اوامر آنها پیروی کنند. ولی در حال حاضر بسیاری از والدین، دیگر چنین انتظاراتی ندارند. با توجه به گسترش اطلاعات در مورد شیوه های فرزندپروری، نگرش والدین نیز در بسیاری از زمینه ها دستخوش تغییر شده است. به نظر می رسد در قرن معاصر والدین نسبت به نیازهای فرزندان خود آگاهتر، هوشیارتر و به مراتب انعطاف پذیرتر هستند. با توجه به تغییری که در نگرش کلی والدین صورت می گیرد، یافته های تحقیق درباره اثرات خانواده بر شخصیت کودکان صرفا برای مدت خاصی اعتبار دارد ونمی توان برای همیشه به این یافته ها متکی بود (حیدری و همکاران ،1388).
همچنین پیشینه ی پژوهشی نشان می‌دهد که تاکنون به برررسی دقیق اختلالات رفتاری کودکان اهمیت مناسب داده نشده‌است و عوامل موثر بر این مشکلات شایع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر نحوه کاهش عواقب مخرب‏ اختلالات رفتاری کودکان از اولویت‏های‏ پژوهشی بسیاری از مراکز تحقیقاتی به شمار می‏آید.بیشترین تمرکز پژوهشگران این مراکز معطوف به طراحی و تکمیل روش‏ها و رویکردهایی است که امکان بررسی دقیق‏ و قابل اطمینان عوامل موثر بر این رفتارها را فراهم‏ می‏سازد. بر اساس مقالات مطرح شده و شماری از تحقیقات، در ایران با آسیب‌های عمده و در حال گسترشی در حوزه کودکان روبه‌رو هستیم (عبداللهی،1381؛ اختیاری، عدالتی، صفایی و مکری،1385). مطالعاتی نشان می‌دهد که انواع اختلالات رفتاری در میان کودکان روبه افزایش است (اختیاری و همکاران،1387). لذا تحقیق و بررسی در مورد عوامل موثر بر اختلالات رفتاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. به نظر می‌رسد که از مهم‌ترین عوامل موثر بر بروز این رفتارها، نحوه ارتباط والدین و فرزندان می‌باشد، لذا پژوهشگر در تحقیق حاضر بر آن شد تا شیوه‌های فرزندپروری و سلامت روان مادران دارای فرزندان اختلالات رفتاری و مادران دارای کودکان بهنجار را مورد مطالعه قرار دهد. نتایج این گونه تحقیقات در جهت جلوگیری از بکارگیری الگوهای رفتاری نامناسب،ناهمسان و نامطلوب توسط مادران خانواده ها و همچنین پیشگیری از شکل گیری رفتارهای سازمان نایافته و نابهنجار کودکان ، می تواند ضمن مطلع سازی این خانواده ها الگوی مناسب فرزندپروری ، آموزش های لازم نیز ارائه دهد.
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی:
مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری و سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار5تا 12 ساله شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ
1-4-2 اهداف جزیی:
مقایسه ی شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار
مقایسه ی میزان سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار
مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار
مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال پرخاشگری ومادران کودکان بهنجار
مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال افسردگی ومادران کودکان بهنجار
مقایسه ی شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال ناسازگاری اجتماعی ومادران کودکان بهنجار

سؤالات تحقیق:
1- آیا بین شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت وجود دارد؟
2- آیا بین میزان سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت وجود دارد؟
3- آیا بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان دربین مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد؟
4- آیا بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال پرخاشگری ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد؟
5- آیا بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال افسردگی ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد؟
6- آیا بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال ناسازگاری اجتماعی ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد؟
1-6 فرضیه‏های تحقیق:
1- بین شیوه های فرزندپروری مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت وجود دارد.
2- بین میزان سلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار شهرستان بندر لنگه وبندرکنگ تفاوت وجود دارد.
3- بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان دربین مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.
4- بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال پرخاشگری ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.
5- بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال افسردگی ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.
6- بین شیوه های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلال ناسازگاری اجتماعی ومادران کودکان بهنجار تفاوت وجود دارد.
1-7 تعاریف نظری وعملیاتی پژوهش
1-7-1 تعاریف نظری
شیوه های فرزندپروری: شیوه های فرزند پروری به عنوان مجموعه ای از نگرشها نسبت به کودک در نظر گرفته می‌شود که منجر به ایجاد جو هیجانی می‌شود که رفتار های والدین در آن جو بروز می نماید. این رفتارها در‌‌بر‌گیرنده هم رفتارهای مشخص که از طریق آن رفتارها، والدین به وظایف والدینی شان عمل میکنند و هم رفتارهای غیر مرتبط با هدف والدینی مانند ژستها، تغییر در تن صدا یا بیان هیجان‌های غیر ارادی می‌باشد (مزیدی و البرزی،1388). فرزندپروری فعالیتی پیچیده و در برگیرنده رفتارهای خاصی است که یا به طور مجزا یا با هم رفتارهای کودک را تحت تاثیر قرار می‌دهد (حیدری، دهقانی و خداپناهی،1388).
سلامت روانی: از نظر سازمان بهداشت جهانی(ساپینگتون، 2006)، سلامت روانی عبارتست از «قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها و تمایلات شخصی به‌طور منطقی، عادلانه و مناسب». سلامت روانی، یعنی سازش با خود و محیط اجتماعی و فشارهای مکرر زندگی. منظور از سازگاری، ایجاد تعادل و هماهنگی رفتار فرد با محیط است که باعث حفظ تعادل روانی او در ارتباط با تغییرات و دگرگونی‌های محیط خود شود و نیز به تطابقی مؤثر و سازنده دست یابد..
اختلالات رفتاری: رفتارهای گوناگون افراطی، مزمن و انحرافی که  گستره  آن   شامل   اعمال  تهاجمی  یا برانگیختگی ناگهانی تا اعمال افسرده‌گونه و گوشه‌گیرانه می باشد و بروز آن‌ها به دور از انتظار مشاهده کننده است، به طوری‌که وی آرزوی توقف اینگونه رفتارها رادارد. اختلالاترفتاری شامل رفتارهایی که ناهنجاری‌زاست و با هنجارهای تربیتی، اخلاقی، اجتماعی، همخوان نیست و باعث ایجاد مشکل در خانواده، محیط تحصیلی و … می‌شود و عملکرد کودک را مختل می سازد، می‌باشد (سادوک و سادوک، 2009 ترجمه سبحانیان و رفیعی،1387).
1-7-2 تعاریف عملیاتی
شیوه های فرزند پروری : در تحقیق حاضر منظور از سبک فرزند پروری نمره‌ای است که از آزمون سبک فرزندپروری بامریند به دست می آید. این نمره مشخص می‌کند که آزمودنی از هریک از سبک های فرزندپروری شامل مقتدرانه، مستبدانه و آسان گیرانه به چه میزان استفاده می‌کند.
سلامت روان : در مطالعه حاضر منظور از سلامت روانی نمره ای است که فرد در آزمون سلامت روانی GHQ-28 به دست می آورد.
اختلالات رفتاری : در تحقیق حاضر منظور از اختلالات رفتاری، نمره ای است که از آزمون اختلالات رفتاری راتر به دست می‌آید.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی در خصوص سلامت روانی ،تاریخچه و دیدگاه های مختلف در خصوص آن خواهیم پرداخت و در ادامه بیان اعتقاد به خداوند و سلامت روانی اشاره می شود سپس به سبک ها و شیوه فرزندپروری و نقش خانواده ها در این خصوص پرداخته و همچنین به بیان نظرات روان شناسان در خصوص فرزندپروری پرداخته و در ادامه ضمن بررسی اختلالات رفتاری ، به سازگاری با استرس در والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری نیز اشاره می شودو در قسمت پایانی فصل به بیان پژوهش هایی که در این خصوص چه در داخل کشور و چه در خارج کشور انجام پذیرفته خواهیم پرداخت و نتایج آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
2-1. موضع‌گیری نظری درخصوص سلامت روانی
2-1-1. تاریخچه سلامت روانی
تاریخچه سلامت روانی با توجه به وجود بیماری‌های روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصاً از زمانی که زندگی اجتماعی را شروع کرده با او همراه بوده است. پیدا کردن شروع یک نهضت به خصوص نهضت‌های اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسأله مشکلی است. در حقیقت روان پزشکی را می‌توان قدیمی‌ترین حرفه و تازه‌ترین علم به شمار آورد. قدیمی‌ترین، چون بیماری‌های روانی از قدیم وجود داشته‌اند. تازه‌ترین علم، برای این‌که تقریباً‌ از سال 1930، بعد از تشکیل اولین کنگره‌ی بین‌المللی بهداشت روانی بود که روان‌پزشکی جزئی از علوم پزشکی شد و سازمان‌های روان پزشکی و مراکز پیشگیری در کشورهای مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند. از فعالیت این سازمان‌ها در جریان جنگ جهانی دوم عملاً کاسته شد و بدین ترتیب می‌توان روان‌پزشکی را تازه‌ترین علم بعد از جنگ جهانی دوم به حساب آورد (ساپینگتون،2006).
اولین بار سقراط فیلسوف مشهور یونانی بود که خرافات را از بیماری‌های روانی کنار گذاشت و اختلالات روانی را به طرف پزشکی کشانید. درباره‌ی مالیخولیا و جنون‌ زایمانی تعریف و توصیف کرد و مغز را مرکز اصلی روان دانست. جالیوس علت اصلی بیماری‌های روانی را اختلال عمل مغز و عدم تعادل اخلاط بدن می‌دانست. در اوایل قرن 13 و اوایل رنسانس ارتباط جسم و روان و یکپارچگی واکنش آنها مورد بحث قرار گرفت و به علاوه فرضیه ابوعلی‌سینا مسأله این ارتباط را به اسپانیا و کشورهای دیگر کشاند و این زمینه‌ای برای فرضیه ی جدید بیماری‌های روان تنی شد. این قرن را باید قرن سحر و جادو، دخالت شیاطین و ارواح در ایجاد بیماری‌های روانی دانست (میلانی فر،1386).

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اطلاعات جسته گریخته‌ای وجود دارد که تا قرن 14 برای مواظبت و نگهداری بیماران روانی مکانی در مونت کاسینوی ایتالیا، بیمارستانی در لیون فرانسه و در پاریس، بیمارستان بتلعه در لندن که در سال 1247 بنا شد (اولین بیمارستان تقریباً رسمی و دولتی) و در سال 1385 بیمارستان بارتولومو در لندن در نزدیکی کلیسای سنت بارتولومو وجود داشته است. در اسپانیا اولین بیمارستان روانی در سال 1409 در شهر والنسیا به وسیله‌ی یک کشیش اسپانیایی ایجاد شد و علت آن رفتار استهزا آمیز و آزاردهنده‌ی افراد نسبت به بیماران روانی در ملأ عام بوده است. در قرن 17 ارتباط جسم و روان و محل این ارتباط در سلسله اعصاب مورد بحث قرار گرفت و دکارت و مالپی ویلیس و سایرین مراکزی برای این ارتباط تعیین کردند. در همین قرن در سال 1602 اولین کتاب پزشکی درباره‌ی بیماری‌های روانی به نام پراکیس مدیا توسط یک پزشک سوئیسی نوشته شد که در آن طبقه‌بندی بیماری روانی مورد توجه قرار گرفت و برای این بیماری‌ها علل ارگانیک قائل شدند.در قرن 18 مسأله به همان طریق قرن 17 ادامه یافت و مؤسسات خیریه در کشورهای کاتولیک بنا به پیشنهاد کشیش‌ها تأسیس شد. در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 نام سه نفر در سولوحه‌ی پیشتازان و رهبران درمان اخلاقی و انسانی‌ قرار دارد که عبارتند از: فیلیپ نیپل از فرانسه، ویلیام تیوک از انگلستان و ول سنزوکیاروگی از ایتالیا (میلانی فر،1386).
در قرن بیستم باب پردازش تئوری‌های مختلف روان‌کاوی، روان‌پزشکی دینامیک، ژنتیک، بیولوژی، ارتباط جسم و روان، تئوری‌های سرشتی، مطالعه‌ درباره‌ی آثار الکترو شوک و عمل جراحی مغز در بعضی از بیماری‌های روانی، گشایش مراکز اورژانس روان پزشکی به علت بروز جنگ جهانی دوم و مطالعات اپیدمیولوژیک در کودکانی که از خانواده‌هایشان جدا و به سایر کشورها مخصوصاً سوئیس آورده شده بودند، باز شد. کم کم مکتب رفتارگرایی توسط واتسون، مفهوم همئوستازی و مطالعه‌ی واکنش‌های اعصاب اتونوم بر اثر برخورد با استرس‌ها و فشارها به وسیله‌ی کانن، تئوری هیجان به وسیله جیمز پاپز، فرضیه فشار و سندرم سازش عمومی توسط هانس سلیه و بالاخره فرضیه‌های دیگر یکی پس از دیگری پیدا شد و روان پزشکی به صورت روان پزشکی امروزی درآمد(ساپینگتون، 2006).
در سال 1930 اولین کنگره‌ی بین‌المللی بهداشت روانی با شرکت نمایندگان پنجاه کشور در واشنگتن تشکیل شد و مسائل روانی کشورها از قبیل تأسیس بیمارستان‌ها، مراکز درمانی سرپایی، مراکز کودکان عقب‌مانده ذهنی و نظایر آن مورد مطالعه قرار گرفت. در سومین کنگره‌ی بین‌المللی بهداشت روانی در سال 1948 که در لندن تشکیل شد اساس فدراسیون جهانی بهداشت روانی بنیان‌گذاری شد و در همان سال این فدراسیون به عضویت رسمی سازمان یونسکو و سازمان بهداشت جهانی درآمد و این سازمان در ژنو نقش رهبری رسمی فدراسیون جهانی بهداشت روانی را به عهده گرفت. در سال 1960 به دستور پرزیدنت کندی رئیس جمهور وقت آمریکا قوانین جدیدی برای بهداشت روانی وضع شد و دولت عهده‌دار مسؤولیت‌های سنگینی برای این گونه بیماران شد. در سال 1952 اولین راهنمای تشخیص آماری بیماری‌های روانی که دارای تقسیم‌بندی و تعریف اختلالات روانی بود منتشر شد ولی مورد موافقت اکثر روان‌پزشکان کشورهای اروپایی و آمریکایی قرار نگرفت. در سال 1968 دومین راهنمای تشخیص و آماری بیماران روانی با دقت بیشتری در تقسیم‌بندی، تعاریف و اختلالات روانی منتشر شد که مورد تأیید بیشتر روان‌پزشکان قرار گرفت(ساراسون، 2003). در بین سال‌های 1983 تا 1987 در کشورهای آمریکا، فرانسه، اسرائیل، ایتالیا، آلمان و ونزوئلا مسأله‌ی ژنتیکی بودن بیماری‌های روانی مورد توجه قرار گرفت و ژن‌های بعضی از بیماری‌ها از جمله بیماری کره هانتیگتون و آلزایمر فامیلی و ژن مشخص‌کننده دو نوع مختلف و مجزای اختلالات خلقی دوقطبی کشف شد. در سال 1994 چهارمین راهنمای تشخیص و آماری بیماری‌های روانی منتشر شد و فعلا مورد استفاده‌ی روان‌پزشکان و مراکز روان پزشکی در تمام کشورهای دنیا است (میلانی‌فر، 1386).
2-1-2. تعریف سلامت روانی

در مورد تعریف سلامت روانی دو تعریف مورد توجه قرار می‌گیرد:
در تعریف اول، سلامت روانی به معنای سلامت فکر می‌باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی است که خود می‌تواند نسبت به ایجاد سیستم با ارزشی در مورد ایجاد تحرک و پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و بین‌المللی کمک نماید. زیرا وقتی سلامت روان شناخته شد، نسبت به دستیابی به آ