۴-۱۴- تجزیه و تحلیل فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۴-۱۵- نتایج آزمون Z وونگ فرضیه دوم …………………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۱۶- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۲
۴-۱۷- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۴-۱۸- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۴-۱۹- تجزیه و تحلیل پایداری رشد جریان‌های نقدی ………………………………………………………………… ۹۳
۴-۲۰- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۴
۴-۲۱- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. ۹۴
۴-۲۲- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۴-۲۳- تجزیه و تحلیل فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………. ۹۵
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
۴-۲۴- نتایج اثرات ثابت مقطعی ……………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۴-۲۵- نتایج اثرات ثابت زمانی …………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۴-۲۶- نتایج آزمون هاسمن ………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۴-۲۷- تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………. ۹۸
فهرست شکل‌‌ها
عنوان صفحه
۲-۱- انواع روش‌های محاسبه استهلاک ……………………………………………………………………………………… ۱۸
فهرست کلمات اختصاری
عنوان صفحه
ROI ………………………………………………………………………………………………………… نرخ بازده سرمایه‌گذاری
TA ……………………………………………………………………………………………………………………. نرخ بازده داخلی
HHI ………………………………………………………………………………………………… شاخص هرفیندال – هیرشمن
HTI ………………………………………………………………………………………………………….. شاخص هال – تایدمن
CCI ………………………………………………………………………………………………….. شاخص جامع تمرکز صنعتی
HKI ……………………………………………………………………………………………………………… شاخص هانا – کای
HHA ………………………………………………………………………………. شاخص هرفیندال – هیرشمن – آجیوبنبو
PPE …………………………………………………………………………. مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات
EPS ………………………………………………………………………………………………………………………. سود هر سهم
CFP …………………………………………………………………………………………………….. جریان‌های نقدی هر سهم
EPSG ……………………………………………………………………………………………………………. رشد سود هر سهم
CFPG ………………………………………………………………………………………………….. جریان‌های نقدی هر سهم
چکیده
این پژوهش عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی را بررسی می‌کند. هدف تحقیق بررسی ارتباط سطح تمرکز[۱] صنعت و سرمایه‌بری[۲] شرکت با پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی است. نمونه تحقیق که با استفاده از روش حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه تعیین گردید شامل ۱۲۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد. برای بررسی سطح تمرکز صنایع، ۶ صنعت “خودرو و قطعات”، “سیمان، آهک، گچ”، “شیمیایی”، “غذایی به‌جز قند و شکر”، “فلزات اساسی” و “مواد دارویی” را با استفاده از شاخص هرفیندال – هیرشمن[۳] مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه میزان سرمایه‌بری شرکت‌ها نیز از نسبت مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات [۴](PPE) تقسیم بر مجموع دارایی‌های آن شرکت استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که سطح تمرکز صنعت و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت بر پایداری رشد سود تاثیرگذار است، ولی بر پایداری رشد جریان‌های نقدی تاثیرگذار نیست.
واژه‌های کلیدی: پایداری[۵]، رشد سود، جریان‌های نقدی، سطح تمرکز، سرمایه‌بری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: