مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها
درجهان تجارت مثال¬های بی¬شماری از شرکت¬هایی که قادر نیستند به سطح تقاضای آن¬ها برسند و درنتیجه موجودی¬های هزینه بر و زیادی پروژه¬ای را متحمل می شوند وجود دارد. در این قسمت ما به تشریح این مشکلات و علل آنها می¬پردازیم. مشکلات طی زنجیره تامین به طورکلی از دو منبع ناشی می¬شوند(حسن¬زاده و همکاران، 1384).
2-2-12-1 عدم اطمینان
یک منبع اصلی عدم اطمینان زنجیره تامین پیش بینی تقاضا است. پیش بینی تقاضا از چندین فاکتور از قبیل رقابت، قیمتها، شرایط فعلی، توسعه تکنولوژیکی و سطح عمومی تعهد مشتریان تاثیر می پذیرد. دیگر عامل عدم اطمینان زنجیره تامین زمانهای تحویل است که خود به عواملی مانند نسبت خرابی ماشین ها در فرایند تولید خطی، فشردگی ترافیکی که در حمل و نقل دخالت می کند و مشکلات کیفیت مواد که ممکن است تأخیرات تولید را ایجاد کند وابسته است(زنگه¬نیا، 1384).
2-2-12-2 عدم هماهنگی
این نوع مشکلات هنگامی اتفاق می افتد که یک بخش شرکت با دیگر بخشها ارتباط خوبی ندارد، وقتی پیغام برای شرکاء تجاری غیرقابل فهم باشد و وقتی بخش¬های شرکت از بعضی مسائل آگاهی ندارند و یا خیلی دیر از آنچه موردنیاز است و یا آنچه باید اتفاق بیفتد آگاه می¬شوند(وایس، 1993).