معنی کنترل

تعدادی از ویژگیای شخصیت رو میشه در طبقه عقاید کنترل شخصی منظور کرد که این ویژگیا از اون جمله هستن: منبع کنترل، درک کنترل، جهت گیریای علیتی، جهت گیریهای تسلط در برابر درمونده، سبک تبیینی، میل به کنترل، الگوی رفتار تیپ A ، و احساس کارآیی. اما دو مورد از این ویژگیای شخصیت، معنی حقیقی عقاید کنترل رو نشون میدن: درک کنترل و میل به کنترل. درک کنترل به تفاوتای موجود در تجربیات بهره مند بودن از توانایی لازم واسه به وجود آوردن نتیجه های مثبت مربوط می شه ( اسکینر[۴]، زیمر[۵]، گمبک[۶] ۲۰۰۷). میل به کنترل مربوط می شه به اینکه افراد چقدر ای تلاش می کنن خودشون تصمیم بگیرن، بر بقیه تاثیر بذارن، نقشای رهبری قبول کنن، و به صورت زیادتر از اندازه آماده وارد موقعیتا شن (برگر[۸]، اوکمن[۹]، و بولارد[۱۰]، ۱۹۸۳).

[۱]. locus of conntrol

[۲]. Causality orientations

[۳]. Preceived control

[۴] Skinner

[۵] Zimmer

 

[۶] Gembeck

[۷] Desire for control

[۸] Burger

[۹] Oakman

[۱۰] Bullard