جدول ۴-۲): توصیف سن پاسخ دهندگان ۹۵
جدول ۴-۳): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ۹۶
جدول ۴-۴): توصیف متغیر سیاست های ارزیابی عملکرد ۹۷
جدول ۴-۵): توصیف متغیر رضایت شغلی ۹۸
جدول ۴-۶): توصیف متغیر تمایل به ترک شغل ۹۹
جدول ۴-۷): شاخص های معنی داری و برازش مدل ۱۰۴
فهرست نمودار
نمودار ۴-۱): نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان ۹۴
نمودار ۴-۲): نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ۹۵
نمودار ۴-۳): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان ۹۶
نمودار ۴-۴): هیستوگرام متغیر سیاست های ارزیابی عملکرد ۹۷
نمودار ۴-۵): هیستوگرام متغیر رضایت شغلی ۹۸
نمودار ۴-۶): هیستوگرام متغیر تمایل به ترک شغل ۹۹
نمودار ۴-۷): آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) ۱۰۰
نمودار ۴-۸): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ۱۰۱
فهرست اشکال
شکل ۱-۱): مدل مفهومی تحقیق ۸
شکل ۲-۱): اجزای رابطه نگرش- رفتار ۱۹
شکل ۲-۲): عوامل موثر بر نگرش شغلی ۲۸
شکل ۲-۳): انواع ترک خدمت ۳۲
شکل ۲-۴): ترک خدمت ۳۴
شکل ۲-۵): رابطه ی نگرش ها در رفتار ۳۶
شکل ۲-۶): تعامل ترک شغل و رضایت شغلی ۳۸
شکل ۲-۷): نقش توانایی در فرایند ترک خدمت ۳۹
شکل ۲-۸): سیستم ارزیابی عملکرد یکپارچه ۶۸
شکل ۲-۹): روش ارزیابی عملکرد و ادغام آن با سیستمهای مدیریت ۷۱
چکیده
مدیر یا سرپرست ممکن است در ارزیابی عملکرد کارکنان دست به اغراق یا تغییر واقعیت بزند تا از مقابلههای احتمالی آنها با نظام کاری تحت امر خود بکاهد. در چنین مواردی است که نظامها و سیاستهای ارزیابی عملکرد به سادگی سطح تعهد، رضایت و تمایل به جستجوی جایگزینهای شغلی و ترک خدمت کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند.
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه سیاستهای ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری دادهها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (معاونتها) با تعداد ۶۹۳ نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه ۲۴۸ نفر است که تعداد ۲۸۰ پرسشنامه با استفاده از روش نمونهبرداری غیراحتمالی دردسترس توزیع شد. در نهایت تعداد ۲۵۶ پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل دادهها مشخص گردید که در سطح ۹۵% اطمینان سیاستهای ارزیابی عملکرد (انگیزشی) با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی دار و با تمایل به ترک شغل ارتباط منفی دارد. همچنین رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان ارتباط منفی و معنی داری دارد.
کلمات کلیدی: سیاستهای ارزیابی عملکرد کارکنان، رضایت شغلی، تمایل به ترک شغل
فصل اول
کلیات تحقیق
 
مقدمه
کار و تلاش از همان آغاز خلقت و حیات بشری جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده است. با این حال با شکل گیری اجتماعات انسانی و شکلگیری نهادها و مؤسسات کاری، تعداد فراوانی از افراد به استخدام سازمان ها و نهادها درآمده و طی یک قرارداد متقابل در دوره های زمانی کوتاه تا طولانی مدت مشغول به کار شدند. طی این روند، کا و شرایط کاری و به ویژه شغل افراد نیز به سان دیگر شرایط زندگی بشر، زمینههای رضایت و نارضایتی او را فراهم کرد و بدین ترتیب با ورود جوامع بشری به دوره های شکوفایی علمی و اطلاعاتی، واژه هایی نظیر رضایت شغلی و تمایل به خدمت، پا به عرصه ی متون علمی و پژوهشی گذاشتند. رضایت شغلی از همان بدو معرفی، واکنش شناختی و نگرش (و بر اساس رویکردهای نوین تر یک واکنش عاطفی) به شغل محسوب می شود که رفتار افراد راهدایت میکند (بیکن و بایوکبِز[۱]، ۲۰۱۳). اما ترک خدمت در مقابل، آمیختهای از شناخت و رفتار محسوب میشود که از دسترسی بالقوه به جایگزین های شغلی نشأت می گیرد (گلپرور و عریضی، ۱۳۹۰). به هر حال در وضعیت امروزی تمایل به ترک خدمت و رضایت شغلی از جمله نگرش های شغلی و حرفهای محسوب می شوند که تحت تأثیر عوامل مختلفی در درون سازمان می گیرند. از زمره نظام ها یا سیاست هایی که در درون یک سازمان به شدت رضایت شغلی و تمایل به ترک خدمت را تحت تأثیر قرار می دهند، سیاست های ارزیابی عملکرد است (رحیمنیا و نیکخواه فرخانی، ۱۳۹۰). مدیر یا سرپرست ممکن است در ارزیابی عملکرد کارکنان یا برخی از آن ها که به طور معمول در حوزه ی تصمیم گیری های مهمی نظیر افزایش حقوق و ترفیع به کار گرفته می شوند، دست به اغراق یا تغییر واقعیت بزند تا از مقابله های احتمالی آن ها با نظام کاری تحت امر خود بکاهد. در چنین مواردی است که نظام ها و سیاست های ارزیابی عملکرد به سادگی سطح تعهد، رضایت و تمایل به جستجوی جایگزینهای شغلی و ترک خدمت کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند (کانوی و برینر[۲]، ۲۰۱۲). با توجه به اینکه هدف این مطالعه بررسی رابطه بین ادراک کارکنان از سیاستهای ارزیابی عملکرد با تمایل کارکنان به ترک شغل و رضایت شغلی است، لذا در این فصل به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضیات تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی و در نهایت قلمرو تحقیق پرداخته شده است.
 
بیان مسأله

Tags: