۲-۲-۵-۱- معیارهای سنجش تمرکز ………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۲-۶- سرمایه‌بری (شدت سرمایه) ………………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۳- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۳-۱- مطالعات داخلی ………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۳-۱-۱- پایداری سود ………………………………………………………………………………….. ۴۲
۲-۳-۱-۲- نسبت تمرکز و سرمایه‌بری ……………………………………………………………….. ۴۹
۲-۳-۲- مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۳-۲-۱- پایداری سود ………………………………………………………………………………….. ۵۳
۲-۳-۲-۲- سطح تمرکز و سرمایه‌بری ………………………………………………………………… ۵۸
۲-۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………… ۶۰
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۲- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳-۳- جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۳-۴- ابزارها و روش‌های جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها ……………………………………………………………….. ۶۴
۳-۵- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۶- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۷- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۳-۷-۱- متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۳-۷-۲- متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۸- مدل‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………….. ۷۱
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۹-۱- تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل …………………………………………………………. ۷۱
۳-۹-۲- آزمون‌های انتخاب مدل در پنل دیتا …………………………………………………………………… ۷۲
۳-۹-۳- آزمون معنی‌دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ……………………………………………………… ۷۴
۳-۹-۴- آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۳-۱۰- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
فصل چهارم: نتایج و بحث
۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۲- تجزیه و تحلیل نتایج ………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اول ………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم ………………………………………………………………………………. ۸۸
۴-۲-۳- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ……………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۲-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم …………………………………………………………………………… ۹۶