۲-۱-۳-۳ الگوی بامریند ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲ ویژگیهای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۲-۱ تعاریف ویژگیهای شخصیت …………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۲-۲ عوامل به وجود آورنده شخصیت ……………………………………………………………………………………….. ۱۹
۲-۲-۳ ساختار شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۴ تاریخچه نظریه عاملی شخصیت ………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۲-۵ نظریههای شخصیت ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۲-۵-۱ نظریه یونگ …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۲-۵-۲ نظریه عاملی آیزنک ………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۲-۵-۳ نظریه عاملی شخصیتی نئو ……………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۲-۵-۳-۱ شاخص روان آزردهگرایی ………………………………………………………………………………………….. ۲۵
۲-۲-۵-۳-۲ شاخص برونگرایی …………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۵-۳-۳ شاخص گشودگی ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۲-۵-۳-۴ شاخص با وجدان بودن ……………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۲-۵-۳-۵ شاخص موافق بودن …………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۳ تاب آوری …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۳-۱ تعاریف تاب آوری ………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۳-۲ روان شناسی مثبت گرا و تاب آوری …………………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۳-۳ انواع تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۳-۳-۱ تاب آوری عمومی …………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۳-۳-۲ تاب آوری حقیقی ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۳-۴ مدل های تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۳-۴-۱ مدل های گارمزی …………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۳-۴-۲ مدل تاب آوری فلچ ………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۳-۵ خصوصیات تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۲-۳-۶ عوامل موثر بر تاب آوری ……………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۶-۱ ویژگیهای افراد تاب آور ………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۳-۶-۲ نقش محیط در تاب آوری ………………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۶-۳ خودکارآمدی در افراد ……………………………………………………………………………………………………… ۳۷
۲-۳-۶-۳-۱ دستاوردهای عملکرد ………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۳-۶-۳-۲ تجربههای جانشین …………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
۲-۳-۶-۳-۳ ترغیب کلامی …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۲-۳-۶-۳-۴ حالتهای فیزیولوژیک ………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۲-۳-۷ راههای ارتقاء تاب آوری …………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۳-۷-۱ مهارت در حل مساله ………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۳-۷-۲ کفایت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳-۷-۳ نگاه رو به آینده ……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-۷-۴ نقش والدین …………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-۸ راهکارهای عملی برای افزایش تاب آوری …………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۳-۹ اهمیت تاب آوری در دوره نوجوانی …………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۴ پیشینه پژوهشی متغییرها …………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۴-۱ تاب آوری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.
Tags: