شیخی فینی، علی اکبر. (۱۳۸۱). تبیین و ارزیابی دیدگاه سازنده گرایی، مجله تازه های علوم شناختی، سال ۴ شماره ۳٫
شیلنگ، ل.(۱۹۹۴) ترجمه: آرین، خ (۱۳۷۳). نظریه های مشاوره، تهران انتشارات اطلاعات.
شیخی‌زاده، فاطمه. (۱۳۸۷)، بررسی رابطه بین معنویت و دین، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، ماهنامه تدبیر، شماره ۲۰۲٫
صفوی.(۱۳۷۸)روش تدریس فعال.
طباطبائی بافقی، ملوک بیگم. (۱۳۷۸). مشارکت کارکنان در انتخاب مدرسه، فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش، دوره ی ۶ شماره ۲۳ و ۲۴٫
عبدالله زاده، حسن.باقرپور، معصومه.بوژمهرانی، سمانه.لطفی، محدثه. (۱۳۸۸). هوش معنوی (مفاهیم، سنجش وکاربردهای آن)، تهران: انتشارات روان سنجی
عریضی، ح.ر، گل پور. (م.(۱۳۸۵). تفاوت افراد دارای هیجان های بالا وپائین در عملیات شناختی تجرید گزینشی، شخصی سازی وتعمیم دهی افراطی، فصلنامه پژوهش های ـ روان شناختی دوره ۹ شماره ۳ و ۴ ـ ص ۲۸ ـ ۱۱
عسکری، محمد. (۱۳۸۶). تأثیر تألیف نوشتاری، فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی، سال سوم، شماره اول، شماره ۱۰۳ -۱۰۲٫
عسکری، محمود. (۱۳۸۷). برنامه توانمند سازی رویکردی جدید در مدیریت منابع انسانی، فصلنامه نظارت و بازرسی، سال دوم، شماره ۴٫
عصار زادگان، نرگس. (۸۵). ویژگی الگوهای جدید یاددهی-یادگیری، مجله رشد تکنولوژی آموزشی، شماره ۶ ص ۹٫
عصاره، علیرضا. (۱۳۷۷). بررسی برنامه درسی اجرا شده و برنامه درسی کسب شده در دروس ریاضی دوره راهنمایی و شناسایی و تبیین عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس چارچوب سومین مطالعه بین المللی ریاضیات وعلوم، رساله دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
عصاره، علیرضا. (۱۳۸۵). دغدغه های خانواده، ماهنامه پیوند، شماره ۲۴۲ ص ۳۷-۳۳٫
غباری بناب، باقر؛ سلیمی، محمد، سلیانی، لیلا و نوری مقدم، ثنا. (۱۳۸۶). هوش معنوی، فصلنامه علمی- پژوهشی اندیشه ی نوین دینی، سال سوم، شماره ی دهم، ۱۴۷-۱۲۵٫
فخری،ع.(۱۳۸۳). مدرسه مروج سلامت.دفتر پیشگیری ازسؤء مصرف مواد، آموزش وپرورش، انتشارات انجمن اولیا ومربیان.
فضلی خانی، منوچهر. (۱۳۷۸). روش های فعال تدریس، انتشارات تربیت.
قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، ۱۳۸۴، سوره ۴۵، آیه ۱۳، صفحه ۲۵، انتشارات بنیاد معارف اسلامی.
کرمی، ا.(۱۳۸۰). فرم تجدید نظر شده Scl 90- R، مرکزنشر روان سنجی، دانشکده روانشناسی علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی
کشمیری، مهدیه.عرب احمدی، فاطمه. (۱۳۸۶). هنجاریابی مقدماتی آزمون هوش معنوی در دانشجویان دانشگاه منابع طبیعی شهر گرگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر.
کومز، آرتور رایت. مترجم: فروش زاده، جواهر (۱۳۷۰). آموزش تخصصی معلمان، رشد ص ۴۳٫
کیوانفر، محمودرضا.(۱۳۸۱). بررسی تاثیر استفاده از روش های فعال تدریس در میزان موفقیت دانش آموزان، سازمان آموزش وپرورش اصفهان.
کاپلان، س. (۲۰۰۵) ترجمه: پورافکاری، ن (۱۳۸۴). خلاصه روانپزشکی؛ علوم رفتاری – روانپزشکی بالینی، تهران؛ شهرآب: آیندسازان.
گراث، م. (ک.(۲۰۰۵) ترجمه: پاشا شریفی، ح؛ نیکخو، م (۱۳۸۴). راهنمای سنجش روانی، برای روان شناسان، تهران ـ سخن.
گلستانی،پور.(م.(۱۳۸۶). مقایسه عزت تنفس وسلامت روان دانش آموزان پسر ودختر دبیرستانی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ودانش آموزان پسرودختر غیر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اهواز.
مرتضوی زاده، حشمت الله. (۱۳۷۹). خانواده و افت تحصیلی، مجله پیوند، مهرماه شماره ۲۸۸ ص ۴۹-۴۲٫
مرز ابادی، اسفندیار. (۱۳۹۰).رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روانشناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه،نشریه علوم رفتاری، سال ششم، شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
مطلب زاده، ا.(۱۳۸۳). بررسی تأثیر شوخ طبیعی بر بهداشت روانی و شادمانی ذهنی در دانش ًآموزان مقطع متوسطه شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
مقیمی، سیدمحمد. (۱۳۸۶). سازمان و مدیریت با رویکرد پژوهشی، تهران، ترمه.
مقیمی، محمد. (۱۳۸۶۱). معنویت سازمانی و تأثیر آن در خلاقیت کارکنان، فصلنامه ی اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوم، شماره های ۳ و ۴
مهاجر، یحیی .(۱۳۷۱). ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، هدف ونقش آن (مجموعه) مقالات سمپوزیوم، جایگاه تربیت در آموزش وپرورش، تهران، انتشارات تربیت.
نادری،فرح و همکاران. (۱۳۸۹). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی سالمندان، فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه نو تاریخ پذیرش ۱۳/۱۱/۸۹
نجات، م. (۱۳۸۷). مفهوم سلامت روان در مکاتب روان شناسی، فصلنامه اصول بهداشت روان – شماره سوم سال اول صفحات ۱۹۶-۱۶۰
نداف، عبد الرضا. (۱۳۹۰). بررسی رابطه هوش معنوی با بهره وری کارکنان (مدیران) شهرک صنعتی شیراز، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
نظربلند، ن.حیدری، س. (۱۳۸۳). بررسی ارتباط وضعیت سلامت روانی و راهبرهای مقابله ای در دانشجویان، دومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان
نظری، صارم. (۱۳۸۳). رشدتکنولوژی آمو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.


زشی
، دوره ۱۸، شماره ۵، بهمن، ص ۹-۸٫
نوابی نژاد، ش.(۱۳۷۹)رفتارهای نابهنجار در کودکان و نوجوانان، تهران انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
نیک نژاد، سهیلا. (۱۳۸۰). ویژه آموزش علوم، مجله رشد آموزش ابتدایی، شماره ۱، مسلسل ۳۵٫
نیازی، پ.(۱۳۸۵) مجله سلامت. (۲۰۰۶)، وب سایت انجمن WWW.IRANPAO.ORG.
هادیان فرد،ح. مانی، آ. (۱۳۸۰)، بررسی وضعیت روان دانشجویان دانشگاه شیراز و عوامل مؤثر و تأثیر پذیر از آن؛ اولین سمینار بهداشت روان دانشجوی.
یار محمدیان، محمدحسین.کیامنش، علیرضا. (۱۳۷۷). شناسایی و تعیین عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی در درس علوم بر اساس چارچوب سومین مطالعه بین المللی ریاضیات وعلوم (تمیز)،مجله پژوهش های تربیتی و روانشناختی، دانشگاه اصفهان، دوره جدید، سال اول، شماره ۲٫
References:
Amabile. (1983).The Social Psychology Of Creativity,Acomponentiol Concept Ualization.Journal Of Personality And Social Psychology, 45,357-376.
Bodem.Margaret. A. (1994).Dimen Sions,Of Cereativity. Mass Eachusetts In Statute Of Technology, United States Of America.
Bohlmeijer E, Prenger R, Taa E, Cuijpers P. The Effects Of Mindfulness-Based Stree Reduction Therapy On Mental Health Of Adults With A Chronic Medical Disease. A Meta-Analysis. J Psychosom Res. 2010; (68):539-544.
Bonanno, G.A. (1997). Faciol Expressions Of Emotion And Course Of Conjugal Bereavement. Journal Of Abnormal Psychology, 106 (1). 126 – ۱۳۷
Breglia, D. (2005). An Emotion – Focused Approach For Juvenile Offenders In Courtmandated Therapy. Widener University, Institute For Graduate Clinical Psychology.
Brown KW.Ryan RM. The Benefits Of Being Present: Mindfulness And Its Role In Psychological Well-Being. J Pers So Psycho. 2003(84):822-848.
Dankoski, Mary, E. (2001). An Ematioally Focused Approach To Family Life Cycle Transitions.Journal Of Marital And Family Therapy. Start Page; 177 – ۱۸۷
Darcy, A. S. (2003). Emotion – Focused Therap: Coaching Clients To Work Through Their Feelings
Davidson,R. (2000). Affective Style, Mood And Anxiety Disorders: An Affective Neuroscience Approach. In R. Davidson (Ed). Anxiety Depressation And Amotion. Oxford: Oxford University Press.
Davies, A.R. Sherbourne, C.D. Peterson, J.R. And Ware, J.E. (1988). Scoring Manual,Adult Health Status And Patient Satisfaction Measures Used In RAND,S Heaith Insurance Experiment, N-2190-HHS, Rand Corporation, Santa Monica, CA.
Debra, A. Mcqueeney, A,L.Stanton, S.S. (1997). Efficacy Of Emotion- Focused And Problem- Focused Group Therapies For Women With Fertility Problems. Journal Of Behavioral Medicine – New York. Vol Q20, 166 – Apy. 313
Denton, W.H. Burleson, B.R. Clark, T.E. Rodeiguez, C.R. & Hobbs, B.V. (2000). A Randomized Trial Of Emotionally Focused Therapy For Couples In A Training Clinic. Journal Of Marital And Family Therapy, 26, 65-78.
Dessaulles, A. Johnson, Susan. (2003). Emotion – Focused Therapy For Couples In The Treatment Of Depression: A Pilot Study. The American Of Family Therapy 31: 345-353.

 

تصویر توضیحی برای هوش هیجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *