رشد جریان‌های نقدی دوره قبل ()

۳-۸- مدل‌های تحقیق
برای بررسی فرضیات و متغیرهای تحقیق از فرمول‌ها و مدل‌های زیر استفاده شده است.
۱- سطح تمرکز صنعت (HHI): برای محاسبه سطح تمرکز صنایع مختلف، با توجه به معیارهای مورد نظر که در بخش ۳-۴ بیان شد، پس از بررسی‌های لازم در نهایت ۶ صنعت “خودرو و قطعات”، “سیمان، آهک، گچ”، “شیمیایی”، “غذایی به‌جز قند و شکر”، “فلزات اساسی” و “مواد دارویی” انتخاب گردید. سطح تمرکز هر یک از صنایع مذکور از طریق مدل هرفیندال – هیرشمن که توضیح کامل آن در فصل قبل داده شده محاسبه شده است. مدل مذکور مجددا در پی آمده است. در این مدل سهم بنگاه i در بازاری است که در آن n بنگاه فعالیت دارد:
(۳-۱) HHI =
۲- سرمایه‌بری(CI): برای محاسبه سرمایه‌بری شرکت‌ها، میزان سرمایه‌بری هر یک از شرکت‌های حاضر در صنایع مختلف به‌صورت جداگانه و با استفاده از مدل CI محاسبه شد که شیوه محاسبه آن در فصل دوم شرح داده شد.
سرمایه‌بری (شدت سرمایه) یک شرکت، از طریق مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات [۱۰۴](PPE) تقسیم بر مجموع دارایی‌های[۱۰۵] آن شرکت به‌دست می‌آید (فرانسیس و همکاران[۱۰۶]، ۲۰۰۴).
(۳-۲) CI =
۳- رشد سود هر سهم (EPSG): برای محاسبه رشد سود هر سهم شرکت‌های نمونه تحقیق، از مدل زیر استفاده می‌کنیم که توسط کریزانوسکی و محسنی[۱۰۷] (۲۰۱۳) ارائه شده است. در این مدل سود هر سهم شرکت i در سال t بوده و D یک متغیر ساختگی می‌باشد که اگر بزرگ‌تر از صفر باشد مقدار ۱+ و اگر کوچک‌تر از صفر باشد مقدار ۱- می‌گیرد.
(۳-۳) رشد سود هر سهم = D ( – ) /
۴- رشد جریان‌های نقدی عملیاتی هر سهم (CFPG): برای محاسبه رشد جریان‌های نقدی عملیاتی هر سهم شرکت‌ها نیز از مدلی مشابه مدل فوق استفاده می‌کنیم. در این مدل جریان‌های نقدی عملیاتی هر سهم شرکت i در سال t بوده و D یک متغیر ساختگی می‌باشد که اگر بزرگ‌تر از صفر باشد مقدار ۱+ و اگر کوچک‌تر از صفر باشد مقدار ۱- می‌گیرد.
(۳-۴) رشد جریان‌های نقدی هر سهم = D ( – ) /
پس از محاسبه رشد سود هر سهم و رشد جریان‌های نقدی عملیاتی هر سهم شرکت‌های حاضر در نمونه تحقیق، به محاسبه پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی شرکت‌ها می‌پردازیم.
۵- پایداری رشد سود: برای سنجش پایداری سود از یک معادله رگرسیونی تک متغیره استفاده می‌شود که در آن سود دوره جاری تابعی از سود دوره ماقبل تلقی شده است. به عبارتی، در این مدل تداوم سود به عنوان نماینده پایداری سود است. این الگو در سال ۲۰۰۲ توسط دچو و دیچو[۱۰۸] طراحی و ارائه شده است:
(۳-۵) = + +
که در آن داریم:
: سود دوره جاری شرکت i
: سود دوره قبل شرکت i
: باقیمانده مدل رگرسیونی

با توجه به مدل فوق، برای محاسبه پایداری رشد سود شرکت‌ها از مدل زیر استفاده می‌کنیم که در آن رشد سود هر سهم شرکت i در سال t می‌باشد:
(۳-۶) مدل پایداری رشد سود
۵- پایداری رشد جریان‌های نقدی: برای محاسبه پایداری رشد جریان‌های نقدی نیز از مدلی مشابه مدل فوق‌الذکر استفاده می‌کنیم که در آن رشد جریان‌های نقدی عملیاتی هر سهم شرکت i در سال t می‌باشد:
(۳-۷) مدل پایداری رشد جریان‌های نقدی
با توجه به مدل‌های ذکر شده، با استفاده از مدل‌های زیر به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته‌ایم:
۶- فرضیه اول: پایداری رشد سود شرکت با میزان تمرکز صنعت ارتباط دارد.
(۳-۸) [۱۰۹]
در این مدل متغیر مستقل سطح تمرکز صنعت (HHI) را وارد مدل پایداری رشد سود نموده‌ایم تا میزان تاثیر آن را بر مدل بسنجیم تا بتوانیم ارتباط یا عدم ارتباط سطح تمرکز صنعت با پایداری رشد سود شرکت را تعیین کنیم.
۷- فرضیه دومپایداری رشد سود شرکت با سرمایه‌بری شرکت ارتباط دارد.
(۳-۹)
در این مدل متغیر مستقل سرمایه‌بری (CI) را وارد مدل پایداری رشد سود نموده‌ایم تا میزان تاثیر آن را بر مدل بسنجیم تا بتوانیم ارتباط یا عدم ارتباط سرمایه‌بری شرکت با پایداری رشد سود شرکت را تعیین کنیم.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: