تمایل به خروج
تمایل به کم کاری
بی نظمی و تعارض
غیبت و عدم حضور در کار
ترک خدمت
کاهش عملکرد و بازده
شکل ۲-۵) رابطه ی نگرش ها در رفتار (المدیا، ۲۰۱۲)
فراتر از بررسیهای سادهای که در این زمینه صورت گرفته، برخی محققین نیز کوشیدهاند تا بر مبنای مطالعات قبلی مدلها مفهوم تازهای را در رابطه با ترک خدمت و فرایند آن ارائه نمایند. گرچه این مدلها در برخی موارد با یکدیگر تفاوتهای زیادی دارند، اما عموماً چنین تصور شده که ترک خدمت تابعی از نگرش های شغلی منفی است که با اطمینان از وجود فرصت های شغلی جایگزین، همراه گردیده است(کرامتی،۱۳۹۱).
موبلی[۳۴] (۱۹۷۷) از این هم فراتر رفته و متغیرهای واسطه ای مختلفی را مورد بررسی قرار داده که بین نگرش های شغلی و عمل به ترک خدمت قرار میگیرند که در این میان تمایلات رفتاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کاسیو و مک اوی [۳۵] (۱۹۸۷) نتایج به دست آمده از ۲۴ مورد از مطالعات گستردهای که بر روی هفت هزار نفر از پرسنل شرکت های مختلف تولیدی و خدماتی صورت پذیرفته، نشان میدهد که عملکرد شغلی، مسئله ی ترک خدمت کارکنان را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس هرچه عملکرد شغلی ضعیفتر باشد، انواع مختلف ترک خدمت های غیر ارادی نیز بیشتر خواهد بود. در کل میتوان پیش بینی نمود که عملکرد شغلی و ترک خدمت دارای، یک رابطهی منحنی شکل است که در آن نکات زیر حائز اهمیت است (المدیا، ۲۰۱۲):
افراد دارای عملکرد ضعیف توسط سازمان به خدمتشان خاتمه داده می شود.
افراد دارای عملکرد متوسط که دارای قابلیت و صلاحیت های حرفه ای هستند و در ضمن مجاز به ماندن در سازمان نیز می باشند باقی می مانند زیرا سهولت و راحتی حرکت آن ها برای خروج از سازمان بسیار پایین است.
افراد دارای عملکرد قوی به لحاظ افزایش سهولت و راحتی حرکت، ترک خدمت آن ها نیز افزایش می یابد.
عملکرد ضعیف نه تنها میتواند به عنوان دلیلی برای ترک خدمت محسوب شود، بلکه تصور خاتمه دادن به خدمت افراد توسط سازمان به دلیل عملکرد پایین نیز می تواند افراد را وادار سازد بدون این که مطلوبیت یا سهولت حرکت را مورد ارزیابی قرار دهند، سازمان را ترک نمایند. ضمن آن عملکرد ضعیف، عاملی است که سازمانها برای توجیه خاتمه دادن به خدمت برخی از پرسنل خود به کار میبرند. در رابطه با افراد دارای عملکرد قوی نیز مسئله عکس این است یعنی سهولت حرکت و مسائلی نظیر غرور حرفهای و تطمیع از جانب سایر سازمان ها منجر به خروج افراد از سازمان میگردد. به علاوه با توجه به روابط بین عملکرد شغلی و انواع مختلف ترک خدمت و عوامل تعیین کنندهی آنها، چنین فرض شده است که رضایت شغلی و عملکرد در پیش بینی احتمال ترک خدمت کارکنان با یکدیگر در تعامل می باشند. این تعامل یا رابطه متقابل را میتوان در شکل مشاهده نمود. کارکنانی که از شغل یا سازمان خود رضایت کمی دارند به احتمال قوی سازمان را ترک خواهند کرد. بعلاوه آن دسته از واحدهای سازمانی سازمانی نیز که دارای پایین ترین نرخ رضایت در سازمان هستند، بیشترین نرخ ترک خدمت را خواهند داشت (ممیزاده،۱۳۹۱).
ضعیف
قوی
رضایت شغلی
کم
زیاد
عملکرد ضعیف
عملکرد قوی
پایین
متوسط
بالا
۳۰
ترک خدمت (به درصد)
۲۰
۱۰
شکل ۲-۶) تعامل ترک شغل و رضایت شغلی (ممیزاده،۱۳۹۱)
به طور خلاصه می توان گفت که رضایت شغلی و ترک خدمت دارای رابطه ی منفی با یکدیگر می باشند اما در مقایسه با غیبت کارکنان ضریب همبستگی بین رضایت و ترک خدمت قوی تر است. همانگونه که مبلی(۱۹۷۷) در مدل فرایندی ترک خدمت خویش اشاره می نماید، متغیرهای مختلفی رابطه بین رضایت شغلی و ترک خدمت را تحت تأثیر قرار می دهند که از آن جمله می توان به «سن، سابقه ی خدمت، میزان و سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی، فراهم بودن فرصت های شغلی جایگزین، شرایط بازار کار و مواردی نظیر این ها اشاره کرد» (رحمان و ناس، ۲۰۱۳).
همانگونه که در شکل زیر نشان داده میشود، برای به واقعیت پیوستن مسئله ترک خدمت، نیاز به وجود و مقدمات روان شناختی و رفتار خاصی از جمله «قصد خروج از کار و جستجوی شغل و سازمان دیگر و یا بروز فشارهای عصبی یا استرس» است. این مقدمات تحت تأثیر دو عامل بسیار مهم (سهولت و راحتی ترک خدمت و تمایل فرد به خروج از کار وسازمان) میباشد. هرچه سهولت حرکت و تمایل به ترک خدمت بیشتر باشد، مقدمات خروج سریعتر فراهم میآید و در غیر این صورت احتمال ماندن در سازمان تحکیم می یابد. هر دو عامل سهولتی و تمایل به ترک خدمت، تحت تأثیر عوامل متعددی است که مهمترین آن ها توانایی در کار و ماهیت شغل می باشد(ممیزاده،۱۳۹۱).
تمایل به ترک خدمت
سهولت ترک خدمت
عوامل مؤثر در ایجاد تمایل به ترک خدمت مانند پاداش های درونی و بیرونی، روابط بین کارکنان و غیره
عوامل مؤثر در تسهیل و تسریع ترک خدمت مانند خودیابی کسب تجربه کسب تجزبه در بازار کار و غیره
توانایی مربوط به کار
ترک خدمت
مقدمات روان شناختی و رفتاری ترک خدمت مانند قصد خروج از کار و جستجوی شغل بی استرس و غیره

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: