لزوم انجام بازیافت ثانویه باعث انتخاب روشی برای تکمیل چاه می شود که در آینده قابلیت تطبیق با هر دو حالت چاه تولیدی و تزریقی را داشته باشد. تزریق آب در یک مخزن باعث افزایش حجم سیالات خروجی از چاه ها می شود که باید از قبل در مرحله ی تکمیل چاه مورد بررسی قرار گرفته باشد. روش هایی که برای بازیافت احتیاج به دمای بالا دارند نیازمند استفاده از انواع خاصی از لوله و سیمان جهت تکمیل چاه می باشند تا چاه ها توانایی مقاومت در مقابل دمای بالا را داشته باشند.
ترکیب مخزن ممکن است احتیاج به الگوهای خاصی از مشبک کاری داشته باشد که اجازه ی عایق شدن یک منطقه از مناطق دیگر را پوشش بدهد. همچنین احتمالا باید توانایی مقاومت در مقابل فشار بالای تزریق یا سیالاتی مانند انواع اسیدهایی که برای تمیز کردن چاه یا سنگ مخزن استفاده می شوند، داشته باشد[۸۱].
گاز طبیعی
ترکیب شیمیایی
گاز طبیعی ترکیبی از مولکول ها ی هیدروکربنی با یک تا حداکثر چهار اتم کربن در مولکول خود می باشد . گاز با یک اتم کربن متان و با دو اتم کربن، اتان و با سه اتم کربن، پروپان و چهار اتم کربن را بوتان می نامند. تمام این هیدرو کربن ها سیرشده یا پارافین می باشند، ترکیب شیمیایی یک نمونه گاز طبیعی به صورت زیر می باشد.

جدول ‏۲‑۱-ترکیب شیمیایی گاز طبیعی
۷۰ to 98% Methane
۱ to 10 % Ethane
Trace to 5% Propane
Trace to 2% Butane

 
این درصدها از یک میدان تا میدان دیگر متفاوت است ولی بدون شک متداول ترین آن ها متان می باشد. گاز خط لوله که در منازل و صنعت می سوزد متان است. پروپان و بوتان در اثر سوختن حرارتی به مراتب بیشتر از متان تولید می کنند. آنها معمولا از گاز طبیعی تقطیر شده و جداگانه فروخته می شوند. گاز طبیعی مایع شده (LPG)، از گاز پروپان ساخته شده است. ناخالصی های گازی غیر هیدروکربنی در گاز طبیعی که قابلیت اشتغال ندارند را بی اثر می نامند. یکی از متداول ترین آن ها بخار آب می باشدو دیگری گاز بی رنگ و بی بو به نام دی اکسید کربن می باشد. از آنجا که این گاز نمی سوزد، هر چه دی اکسید کربن گاز طبیعی بیشتر باشد، ارزش آن کمتر است. گاز دی اکسید کربن در تزریق گاز در فرآیند بازیافت پیشرفته ی نفت در میادین دچار کاهش فشار استفاده می شود. نیتروژن گازی بی رنک و بی بو است که در ،رآیند تزریق استفاده می شود.
سولفید هیدروژن[۸۲] گازی است که به صورت مخلوط با گاز طبیعی و یا به صورت مستقل یافت می شود.. این گاز، گاز بی اثری نیست و در غلظت های خیلی کم مرگ آور است. قبل از اینکه این گاز تحویل لوله های انتقال گردد، بایستی سولفید هیدروژن آن جدا گردد.
کندانست
در بعضی از مخازن زیرزمینی، در دمای بالا، هیدروکربن های مایع با زنجیر کوتاه معمولا با ۷-۵ کربن به شکل گازی دیده می شوند.، هنگامی که این گاز تولید می شود، درجه حرارت کاهش یافته، هیدروکربنهای مایع به حالت میعان خارج می شوند. این مایه کندانست نامیده می شود که تقریبا بنزین خالص است. رنگ آن زردآبی رنگ و درجه ی (API) آن ۴۵-۶۲ میشود.
پالایشگران تقریبا به اندازه ی نفت خام برای کندانست پرداخت می کنند. کندانست اکتان بالایی نداردو باید با بنزین با اکتان بالایی که از کراکینگ به دست می آید، در پالایشگاه مخلوط شود. به علت اکتان پایین قیمت پرداخت شده برای کندانست معمولا کمی کمتر از نفت خام است. گاز طبیعی با داشتن کنداست را در اصطلاح گاز مرطوب و گاز طبیعی فاقد کنداست را گاز خشک می گویند. کندانست همراه با بوتان، پروپان، و اتانی که از گاز طبیعی جدا می شود را اصطلاحا، مایعات گاز طبیعی یا LNG)) می گویند.
هیدروکربن های مخزن
شیمیدانان هیدروکربن های مخزن را به نفت سیاه، نفت فرار، گاز برگشتی، گاز مرطوب و گاز خشک تقسیم می کنند. نفت سیاه و نفت خام در زیر زمین به صورت مایع اند. گاز برگشتی، گازی است که در مخزن تحت فشار اولیه ولی با کاهش فشار در هنگام تولید به شکل مایع، میعان می شود. گاز مایع در مخزن به شکل کامل به صورت گاز و در هنگام تولید به صورت گاز است ولی در سطح میعانات تولید می کند. گاز خشک، متان خالص است و نه در مخزن و نه در سطح، کندانست تولید نمی کند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.
Tags: