عملکرد آموزشی

پایان نامه های روانشناسی

ورامین
بررسی رابطه ی میان توفیق طلبی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین
بررسی رابطه ی میان استقلال طلبی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین

بررسی رابطه ی میان گرایش به خلاقیت معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین

بررسی رابطه ی میان ریسک پذیری معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین
بررسی رابطه ی میان کنترل درونی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین
بررسی رابطه ی میان تحمل ابهام معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین

5- سؤال های تحقیق
سؤال اصلی پژوهش:
آیا میان قابلیت های کارآفرینی معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟
سؤال های ویژه پژوهش حاضر عبارتند از:
وضعیت ویژگیهای کارآفرینی در بین هر یک از معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین چگونه است؟
آیا میان توفیق طلبی معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟
آیا میان استقلال طلبی معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟
آیا میان گرایش به خلاقیت معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟
آیا میان ریسک پذیری معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟
آیا میان کنترل درونی معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟
آیا میان تحمل ابهام معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟

6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
6-1- قابلیت های کارآفرینی
تعریف نظری
توفیق طلبی: تمایل به برتری یا موفقیت و تلاش برای پیشرفت و نیل به مجموعه ای از استانداردها (صمدآقایی، 1385)
تمایل به ریسک و مخاطره: تمایل به مقدار متوسطی از مخاطره برای تغییر احتمالات در جهت منافع خود (همان منبع)
گرایش به خلاقیت: توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیرمعمول بین
ایده های مختلف (همان منبع)
کنترل درونی: افرادی که دارای مرکز کنترل درونی اند، حوادث مرتبط با زندگی خود را کنترل می کنند و صفات مشخص درونی آنان تعیین می کند که در یک موقعیت، چه اتفاقی خواهد افتاد. (همان منبع)
نیاز به استقلال: کاری را برای خود انجام دادن و آزادی عمل داشتن (مک کرین و فلانینگان، به نقل از احمد پور داریانی، 1380)
تحمل ابهام: پذیرفتن عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی، توانایی ادامه حیات با دانشی ناقص درباره محیط و تمایل به آغاز یک فعالیت مستقل بی آنکه شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر؟ (Fry, 1993)
تعاریف عملیاتی
برای اندازه گیری قابلیت های کارآفرینی معلمان از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده که تعریف عملیاتی آنها به شرح زیر می باشد:
توفیق طلبی: توفیق طلبی در این پژوهش بوسیله سؤال های 1 الی 6 پرسشنامه مشخص می شود.
نیاز به استقلال: نیاز به استقلال در این پژوهش بوسیله سؤال های 7 الی 9 پرسشنامه مشخص می شود.
گرایش به خلاقیت: گرایش به خلاقیت در این پژوهش بوسیله سؤال های 10 الی 13 پرسشنامه مشخص می شود.
تمایل به ریسک و مخاطره: تمایل به ریسک و مخاطره در این پژوهش بوسیله سؤال های 14 الی 19 پرسشنامه مشخص می شود.
کنترل درونی: کنترل درونی در این پژوهش بوسیله سؤال های 20 الی 25 پرسشنامه مشخص می شود.
تحمل ابهام: تحمل ابهام در این پژوهش بوسیله سؤال های 26 الی 31 پرسشنامه مشخص می شود.
6-2- عملکرد آموزشی
تعریف نظری
منظور از عملکرد آموزشی، کلیه فعالیت هایی است که معلم در راستای ارتقا و پیشرفت تحصیلی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دانش آموزان، از خود بروز می دهد. (شعبانی، 1382)
عملکرد آموزشی را به معنای کارایی یا بازده آموزشی نیز تعریف کرده اند. منظور از عملکرد آموزشی معلم تاثیر او در به وجود آوردن بعضی رفتارها در شاگرد است که به صورت هدف های تربیتی درآمده اند. (گروسی،1377)
عملکرد آموزشی به فعالیت هایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یاد گیری از سوی معلم
طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده بصورت کنش متقابل جریان می یابد.
(سیف، 1380)

تعریف عملیاتی
در پژوهش حاضر برای اندازه گیری عملکرد آموزشی از آزمون معلم ساخته که برای دبیران طراحی و ساخته شده است، استفاده می گردد. البته این پرسشنامه هم توسط دبیر و هم توسط مدیر یا معاون مدرسه تکمیل می گردد.

فصل دوم:
ادبیات و پیشینه پژوهش
1- مقدمه
کارآفرینی از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگی حضور داشته و مبنای تحولات و پیشرفت های بشری بوده است.
کارآفرینی عبارتست از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع برای بهره گیری از فرصت ها که به ایجاد رضایتمندی یا تقاضای جدید منجر می شود. (احمد پور داریانی، 1381)
کارآفرینی، فرایند خلق چیزی نو و قبول مخاطرات و منافع آن است. (Hisrich & et al., 2005)
کارآفرینی یک فرایند است، نه هدف و تنها در کسب و کار مطرح نیست بلکه یک شیوه زندگی است و در کلیه ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تجلی می یابد.
واژه کارآفرینی که ترجمه گمراه کننده ای برای کلمه Entrepreneurship است نباید سبب گردد که کارآفرینی به معنای ایجاد کار یا اشتغال زایی تعبیر شود. اشتغال زایی خود مفهوم دیگری است که در ارتباط با کارآفرینی است، اما مترادف آن نیست.
کارآفرینی، دارای مفهوم بسیار وسیعی است که هسته آن ارزش آفرینی و ایجاد ارزش از هیچ است، اما خلق ارزش تنها از طریق نوآوری، مخاطره پذیری، توفیق طلبی و دارا بودن سایر ویژگی های شخصیتی میسر است و به جرأت می توان اظهار داشت که بین دارا بودن ویژگی های کارآفرینانه و موفقیت کارآفرینان و پایداری آنها در شغل کارآفرینی رابطه مثبت وجود دارد و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. لذا کارآفرینی فرایندی است که فرد کارآفرین، از طریق ایجاد کسب و کار که توام با مخاطره مالی و اجتماعی است، محصول و خدمت جدید را به بازار معرفی و ارائه می کند. (رستمی، 1386)
انگیزه‌های مختلفی در کارآفرین شدن مؤثر می‌باشند که از جمله آنها: نیاز به موفقیت، نیاز به کسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی به احساس مفید بودن و استقلال طلبی را می‌توان
نام برد.
در مورد تعریف کارآفرینی دیدگاه های مختلفی وجود دارد و درک کامل مفهوم و موضوع کارآفرینی، نیازمند اطلاع از دیدگاه های بین رشته ای می باشد. کارآفرینی برحسب ماهیت خود و توجه محققان
رشته های مختلف از نظر روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، صنعت و حتی تاریخی تعریف شده است.
مروری بر ادبیات کارآفرینی نشان می‌دهد که مفهوم کارآفرینی برای اولین بار مورد توجه اقتصاددانان
قرار گرفته و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن 16 میلادی تا کنون به نحوی کارآفرینی را در نظریه های اقتصادی خویش تشریح نموده اند.
در این فصل به رویکردها، تعاریف، مفاهیم و انواع کارآفرینی پرداخته شده و با ارائه تعریفی جامع از کارآفرینی، ویژگی های اصلی کارآفرینان برشمرده می شود. همچنین در معرفی انواع کارآفرینی،
به کارآفرینی فردی و کارآفرینی گروهی اشاره می‌گردد. در ادامه، مقوله هایی از قبیل ویژگی های سازمان کارآفرین، کارآفرینی در مدیریت آموزشی و اصول توسعه کارآفرینی در نظام مدیریت آموزشی نیز ارائه
می گردد.

2- مروری بر ادبیات کارآفرینی
2-1- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی
تعریف کارآفرینی کار ساده ای نیست. تقریباً به اندازه کتب دانشگاهی موجود در این زمینه، تعاریفی از این واژه به عمل آمده است. برای برخی کارآفرینی به معنای یک نوآوری، برای برخی به معنای مخاطره کردن، از نقطه نظر جمعی دیگر به معنای یک نیروی ثبات دهنده بازار و برای شمار دیگری از افراد هنوز به معنای شروع، مالکیت و مدیریت یک فعالیت کوچک اقتصادی است. به این ترتیب کارآفرین به عنوان شخصی معرفی می گردد که به طور همزمان از عوامل تولید ترکیبات جدیدی همچون روش های جدید تولید، تولیدات جدید و بازارهای جدید می سازد و در همان حال منابع عرضه کالا و نیز ساختارهای سازمانی مناسب کار را می یابد. (Baron & Ensley, 2006)
کارآفرین شخصی است که به مخاطره کردن اشتیاق دارد. او شخصی است که با بهره مندی از فرصت های بازار عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را از میان می برد. (Duehr & Bono, 2006)
کارآفرینی همانند سایر واژه های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می باشد که بتوان تعریف یا تعاریف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. از آنجا که مفاهیم علوم انسانی در زمره مفاهیم و پدیده های قطعی علوم تجربی به شمار نمی رود، ارائه تعریفی مشخص که مورد قبول تمامی متخصصان و صاحبنظران باشد کاری دشوار و غیرممکن است. کارآفرینی نیز واژه ای است که تعریفی واحد و یکسان برای آن وجود نداشته و از ابتدای طرح آن در محافل علمی براساس دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی و مدیریت، تعاریف متعددی برای آن ارائه شده است. (Jennings & McDougal, 2007)
مطالعه کارآفرینی یک فرایند چندجانبه است که حیطه گسترده ای از رشته های مدیریت، اقتصاد،
جامعه شناسی و روانشناسی را در بر می گیرد و درک کامل از آن نیازمند داشتن دیدگاهی میان رشته ای است. (بهرنگی و طباطبایی، 1389)
کارآفرینی در طی 30 سال گذشته به یک رفتار مطلوب اجتماعی تبدیل شده است، به طوری که امروزه هدف بسیاری از کشورها، برنامه ریزی برای توسعه آن به عنوان یک تغییر اجتماعی است. ترویج کارآفرینی به دو دلیل مساله اصلی سیاست گذاران است: «تأثیر اقتصادی» و «ایده کارآفرینان به عنوان عاملان تغییر، رشد و نوآوری» (زالی و همکاران، 1386)
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای «متعهد شدن» گرفته شده است. براساس تعریف لغتنامه وبستر، کارآفرین کسی است که متعهد می گردد مخاطره های زمینه یابی، سازماندهی، راه اندازی و مدیریت یک فعالیت اقتصادی را تقبل کند. (احمدپور داریانی و مقیمی، ۱۳۸۰)
همانطور که قبلاً اشاره شد، واژه کارآفرینی پیش از آنکه به زبان امروزی درآید، در قرن شانزده میلادی و در فرانسه ابداع گردید. در اوایل آن قرن، فرانسویان به کسانی که مأموریت های نظامی (نوعی فعالیت مخاطره آمیز) را هدایت می کردند کارآفرین می گفتند. از آن پس در فرانسه به افرادی که مسئولیت هر نوع فعالیت مخاطره آمیز را قبول می کردند، کارآفرین می گفتند. (آقازاده و رضازاده، ۱۳۸۵)
در ایران مفهوم Entrepreneur در ابتدا با عنوان اشتباه کارفرما مورد استفاده قرار گرفت و چون معنا و مفهوم واژه کارفرمایی برای صاحبنظران امر توسعه و محققان مختلف مسلم و هویدا بود، کمتر مورد مطالعه و بررسی واقع گردید؛ تا اینکه در دهه ۱۳۷۰ پس از پی بردن به اهمیت و نقش واژه Entrepreneurship در توسعه اقتصادی – اجتماعی کشورهای مختلف از سوی صاحبنظران و محققان داخلی، برای آن واژه دیگری با عنوان کارآفرینی انتخاب گردید و از آن پس بررسی و مطالعه آن به شکل جدی مورد توجه محققان داخلی قرار گرفت؛ هرچند که به نظر می رسد واژه مذکور باز هم به درستی ترجمه نشده است و در بسیاری موارد آن را با اشتغال زایی اشتباه می گیرند. (احمدپور داریانی، ۱۳۸۰)
به نظر می رسد که بهتر بود به جای واژه کارآفرینی، واژه «ارزش آفرینی» انتخاب می گردید؛ زیرا انسانی که دارای قدرت درک و پیدا کردن خلأ و فرصت ها بوده و از طریق پرورش ایده و تبدیل ایده خود به یک خدمات و محصول جدید، اقدام به ارزش آفرینی از «هیچ» می کند، کارآفرین نامیده می شود. (آقازاده و رضازاده، ۱۳۸۵)
پیشینه مفهوم کارآفرینی به دویست سال پیش بر می گردد. اولین کسی که این مسأله را مطرح کرد فردی به نام ریچارد کانتیلون (1730) بود.
کانتیلون در حدود سال ١٧٣٠ بین زمین داران، دستمزد بگیران و کارآفرینان، تمایز قائل شد. او به سه عنصر اصلی در خصوص فعالیت کارآفرینان اشاره نمود، اول آن که آنها در یک محیط همراه با عدم قطعیت فعالیت می کنند، دوم آن که آنها در صورت نداشتن توانایی زیاد برای فعالیت اقتصادی، با فساد و تباهی خاصی مواجه می شوند و سوم اینکه آنها سرمایه اولیه را خودشان فراهم می آورند.
هر چند اصطلاح کارآفرینی برای نخستین بار توسط کانتیلون در قرن شانزدهم تعریف شده است، ولی شومپیتر (1934) کاربرد عام اصطلاح کارآفرینی را در حوزه اقتصادی به جان استوارت میل (1848) نسبت می دهد.
وی کارکرد و عمل کار آفرین را شامل هدایت، نظارت، کنترل و مخاطره پذیری می دانست و عامل متمایز کننده مدیر و کارآفرین را مخاطره پذیری معرفی می کرد. (احمدپور داریانی، 1381)
بعد از استوارت میل، شومپیتر از منظر دیگری به کارآفرینی توجه داشته است. وی به نوآوری و نقش آن در پویایی نظام های اقتصادی تأکید می کند. (برومند نس
ب، 1381)
اصطلاح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را نخستین بار ژوزف شومپیتر به کار برد. بر طبق نظر شومپیتر، کار آفرین نیروی محرکه اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش وی عبارت است از نوآوری یا ایجاد ترکیب های تازه از مواد. وی مشخصه کارآفرین را نوآوری می دانست و کار یک کارآفرین را «تخریب خلاق» تعریف می کرد. او اشاره می کند که تعادل پویا از طریق نوآوری و کارآفرینی ایجاد می گردد و این دو، مشخصه یک اقتصاد سالم هستند. (احمدپور داریانی، 1381)
درباره کارآفرینی تعاریف متعددی ارائه شده که به برخی از آنها در جدول زیر اشاره شده است.
جدول 2-1: تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحبنظران کارآفرینی
صاحبنظران کارآفرینی تعاریف کارآفرینی
باتیست سی کارآفرین فردی است که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بهره وری و سود پائین تر به حوزه دارای بهره وری و سود بالاتر منتقل می کند. (احمدپور داریانی و مقیمی، 1385)
شومپیتر کارآفرین فردی است که ترکیبات جدیدی را در تولید ایجاد می کند.
بنابراین کارآفرینی یک نیروی ناپایدار است که فرآیند تخریب خلاقانه که لازمه توسعه اقتصادی است را آغاز می کند. (هیسریچ و پیترز، ترجمه
فیض بخش و تقی یاری، 1385)
کرزنر کارآفرینی بر بهره برداری از فرصت های کشف نشده تأکید دارد. (احمدپور داریانی و مقیمی، 1385)
شولتز کارآفرینی توانایی مقابله با عدم توازن است نه توانایی پرداختن به ابهامات. (مقیمی، 1383)
ادامه جدول 2-1: تعاریف کارآفرینی از دیدگاه صاحبنظران کارآفرینی
صاحبنظران کارآفرینی تعاریف کارآفرینی
دراکر کارآفرینی منظری برای تغییر است که همیشه درجستجوی تغییرات و کارآفرین