پرداختن به سجایای اخلاقی

 

 

۳۴۶/۰

 

 

۰۰۰۱/۰

 

 

 

خودآگاهی و عشق و علاقه

 

 

۱۶۴/۰

 

 

۰۹/۰

 

 

همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقادیر ضرایب همبستگی برابر با (۴۱۹/۰، ۱۲۷/۰، ۳۴۶/۰ و ۱۶۴/۰) به ترتیب در سطوح معناداری (۰۰۰۱/۰، ۱/۰، ۰۰۰۱/۰ و ۰۹/۰) معنادار شدهاند و از آنجا که سطوح قابل قبول می بایست از مقدار (۰۵/۰) کمتر باشد لذا بین مولفه های تفکر کلی و بعد اعتقادی، و پرداختن به سجایای اخلاقی با عملکرد تحصیلی در سطح (۰۱/۰) (۰۱/۰P<) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: ابعاد سلامت روان به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است.
جدول ۴-۷: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد سلامت روان و عملکرد تحصیلی به روش گام به گام

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گام ها متغیر ها R ² R F › P Β T › p
اول افسردگی ۳۷۸/۰ ۱۴/۰ ۱/۱۷ ۰۰۰۱/۰ ۳۷۸/۰- ۱/۴- ۰۰۰۰۱/۰

 

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که رگرسیون بین ابعاد سلامت روان با عملکرد تحصیلی تا یک گام پیش رفته است و داده های جدول فوق نشان می دهد که نسبت F و سطح معناداری آن بیانگر اثر معنادار متغیر افسردگی در معادله رگرسیون است. در این مرحله اثر رگرسیون (۱/۱۷ F=) به دست آمده که در سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) معنادار می باشد و ضریب تعیین محاسبه شده بر اساس این متغیر (۱۴/۰) است، یعنی این متغیر ۱۴ درصد واریانس متغیر عملکرد تحصیلی را پیش بینی می کند.
با توجه به نتایج می توان متوجه شد که متغیر افسردگی نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای عملکرد تحصیلی می باشد.
فرضیه فرعی چهارم: ابعاد هوش معنوی به طور معناداری قادر به پیش بینی عملکرد تحصیلی می باشند.
برای بررسی این سوال از رگرسیون چند گانه به روش گام به گام استفاده گردیده است.
جدول ۴-۸: جدول مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش معنوی و عملکرد تحصیلی به روش گام به گام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *