724/0)، پرخاشگری (700/0)، روان پریشی (669/0)، وسواس (665/0)، پارانویا (597/0)، حساسین بین فردی (511/0) و فوبیا (399/0) می باشند.
4-3-4- فرضیه فرعی سوم: جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.
جدول 4-21. میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی
گروه ها
شاخص های آماری
مؤلفه ها
میانگین
انحراف استاندارد
تعداد
دختران فراری
جهت گیری مذهبی بیرونی
23/23
63/2
100
جهت گیری مذهبی درونی
49/17
47/2
100
دختران عادی
جهت گیری مذهبی بیرونی
54/36
01/3
100
جهت گیری مذهبی درونی
90/26
63/2
100
در جدول بالا میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی مشاهده می شود.
جدول 4-22. نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی
متغیر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح
معنی داری
مجذور اتا
جهت گیری مذهبی بیرونی
80/8857
1
80/8857
054/1104
000/0
848/0
جهت گیری مذهبی درونی
62/4427
1
62/4427
414/676
000/0
774/0
نتایج حاصل از جدول بالا نشان می دهد بین دختران فراری و عادی در زمینه مؤلفه های جهت گیری مذهبی تفاوت معنی داری وجود دارد. (000/0ρ و 054/1104= f) برای مؤلفه جهت گیری مذهبی بیرونی و (000/0ρ و 414/676= f) برای مؤلفه جهت گیری مذهبی درونی. بنابراین فرض صفرH0 رد و فرض تحقیقH1 تأیید می گردد. لذا با 95% اطمینان می توان ادعا کرد که مؤلفه های جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
برای پیگیری این که کدامیک از متغیرهای وابسته به معنی دار بودن نتیجه نهایی کمک می کند از تصحیح بنفرونی استفاده شد. در این صورت نتیجه ای معنی دار تلقی می شود که مقدار P آن کمتر از 05/0 باشد. در این فرضیه با توجه به اینکه دو متغیر وابسته وجود دارد، با تقسیم 05/0 به دو، حد معنی داری باید کوچکتر از 025/0 باشد. این امر در مورد همه متغیرهای فرضیه مورد مطالعه صادق است. مقادیر مجذور اتا سهمی که میزان واریانس متغیر وابسته را نشان می دهد گزارش شده است. بر همین اساس بیشترین سهم واریانس متغیرها برای متغیر جهت گیری مذهبی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *