فرضیه دوم: سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با تمایل به ترک شغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنیداری دارد.
فرضH0 : سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با تمایل به ترک شغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنیداری ندارد.
فرضH1 : سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با تمایل به ترک شغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنیداری دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با با تمایل به ترک شغل برابر با ۰۵/۵- است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با رضایت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برابر با ۷۶/۰ – است.
سوال سوم: آیا رضایت شغلی با ” تمایل به ترک شغل” رابطه معنیداری دارد؟
به منظور پاسخ به سوال مذکور فرضیه زیر مورد بررسی قرار گرفت؛
فرضیه سوم: رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل (کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان) رابطه معنیداری دارد.
فرضH0 : رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل (کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان) رابطه معنیداری ندارد.
فرضH1 : رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل (کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان) رابطه معنیداری دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل برابر با ۵۱/۲- است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با رضایت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برابر با ۳۵/۰- است.
فصل پنجم
بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه
این فصل شامل چهار بخش است که در بخش اول نتایج تجزیه و تحلیل متغیرها، توسط آمار توصیفی بیان میشود و در بخش دوم نتایج آزمون فرضیهها به کمک آمار استنباطی بیان میشود، بخش سوم پیشنهادهای لازم ارائه میشوند و در نهایت در بخش چهارم، محدودیتهای تحقیق بیان میشود.
۵-۲) نتایج آمار توصیفی
 
 
توصیف پاسخ دهندگان
آمار نشان میدهد که ۲/۶۵ درصد پاسخدهندگان زن و ۳۴ درصد آنان مرد میباشند که میتوان گفت، اکثریت اطلاعات جمع آوری شده متعلق به زنان است و با توجه به آمار استخراج شده مشخص گردید که ۴/۰ پاسخ دهندگان مدرک تحصیلی زیر دیپلم، ۸/۱۴درصد پاسخدهندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم ،۴/۷ درصد فوق دیپلم، ۵/۵۳ درصد لیسانس، ۱/۱۹ درصد فوق لیسانس و ۳/۴ درصد با مدرک تحصیلی دکتری میباشند؛ که آمار استخراج شده حاکی از آن است اکثر پاسخدهندگان دارای تحصیلات آکادمیک بوده که در بین آنها بیشترین درصد پاسخدهندگان با مدرک لیسانس است. همچنین با توجه به آمار استخراج شده میتوان اظهار نمود که در حدود نیمی از پاسخ دهندگان بین ۳۲ تا ۴۵ سال سن داشته که جوان بودن نیروی کار در جامعه مورد پژوهش را نشان میدهد.
 
 
توصیف متغیر تمایل به ترک شغل
متغیر تمایل به ترک شغل دارای میانگین ۶/۲ میباشد و میتوان گفت که نمره آن در حدود متوسط مورد انتظار طیف است و از آنجایی که هنوز حدود نیمی از کارکنان به ترک شغل خود تمایل دارند، لذا در جامعه مورد پژوهش باید به این متغیر توجه شود.
 
 
توصیف متغیر رضایت شغلی
متغیر رضایت شغلی دارای میانگین ۹/۲ است و میتوان گفت که نمره آن از حد متوسط مورد انتظار طیف کمتر است و از آنجایی که میانگین بدست آمده در وضعیت ایدهآلی قرار ندارد لذا نیاز به بهبود آن در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان احساس میشود.
 
 
توصیف متغیر سیاستهای ارزیابی عملکرد
متغیر سیاستهای ارزیابی عملکرد دارای میانگین ۹/۲ میباشد و میتوان گفت که نمره آن همانند متغیر سیاستهای ارزیابی عملکرد از حد متوسط مورد انتظار کمتر است در نتیجه، وضعیت متغیر در جامعه مورد پژوهش چندان مطلوب بهنظر نمیرسد و باید آن را در دانشگاه علوم پزشکی گیلان بهبود بخشید.
۵-۳) نتایج آزمون فرضیهها
فرضیه اول: سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با رضایت شغلی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنیداری دارد.
بین ادراک کارکنان از سیاستهای ارزیابی عملکرد و رضایت شغلی در سطح ۹۵% رابطه معنیداری وجود دارد، شدت این رابطه برابر ۷۳/۰ است. با توجه به اینکه، میزان آمارهی t در مدل ساختاری تحقیق در حالت اعداد معنیداری برابر با ۵۱/۶ می باشد و از آنجا که در خارج از بازهی ]۹۶/۱+,۹۶/۱- [قرار دارد این فرضیه تایید میشود. در نتیجه هرچقدر درک کارکنان از شیوههای ارزشیابی رفتار در محیط کار بالا رود در نتیجه رضایت شغلی آنان افزایش خواهد یافت. در همین راستا تحقیقی که پون (۲۰۱۳) با عنوان تاثیر سیاستهای ارزیابی عملکرد روی رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل در سازمانهای مختلف مالزی انجام داد مشخص شد که سیاستهای انگیزشی با رضایت شغلی رابطه مستقیم و مثبتی دارد که با نتایج تحقیق حاضر همراستا است. علاوه براین قمریزارع و همکاران (۱۳۹۰) در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک تحقیقی را انجام دادهاند، نتیجه تحقیق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

آنها بر رابطه بین برایند ارزشیابی عملکرد و احساس رضایت شغلی تاکید داشت.
فرضیه دوم: سیاستهای ارزیابی عملکرد درک شده با تمایل به ترک شغل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنیداری دارد.
بین ادراک کارکنان از سیاستهای ارزیابی عملکرد و تمایل به ترک شغل در سطح ۹۵% رابطه معنیداری وجود دارد، شدت این رابطه برابر ۷۶/۰- است. با توجه به اینکه، میزان آمارهی t در مدل ساختاری تحقیق در حالت اعداد معنیداری برابر با ۰۵/۵- می باشد و از آنجا که در خارج از بازهی ]۹۶/۱+,۹۶/۱- [قرار دارد این فرضیه تایید میشود. در نتیجه هرچقدر ارزیابی کارکنان مطابق با هنجارهای موجود رفتار باشد در نتیجه تمایل به ترک شغل کارکنان کاهش خواهد یافت. همچنین پون (۲۰۱۳) تحقیقی که در سازمانهای مختلف مالزی انجام داد نشان داده شد ادراک کارکنان از سیاستهای تنبیهی ارزیابی عملکرد منجر به افزایش تمایل آنان به ترک شغل میشود که با نتایج تحقیق حاضر همسو است.
فرضیه سوم: رضایت شغلی با تمایل به ترک شغل (کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان) رابطه معنیداری دارد.

Tags: