عملکرد اعتباری بانک کشاورزی
بانک کشاورزی به عنوان تأمین کننده تسهیلات مالی بخش کشاورزی هر ساله تسهیلات متنوعی را در قالب عقود اسلامی در اختیار تولید کنندگان محصولات کشاورزی، صنایع و خدمات وابسته به کشاورزی قرار می دهد. بخشی از این تسهیلات برای ایجاد ظرفیت های جدید و برخی دیگر نیز برای تأمین هزینه های جاری کشاورزی اعطا می شود. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد بخشی از اعتبارات اعطایی از محل منابع داخلی و بدون تکلیف دولت، تحت عنوان تسهیلات غیرتبصره ای و بخشی از اعتبارات اعطایی از محل منابع داخلی و با تکلیف دولت تحت عنوان تسهیلات تبصره ای ارائه می شود. تسهیلات غیرتبصره ای غالباً در زیربخش های مختلف کشاورزی از جمله زیربخش های زراعت و باغداری، دامپروری، ماهیگیری و پرورش ماهی و میگو، بهره برداری از جنگل ها و مراتع، صنایع و خدمات کشاورزی، صنایع دستی و قالیبافی و … و با توجه به ظرفیت جذب اعتباری آن ها ارائه می شود. همچنین برخی از مصارف عمده تسهیلات بانک کشاورزی مربوط به موارد زیر است:
– تجهیز و نوسازی اراضی
– طرح های آب و خاک
– مکانیزاسیون کشاورزی
– حمایت از زنان سرپرست خانوار روستایی (طرح حضرت زینب کبری (س))
– طرح طوبی
– طرح ویژه اشتغال فارغ التحصیلان
– طرح حمایت از فعالیت های اشتغالزا
– طرح ایران
– طرح های احداث شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی
– برقی کردن چاه ها و …
همچنین بخشی از اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در قالب اعتبارات خود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. از جمله طرح های اعتباری خرد بانک کشاورزی می توان به طرح ایران، طرح حضرت زینب کبری (س)، طرح صندوق توسعه اشتغال روستایی و طرح حمایت از زندانیان آزاد شده، اشاره کرد. این بانک برای ادامه فعالیت در تأمین مالی خرد، طرح های مطالعاتی متعددی در دست انجام دارد که از آن جمله می توان به طرح مشترک بانک کشاورزی و سازمان «ایفاد» در تأمین خدمات مالی روستایی خرد به منظور دسترسی افراد فقیر به منابع مالی و یا طرح مطالعاتی بررسی و شناخت زمینه های ایجاد و توسعه گروه های خودیار مالی روستایی در استان فارس اشاره کرد (عرب مازار و فرزن معتمد، 95:1382).
این بانک در سال های اخیر از محل اعتبارات ماده 60 ارزی قانون برنامه سوم به گشایش اعتبار برای طرح های مختلف مربوط به صنایع تبدیلی، تکمیلی، غذایی و کشاورزی و … پرداخته است.
لازم به ذکر است که تا پایان سال 83 سهم بانک کشاورزی از بازار اعتبارات سیستم بانکی حدود 12 درصد بوده است (گزارش عملکرد سیستم بانکی 1383). در ادامه آمار عملکرد بانک در خصوص فعالیت های اعتباری طی سال های اخیر ارائه شده است.