۴-۳- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۱
۵-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۲-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۲-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………… ۱۰۱
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………….. ۱۰۲
۵-۲-۴- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………….. ۱۰۲
۵-۳- تحلیل و بررسی نتایج ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳
۵-۴- پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۵-۴-۱- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………. ۱۰۴
۵-۴-۲- پیشنهادهای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………. ۱۰۵
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۵-۵- محدودیت‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
۲-۱- معیارهای تمرکز ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۲- مروری بر مطالعات مرتبط با سنجش میزان تمرکز در ایران …………………………………………………… ۵۱
۳-۱- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۴-۱- آمار توصیفی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۲- نتایج اثرات ثابت مقطعی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۳- نتایج اثرات ثابت زمانی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۴- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۴-۵- تجزیه و تحلیل پایداری رشد سود ……………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۶- نتایج اثرات ثابت مقطعی ………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۴-۷- نتایج اثرات ثابت زمانی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۴-۸- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۴-۹- تجزیه و تحلیل فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۴-۱۰- نتایج آزمون Z وونگ فرضیه اول ……………………………………………………………………………………. ۸۸
۴-۱۱- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۴-۱۲- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۱۳- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

Tags: