پایان نامه های روانشناسی

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره : ابراز وجود

ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺘﺮس ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﻲ دارﻧﺪ (رودرﻳﮕﺰ، مایرز، میررز و کاردوزا، ۲۰۱۲)

تحقیق فلت و همکاران (۱۹۹۵) که بر روی ۱۰۰ دانشجوی دورهی کارشناسی (۵۰ مرد و۵۰ زن) صورت گرفت نشان داد که کمالگرایی جامعهمدار به طور مثبتی با سبک فرزندپروری مستبدانه مرتبط است اما این همراهی فقط در میان مردان وجود داشت. برای زنان همبستگی قابل توجهی بین کمالگرایی خودمدار و فرزندپروری مقتدرانه وجود داشت.
فلت، بلانک استین، هویت و کلدین (۱۹۹۲) طی تحقیقی بر روی ۱۳۱ دانشجو (۵۶ مرد و ۷۵ زن) نتیجه گرفتند که کمالگرایی جامعهمدار بیشترین همبستگی را با کمالگرایی عمومی و اهمالکاری تحصیلی مخصوصا در میان مردان دارد. در این تحقیق همبستگی معنادار کمی بین کمالگرایی خودمدار و کمالگرایی دیگرمدار با اهمالکاری تحصیلی وجود داشت. به هرحال مؤلفهی ترس از شکست اهمالکاری به طور گستردهای با همهی ابعاد کمالگرایی همراه بود. روی همرفته نتایج مطرح میکنند که ریشه های اهمالکاری، تا حدودی، از پیشبینی عدم تأیید اجتماعی از افراد همراه با استانداردهای کمالگرایانه برای دیگران نشأت میگیرد.
در پژوهشی که بلاستین و فیلیپ (۱۹۹۰) انجام دادند دریافتند که مدیرانی که به هویت ثابتی دست یافتند از سبک تصمیم‏گیری عقلانی، مدیرانی با هویت گرایش به مراقبت از سبک تصمیم‏گیری وابستگی و مدیران با اعتماد به نفس بالا که از نظر هویتی به کسی وابسته نیستند از سبک تصمیم‏گیری شهودی استفاده می کنند.
ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪای ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی صورت گرفته باشد یافت نشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

در پی روشن شدن مسئله‌ی پژوهشی، پرسشها، مبانی نظری و عملی و پیشینهی پژوهش در دو فصل نخست، اینک به روش‌ انجام پژوهش پرداخته میشود. در این فصل، نخست روش اجرای پژوهش که از اهمیت بسیاری برخوردار است، بازگو می‌شود، سپس جامعه آماری، روش نمونهگیری، نمونه و حجم نمونه، ابزار گردآوری داده‌ها و روش ارزشیابی آنها و سرانجام روش تحلیل داده‌های گردآوری شده توضیح داده می‌شوند.
روش اجرای پژوهش
پژوهش از نوع آزمایشی_میدانی (پیش آزمون ،پس آزمون با گروه کنترل) می باشد.
دیاگرام پژوهش به صورت ذیل می باشد :
E R T1 X T2
C R T2 _ T2
E: گروه آزمایش
C : گروه کنترل
R : انتخاب تصادفی
T1 : پیش آزمون
T2 : پس آزمون
X : متغیر مستقل
انتخاب گروه‏های کنترل و آزمایش به صورت تصادفی می باشد.قبل از اجرای متغیر مستقل ( آموزش رفتار جرات‏مندانه ) ، پیش آزمون های تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی انجام می شود.سپس متغیر مستقل، به صورت ۱۰ جلسه یک ساعته برای گروه آزمایش اجرا می شود. سپس پس آزمون های تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی برای هر دو گروه اجرا می گردد.
جامعه مورد پژوهش
جامعه مورد پژوهش ، دانش آموزان دختر مقطع سوم دبیرستان های شهر تهران می باشند که در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲مشغول به تحصیل هستند
نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای می باشد.
از بین دبیرستانهای دخترانه منطقه ۸ شهر تهران یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و از بین دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان۱۶ دانش آموز به عنوان گروه آزمایش و ۱۶ دانش آموز ، به عنوان گروه کنترل ، به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد.
ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده ها:
پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری
پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم‏گیری توسط اسکات و بروس (۱۹۹۵) تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۵ سئوال و ۵ سبک تصمیم‏گیری می باشد که عبارتند از :سبک تصمیم‏گیری آنی ، سبک تصمیم‏گیری اجتنابی ، سبک تصمیم‏گیری عقلانی ، سبک تصمیم‏گیری شهودی ، سبک تصمیم‏گیری وابستگی .
به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم‏گیری در این پرسشنامه ، به هر یک ۵ سئوال اختصاص داده شده است و برای پاسخگوئی به هر یک از سئوالات نیز طیف لیکرت مورد استفاده قرار گرفته است.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمره‏های بالاتر در هر سبک تصمیم‏گیری نشان‏دهنده وجود آن سبک در فرد می باشد (وود ،۲۰۱۲ )
سبک های تصمیم‏گیری
سوالات
سبک عقلانی(R)
4، ۷، ۱۱،۲۵،۱۳
سبک شهودی(I)
1، ۳، ۱۲، ۱۶، ۱۷
سبک وابستگی(D)
2، ۵، ۱۰، ۱۸، ۲۲
سبک آنی(S)
8، ۹، ۱۵، ۲۰، ۲۴
سبک اجتنابی(A)
6، ۱۴، ۱۹، ۲۱، ۲۳
جدول سبک های تصمیم‏گیری
این پرسشنامه در ایران توسط هادی زاده مقدم و طهرانی (۱۳۸۷) ترجمه شده است و جهت سنجش روایی محتوایی مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است.
جهت سنجش روایی سازه نیز همبستگی بین سبک های تصمیم‏گیری و همچنین همبستگی بین نمرات هر یک از سوالات پرسشنامه و نمرات مربوط به هر سبک مورد بررسی قرار گرفته است.جهت سنجش پایایی پرسشنامه نیز آلفلی کرونیاخ آن محاسبه شده و برابر ۷۱/۰بوده است.
مقیاس کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS)
مقیاس کمال‏گرایی چند بعدی تهران (TMPS) یک آزمون ۳۰ سوالی است و بر اساس مقیاس های قبلی (هیویت و فلت ، ۲۰۰۲؛ فراست و همکاران، ۱۹۹۰؛ هیویت و همکاران، ۱۹۹۱)توسط بشارت به فارسی ساخته شده است .که ۱۰ ماده آن کمال‏گرایی خویشتن مدار ، ۱۰ ماده کمال‏گرایی دیگر مدار و ۱۰ ماده آخر کمال‏گرایی جامعه مدار را در یک مقیاس ۵ درجه ای لیکرتی ( از نمره ۱ تا ۵ ) می سنجد . حداقل وحداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس های ۳ گانه به ترتیب ۱۰ و ۵۰ است ؛ یعنی کسی که نمره ۱۰ را بدست آورد دارای کمترین میزان کمال گرایی و کسی که نمره ۵۰ بدست آورد دارای بیشترین میزان کمال‏گرایی در هر یک از ۳ بعد کمال‏گرایی می باشد . روش نمره گذاری مقیاس برای تمام داده‏ها به صورت معکوس می باشد . یعنی به گزینه « کاملا ً موافقم » نمره ۵ ، وبه گزینه « کاملا ً مخالفم » نمره ی ۱ تعلق خواهد گرفت (بشارت، ۱۳۸۶) .

روایی وپایایی
در اعتبار یابی مقدماتی فرم ایرانی این مقیاس روی یک نمونه ۵۰۰ نفری از دانشجویان دانشکده‏های مختلف تهران ، آلفای کرونباخ بدست آمده برای کمال گرایی خویشتن مدار ۹۰/۰ ؛ برای کمال‏گرایی دیگر مدار ۹۱/۰ ؛ و برای کمال‏گرایی جامعه مدار۱ ۸/۰ بوده که نشان دهنده ی همسانی درونی بالای مقیاس است . ضرایب همبستگی بین ۷۸ نفر از دانشجویان در دو نوبت با فاصله ی ۲ تا ۴ هفته ، برای سنجش باز آزمایی محاسبه شد این ضرایب برای کمال‏گرایی خویشتن مدار ۸۵/۰ ؛ برای کمال‏گرایی دیگر مدار ۷۹/۰ و برای کمال گرایی جامعه مدار ۸۴/۰ در سطح p< 0/001 معنادار بود که نشانه ی پایایی باز آزمایی بالای فرم ایرانی مقیاس است.
برنامه‏ی آموزش مهارت رفتار جرات مندانه
برای آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه ۱۰ جلسه یک ساعته در نظر گرفته شده است.آموزش مهارت ها در هر جلسه با بهره گرفتن از الگودهی، ایفای نقش، بازخورد دادن، تمرین و تکرار و دیگر تکلیف های شناختی و رفتاری انجام می شود. در پایان هرجلسه متناسب با مباحث مطرح شده تکالیفی برای خارج از جلسات داده خواهد شد.در ابتدای هر جلسه تکالیف بررسی شده و بازخورد داده خواهد شد (فتی و همکاران ۱۳۸۵،سازمان بهداشت جهانی.۱۳۸۵)
جلسه اول :
معرفی مربی به اعضاء و توضیح علت تشکیل جلسات آموزشی گروهی
ایجاد آشنایی اعضاء با یکدیگر
برقراری روابط صمیمانه بین اعضاء گروه و مربی
تشریح اهداف شرکت در گروه
تشریح وظایف کلی اعضای گروه تا پایان جلسات
تعیین تعداد جلسات ، طول مدت هر جلسه و تواتر جلسات
جلسه دوم :
ارائه اطلاعات و معرفی اجمالی از مفهوم ابراز وجود و اهمیت آن در روابط
آشنایی با ویژگی های رفتاری ابراز وجود و تمرین آن
معرفی انواع سبک های ارتباطی و واکنش به دیگران شامل: منفعل، پرخاشگر، سلطه جو، جراًت ورز
ایجاد خودآگاهی در اعضاء نسبت به سبک های ارتباطی خود
جلسه سوم :
تشخیص حقوق فردی
معرفی اجمالی مفاهیم ابراز وجود، آشنایی با انواع شیوه‏های رفتاری جراًت ورزانه و تمرین آن
جلسه چهارم :
آشنا ساختن اعضاء گروه با یکی از شیوه‏های افزایش ابراز وجود:بازسازی عاطفی
ایجاد جراًت در بیان نکات و ویژگی های مثبت خود و افزایش تظاهرات عاطفی و تمرین آن
آشنایی با مهارت مورد تحسین قرار گرفتن و تمرین آن.
جلسه پنجم :
تمرین تقاضا کردن و رد کردن تقاضا
ابراز احساسات مثبت و منفی در موقعیت های مختلف با بهره گرفتن از کلمه ی من و تمرین آن
تمرین بر روی نه گفتن بدون احساس گناه
جلسه ششم :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *