با توجه به تحقیقات اندک در رابطه با بررسی همزمان هر سه متغییر (شیوههای فرزند پروری،
ویژگیهای شخصیت و تاب آوری) الزام به انجام بررسیهای گستردهتر در این زمینه به خصوص در بین نوجوانان مشاهده میشود. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است که به این مهم جامه عمل پوشانده شود.
۱-۴ اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش عبارت است از:
۱-۴-۱ هدف اصلی:
تعیین سهم شیوههای فرزندپروری و ویژگیهای شخصیت در تاب آوری در نوجوانان.
۱-۴-۲ هدفهای اختصاصی:
تعیین رابطه بین شیوههای فرزندپروری با تاب آوری
تعیین رابطه بین شیوههای فرزندپروی با ویژگیهای شخصیت
تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیت با تاب آوری
۱-۵ فرضیهها و سوال پژوهش
بین شیوههای فرزندپروری (اقتدار منطقی، استبدادی، سهلگیرانه) با تاب آوری در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.
بین ویژگیهای شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.
بین شیوههای فرزندپروری (اقتدار منطقی، استبدادی، سهلگیرانه) با ویژگیهای شخصیت در دوره نوجوانی ارتباط وجود دارد.
۱-۵-۳ سوال پژوهش:
سهم شیوههای فرزندپروری و ویژگیهای شخصیت در پیشبینی تاب آوری نوجوانان چقدر است؟
۱-۶ تعاریف متغییرها
۱-۶-۱ تعریف نظری شیوههای فرزندپروری[۲۴]
دارلینگ و استینبرگ[۲۵] (۱۹۹۳؛ به نقل از گلاسکر و دیگران[۲۶]، ۱۹۹۷) شیوههای فرزندپروری را
اینگونه تعریف میکند: «مجموعهای از گرایشها، اعمال و جلوههای غیر کلامی، که ماهیت تعامل کودک و والدین را در تمامی موقعیتهای گوناگون مشخص میکند.»
نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان و احساسات و علاقه آنها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آنها در کارهای مهم و همگان آنهاست (شریعتمداری، ۱۳۷۸؛ به نقل از طبقی، ۱۳۸۸)
۱-۶-۲ تعریف عملیاتی شیوههای فرزندپروری
به نمرهای اشاره دارد که فرد در آزمون شیوههای فرزندپروری بامریند به دست میآورد که شامل سه الگوی مستبدانه، مقتدرانه و سهلگیرانه است.
۱-۶-۳ تعریف نظری ویژگیهای شخصیت[۲۷]
شخصیت در لغتنامه وارن[۲۸] چنین تعریف شده است: «شخصیت به جنبههای عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیکی یک فرد گفته میشود.» (پروین،۱۳۷۳؛ به نقل از گروسی، ۱۳۸۰)
آلپورت[۲۹] بیان میکند: « شخصیت سازمانی پویاست که درون فرد قرار گرفته و شامل نیمههای فیزیکی و روانی میشود که تعیین کننده رفتار و فکر است» (شولتز[۳۰]، ۱۹۹۸).
۱-۶-۴ تعریف عملیاتی ویژگیهای شخصیت
ویژگیهای شخصیتی بر اساس پاسخهای افراد به پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو[۳۱] به دست میآید.
۱-۶-۵ تعریف نظری تاب آوری
به اعتقاد کامپفر[۳۲] (۱۹۹۹) تاب آوری یعنی «بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعالی بالاتر از وضعیت پیش از بروز شرایط ناگوار، به نحوی که سازگاری مثبت با زندگی میتواند پیامد آن باشد.» (اقدامی و حسینچاری؛ به نقل از جوکار، ۱۳۸۹).
کونور و دیویدسون[۳۳] (۲۰۰۳) معتقدند که «تاب آوری تنها پایداری در برابر آسیبها یا شرایط تهدید کننده نیست، بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است.» (نقل از خسروی و دیگران، ۱۳۸۹).
۱-۶-۶ تعریف عملیاتی تاب آوری
پرسشنامه تاب آوری به منظور تفکیک افراد تاب آور از غیر تاب آور در موقعیت های بالینی و غیر بالینی و سنجش آنها مورد استفاده قرار میگیرد. منظور از تاب آوری نمرهای است که آزمودنی در پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون به دست میآورد.
فصل دوم
پیشینه پژوهش
۲-۱ شیوههای فرزندپروری
۲-۱-۱ تعاریف شیوههای فرزندپروری
منظور از شیوههای فرزندپروری والدین، نحوه ارتباط و طرز برخورد والدین نسبت به فرزندان، احساسات و علاقه آنها به یکدیگر و چگونگی دخالت یا عدم دخالت آنها در کارهای مهم و همکاری آنها است (شریعتمداری، ۱۳۷۶).
رابطه بین کودکان و والدین وسایر اعضای خانوده را میتوان به عنوان نظام یا شبکهای از روابط دانست که در کنش متقابل با یکدیگراند (برون فن برنر[۳۴]، ۱۹۷۹؛ به نقل از برک، ترجمه محمدی، ۱۳۸۳).
روابط والدین و فرزندان یا به عبارت دیگر شیوههای فرزندپروری در بین گروههای اجتماعی ابعاد مختلفی دارد و فقط شامل تغییرات یک نواخت نمیشوند. به طوری که ممکن است والدین هم فرزندان خود را دوست بدارند و هم آنها را طرد نمایند. یا اینکه در عین دوست داشتن آنان، در انضباط سختگیری کنند. پاسخ فرزند نیز صرفأ به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آنها ارتباط پیدا نمیکند بلکه ماحصل ترکیب عوامل مختلف میباشد. هر چند پیشبینی ویژگیهای بعدی بر مبنای روشهای خاص فرزندپروی بسیار دشوار است (افروز، ۱۳۷۱).
لاپلانتین[۳۵] (۲۰۰۰) در پژوهشی دریافت که وجود شیوههای فرزندپروری سالم روانی و فرهنگی فرزندان در گرو یک نکته اساسی است؛ یعنی خانودههایی که فرزندان آنان در سلامت روان کامل به سر میبرند، یک نکته مشترک در شیوههای تربیتی خود اعمال میکنند و آن عبارت است از «حضور والدین در جمع خانواده و داشتن رابطه آموزشی و نیز وجود ارتباط کلامی مؤثر با فرزندان» (لاپلانتین، ۲۰۰۰).
رابطهی والدین اعم از آموزشی یا غیر آموزشی با فرزندان، رابطه یکسان و بر طبق یک الگو و یک مدل خاص نیست. براساس تحقیقی در فرانسه، این مدل در ارتباط با طبقه اجتماعی خانواده میباشند (ژیفو، لوواسور[۳۶]، ۱۹۹۵).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است
Tags: