بدست آوردن روایی و پایایی این مقیاس به عنوان یک مقیاس خود گزارشی انجام شد، از 175 فرد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی استفاده کردند. پایایی بازآزمایی این مقیاس بعد از 12 هفته 83/0 و در سطح 01/0 معنادار بود و همسانی درونی آن 95/0 به دست آمد.
3-4-2- پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)
این پرسشنامه توسط کانور، دیویدسون، چرچیل، شروید و فوآ (2000، به نقل از خورشیدزاده و همکاران، 1390) برای ارزیابی هراس اجتماعی (اختلال اضطراب اجتماعی) ساخته شده است. این ابزار یک مقیاس خودسنجی 17 ماده‌ای است که دارای 3 خرده مقیاس فرعی ترس (6 ماده)، اجتناب (7 ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (4 ماده) می‌باشد. هر ماده بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت (از0=ابداً تا 4=بی‌نهایت) درجه‌بندی می‌گردد. این پرسشنامه دارای مزیت‌های کوتاه بودن، سادگی و سهولت نمره‌گذاری است و می‌تواند به عنوان یک ابزار معتبر برای سنجش شدت علائم اختلال اضطراب اجتماعی به کار برده شود و با توجه به اینکه نسبت به کاهش علائم در طی زمان حساس است می‌تواند به عنوان یک ابزار غربال‌گری و نیز برای آزمون پاسخ به درمان در اختلال اضطراب اجتماعی و یا تمیز دادن درمان‌های با کارآیی متفاوت به کار گرفته شود (کانور و همکاران، 2000، به نقل از خورشیدزاده و همکاران، 1390).
کانور و همکاران (2000) پایایی این مقیاس را به روش بازآزمایی در گروه‌هایی با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی برابر با 78/0 تا 89/0، همسانی درونی یا ضریب آلفا در گروهی از افراد بهنجار را برای کل مقیاس برابر 94/0 و برای مقیاس‌های فرعی ترس 89/0، اجتناب 91/0 و ناراحتی فیزیولوژیک برابر 80/0 گزارش کردند. روایی همگرا برای کل مقیاس در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی در مقایسه با نمرات هراس اجتماعی فرم کوتاه (BSPS) (دیویدسون، ماینر، دو واق-گیس، توپلر، کالکت، پاتس، 1997؛ به نقل از داداش زاده و همکاران،1391) ضرایب همبستگی 57/0 تا 80/0 را به دست داد که ضریب‌های همبستگی معنادار و بالایی به شمار می‌رود و روایی همگرای بالای این پرسشنامه را نشان می‌دهد. در پرسشنامه SPIN، (نقطه برش 19 با کارایی یا دقت تشخیصی 79/0) افراد با اختلال اضطراب اجتماعی و بدون این اختلال را از هم تشخیص می‌دهد. (دیویدسون و همکاران، 1997؛ به نقل از داداش زاده و همکاران،1391). عبدی (2004؛ به نقل از طالع پسند و نوکانی، 2010) همسانی درونی کل مقیاس را به روش آلفای کرونباخ برابر 86/0، پایایی به روش بازآزمایی را 83/0 و اعتبار محتوایی این پرسشنامه را مورد تایید سه نفر از اساتید روان‌شناسی گزارش نمود.
3-4-3- مقیاس عزت نفس روزنبرگ
این مقیاس ابزار شناخته شده و استانداردی از عزت نفس است که توسط روزنبرگ (1987) ایجاد و برای اندازه‌گیری عزت نفس کلی به‌کار برده می‌شود. این پرسشنامه در مقایسه با سایر مقیاس‌های عزت نفس بیش‌ترین کاربرد را داشته است (کلاین،2000). این آزمون حاوی 10 سوال بوده که به هر سوال بر اساس مقیاس 4 گزینه‌ای کاملاً موافق، کاملاً مخالف، موافق و مخالف نمره داده می‌شود. همبستگی بازآزمایی در دامنه 82/0 -88/0 و ضریب همسانی درونی یا آلفای کرونباخ در دامنه 77/0 -88/0 قرار دارد. این مقیاس از روایی درونی رضایت‌بخشی (77/0) برخوردار است. این مقیاس ضرایب همبستگی قوی‌تری نسبت به پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (SEI) دارد و در سنجش سطوح عزت نفس دارای روایی بالاتری می‌باشد (گریفیتس، 1997 به نقل از پناهنده، 1391).  وایلی (1989) به نقل از احدی (1388) در مرور خود بر پژوهش‌های انجام شده با این مقیاس دریافت که در هفت پژوهش مختلف مقدار آلفای کرونباخ از 72/0 تا 87/0 به‌دست آمده است. احدی در پژوهش خود بر اساس فرمول آلفای کرونباخ ضریب 85/0 را به‌دست آورد. در پژوهش حسین‌زاده (1390) بر روی یک نمونه ایرانی که شامل 224 دانشجو بود ضریب پایایی این مقیاس 81/0 به دست آورد. نمرات این مقیاس از صفر تا 30 مرتب و نمره 30 بالاترین نمره ممکن است.
3-4-4-پرسشنامه افسردگی بک
این پرسشنامه توسط بک در سال 1961 تدوین شد و در سال 1974 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این پرسشنامه یکی از پرکاربردترین ابزارهای اندازه‌گیری برای افسردگی است؛ زیرا بررسی‌های گسترده زیادی در مورد ویژگی‌های روان‌سنجی (پایایی و روایی) و کاربرد مناسب آن انجام گرفته است (بک، استیر و گارپین، 1988؛ به نقل از یعقوبی نصرآبادی، عاطف وحید و احمدزاده، 1382). بامبری، الیور و مکلیور (1976؛ به نقل از یعقوبی نصرآبادی، عاطف وحید و احمدزاده، 1382) دریافتند که نمرات مقیاس بک در جمعیت دانشجویی با درجه‌بندی مصاحبه روانپزشکی همبستگی داشت (77/0=r) در این بررسی پایایی آزمون به روش آزمون- بازآزمون حدود 75/0 و روایی آن به روش تنصیف، 90/0 به‌دست آمد. بک (1972؛ به نقل از یعقوبی نصرآبادی، عاطف وحید و احمدزاده، 1382) در بررسی‌های گوناگون ضریب همبستگی نمرات هر ماده با کل نمرات پرسشنامه را بین 31/0 تا 68/0 گزارش نمود. این آزمون از ثبات درونی بالایی در بیماران روانپزشکی و غیر روانپزشکی برخوردار است و نتیجه پایایی آزمون- بازآزمون آن بیش از 60/0 گزارش شده است. در یک بررسی هنجاریابی، یزدان‌دوست (1988؛ به نقل از یعقوبی نصرآبادی، عاطف وحید و احمدزاده، 1382) این پرسشنامه را بر روی 375 نفر از افراد عادی جامعه اجرا نمود و پایایی این آزمون را با روش آزمون- بازآزمون چهار ماهه 49/0 گزارش کرد. در این پژوهش این پرسشنامه به منظور غربال گری افراد با اضطراب اجتماعی خالص (بدون همبودی با افسردگی) به کار گرفته شد.
3-4-5- آزمون تداعی ضمنی (IAT)
این ابزار، جزء ابزارهای سنجشی به روش غیرمستقیم ب
دون نیاز به گزارش شخصی است و از واکنش به موقعیت پژوهشی می‌کاهد (گرین‌والد و باناجی، 1995). IAT یک تکلیف رایانه‌ای شناختی است که برای سنجش قدرت تداعی‌های بین مفاهیم (گرینوالد، مک قی و شوارتز، 1998) و همچنین برای بررسی سوگیری‌هایی مانند تداعی‌های خودکار که خارج از حیطهٔ کنترل آگاهانه اتفاق افتاده، ساخته شد (تیچمن و وودی، 2003) و از این طریق به نظر می‌رسد که بسیاری از جوانب نسبت داده شده به طرحواره‌ها را می‌سنجد (تیچمن و وودی، 2004). اساس این آزمون این است که در صورت ارتباط بالای دو مفهوم به یکدیگر، زمان واکنش به IAT در زمان تعریف یک کلید پاسخ برای آن دو مفهوم، سریع‌تر است. نتیجه آزمون به دست آوردن زمان واکنش در پاسخگویی به محرک‌های گوناگون است. پژوهش‌های گوناگون پایایی69/0 و روایی مناسبی را برای اندازه‌گیری این ابزار گزارش کرده‌اند (بوسون و سوان، 2000؛ گرین والد و نوزک، 2001، به نقل از پناهنده، 1391). در ایران نیز اخیراً پژوهش‌هایی با بهره گرفتن از این آزمون انجام شده که در آن به طور ضمنی سازه‌های متنوعی سنجیده شده است (حمزوی عابدی، 1388؛ حاتمی، 1390؛ نجات، 1390؛ هاشمی پور، 1390؛ به نقل از نجات و حاتمی، 1391؛ پناهنده، 1391)؛ بنابراین به دلیل کمبود پژوهش‌های شناختی در بررسی تداعی‌های سوگیردار در آسیب شناسی روانی و افزایش شهرت اخیر این ابزار، IAT به عنوان ابزاری برای اندازه گیری تداعی‌های ضمنی مرتبط با خود افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی انتخاب شده است.
3-4-5- 1- ساخت آزمون سنجش عزت نفس ضمنی (IAT)
این آزمون دارای 7 بلوک بود که پنج بلوک از آن تمرین و دو بلوک آن شامل آزمون می‌شد. بلوک یک، دو، پنج دارای 24 کوشش و بلوک‌های سه، چهار، شش و هفت دارای 48 کوشش بود. آزمون تداعی ضمنی دارای دو بعد می‌باشد: بعد هدف، بعد نسبت. بعد هدف شامل کلمات مرتبط با من و دیگران و بعد نسبت شامل صفات مثبت و صفات منفی است. فرض زیربنایی آزمون تداعی ضمنی این است که هر چقدر تداعی‌ها قوی‌تر باشند زمان واکنش به محرک‌ها سریع‌تر خواهند بود. در آزمون مورد استفاده در این پژوهش، چهار دسته کلمه مورد استفاده قرار گرفته شده است: (الف) کلمات مرتبط با من (من، خود، خودم) (ب) کلمات مرتبط با دیگران (او، آن‌ها، دیگری)؛ صفات (صفات مثبت و صفات منفی که از طریق نمره گذاری نوع صفات با توجه به ارائه آن‌ها به 20 نفر از افراد بدست آمد). کلید پاسخگویی به این آزمون، دو کلید خواهد بود. “م” کلید راست و “ی” کلید چپ. برای هر کلید پاسخی در نظر گرفته شد. گاهی برای یک کلید، دو دسته واژه صحیح تعیین شد. پاسخ‌های صحیح در هر بلوک‌های مختلف آزمون به این صورت است: بلوک یک واژه‌های مرتبط با من و دیگران، از آزمودنی خواسته ‌شد در صورت مشاهده کلمات مرتبط با “من” کلید راست و در صورت مشاهده کلمات مرتبط با “دیگران” کلید چپ را فشار دهد. بلوک دوم صفات مثبت، کلید راست و در صورت مشاهده صفات منفی کلید چپ را فشار دهد. بلوک سوم: کلمات مرتبط با “من و دیگران”، مثبت و منفی، آزمودنی باید در صورت مشاهده کلمات مرتبط با “من و مثبت” کلید راست و کلمات مرتبط با “دیگران و منفی”، کلید چپ را فشار دهد. بلوک چهارم همانند بلوک سوم است با این تفاوت که بلوک چهار آزمون بوده و پاسخ‌های آزمودنی ذخیره شد. بلوک پنجم واژه‌های مرتبط با “من و دیگران”؛ از آزمودنی خواسته ‌شد در صورت مشاهده کلمات مرتبط با دیگران، کلید راست و در صورت مشاهده کلمات مرتبط با “من” کلید چپ را فشار دهد. در واقع این بلوک، عکس بلوک یک است. بلوک ششم کلمات مرتبط با “من و دیگران”، “مثبت و منفی”، آزمودنی در صورت مشاهده کلمات مرتبط با دیگران و مثبت کلید راست و کلمات مرتبط با من و منفی کلید چپ را فشار دهد. این بلوک عکس بلوک سوم و چهارم است. بلوک هفتم همانند بلوک شش بوده با این تفاوت که بلوک هفت آزمون بوده و پاسخ‌های آزمودنی ذخیره ‌شد. در این آزمون بلوک چهارم بلوک همخوان و بلوک هفتم ناهمخوان است. نمرات عزت نفس ضمنی فرد از کسر میانگین نمرات بلوک هفت از چهار بدست آمد.
3-4-5- 2- ساخت آزمون سنجش ترس از ارزیابی منفی ضمنی (IAT)

این را هم حتما بخوانید :   دانلود پایان نامه روانشناسی درباره :ابراز وجود

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این آزمون، آزمودنی‌ها محرک‌های ارائه شده در چهار سازه متفاوت را به گروه‌های با بهره گرفتن از تنها دو کلید پاسخ طبقه بندی کردند. IAT تداعی‌های ضمنی بین (الف) مفاهیم جفت شده که معمولاً تضادهای دوقطبی هستند (به عنوان مثال، من و دیگری) و (ب) ارزیابی‌های به هم مرتبط (به عنوان مثال، طرد شده و دوست داشتنی) را با ارزیابی چگونگی ارتباط این گروه ها به یکدیگر می‌سنجد. مجموعه تضادها تحت عنوان گروه هدف ساخته می‌شود (به عنوان مثال من و دیگری) در حالی‌که دیگر واژه‌های ارزیابانه به عنوان بعد نسبت شناخته می‌شوند (به عنوان مثال، طرد شده و دوست داشتنی). به بیان دیگر در برخی کوشش‌ها کلید پاسخ (م) نشان دهنده “من” و “طرد شده”، درحالی‌که کلید (ی) نمایانگر”دیگری” و “دوست داشتنی” است از طرفی در دیگر بلوک‌ها کلید (م) نمایانگر “من” و “دوست داشتنی”، کلید (ی) نمایانگر “دیگری” و “طرد شده” بود. هر بلوک این آزمون شامل 36 کوشش بود که هر یک از کوشش‌ها 20 تمرین داشت. به آزمودنی گفته شد که با سرعت و دقت به محرک‌های ارائه شده با توجه به دستورالعمل پاسخ دهد. همان‌طور که فرض شده است سرعت پردازش، نشانهٔ نیرومندی تداعی بین دو مفهوم است، بنابراین پاسخ‌های سریع‌تر (به عنوان مثال، زمان واکنش کمتر) که نتیجهٔ غیاب پردازش‌هایی بوده که نیازمند درون‌نگری آگاهانه است، تداعی‌های قوی‌تر مفاهیم را نشان می‌دهد (گرین والد و همکاران، 1988).

این را هم حتما بخوانید :   دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوعاضطراب اجتماعی

3-4-6- برنامه آموزش شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای
برنامه نرم افزار محقق ساخته که با بهره گرفتن از نرم افزار سوپرلب طراحی شد. شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای اشاره به تغییر در بار هیجانی یک محرک (اثر) به دلیل جفت‌سازی آن با دیگر محرک‌های مثبت و منفی دارد. محرک اول، محرک شرطی (CS) نامیده شده و محرک دوم، محرک غیر شرطی (US) است (دی هائر، 2007). به عنوان مثال، یک CS، با جفت شدن آن با US مثبت، بار هیجانی آن را دریافت و مثبت‌تر می‌شود. در این روش پژوهش واژه ” من” در جایگاه محرک شرطی و با مدت زمان 17 میلی ثانیه ارائه شد. 15 صفت مثبت به عنوان محرک غیر شرطی و با مدت زمان 150 میلی ثانیه ارائه شد. 15 واژه خنثی نیز در جایگاه محرک غیر شرطی به همان روال ارائه مداخله، برای گروه کنترل ارائه شد. با چهار بار تکرار 15 واژهٔ به‌کار گرفته شده در گروه‌های آزمایش و کنترل تعداد کل کوشش‌ها به 60 می‌رسد. به منظور انتخاب واژه‌های با بارهیجانی مثبت، با ارائه تعداد کثیری از صفات مثبت در میان 20 نفر، نمره 10 که نشان دهنده بیش‌ترین درجه مثبت و 10- که کمترین میزان بود، دسته‌بندی 15 صفت را به دنبال داشت.
3-5- روش اجرا
در ابتدای امر، با رضایت شخصی خود افراد، عزت نفس روزنبرگ، اضطراب اجتماعی لیبوویتز، هراس اجتماعی و افسردگی بک در اختیارشان قرارگرفت. پس از دریافت تشخیص اضطراب اجتماعی (نقطه برش 19 پرسشنامه هراس اجتماعی)، در مرحله اول، آزمودنی‌ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه با فاصله حداقل یک روز به منظور کاهش اثرات هیجانی حاصل از پر کردن پرسشنامه، جهت تعیین خط پایه به سنجش عزت نفس ضمنی و ترس از ارزیابی منفی ضمنی با بهره گرفتن از IAT پرداخته شد. در مرحله دوم در گروه آزمایش مداخله شرطی سازی ارزشی زیر آستانه‌ای و در گروه کنترل مداخله‌نما اعمال شد. در مرحله سوم تنها مداخله شرطی سازی ارزشی زیرآستانه‌ای برای گروه آزمایش و مداخله‌نما برای گروه کنترل اجرا شد و در مرحله چهارم در ابتدا مجدداً مداخله بر گروه آزمایش اعمال شده و پس از 15 دقیقه به سنجش عزت نفس ضمنی و ترس از ارزیابی منفی ضمنی پرداخته شد. این مراحل برای گروه کنترل به همراه مداخله‌نما انجام شد. در انتها آزمودنی‌ها مجموعه پرسشنامه‌های ابتدای کار را تکمیل کردند.
برای اجرای آزمون تداعی ضمنی و برنامه آموزش شرطی‌سازی ارزشی زیر آستانه‌ای، از یک دستگاه لپ‌تاپ ایسر با مانیتور 14 اینچ استفاده شد که روی میز جلوی آزمودنی‌ها قرار داده شد، به طوری‌که فاصله چشم آن‌ها با دستگاه حدود 40-36 سانتی‌متر بود. شرکت‌کنندگان در یک اتاق آرام با نور کافی در وضعیتی راحت روی صندلی نشسته و آزمون را اجرا کردند.
3-6- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
داده‌های مربوط به پرسشنامه‌ها در دو گروه کنترل و آزمایش در دو حالت پیش آزمون و پس آزمون با بهره گرفتن از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار آماری 16-SPSS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. در ابتدا به منظور بررسی همسانی دو گروه آزمایش و کنترل از آزمون t مستقل استفاده شد در ادامه جهت پرداختن به سوالات اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد و به منظور بررسی سوال ششم نیز همبستگی پیرسون به کار گرفته شد.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
4-1- آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت‌شناختی
میانگین و انحراف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *