مقاله درمورد توربین بادی

No category

اجزای مختلف و ویژگیهای متفاوت با توجه به شرایط محیط و میزان نیاز تولید توان الکتریکی ساخته میشوند، این توربینها از پرهها با قطر چند متر تا حدود ۱۰۰ متر برای تولید توانهای چندین کیلووات تا ۲۰۰۰ کیلووات مورد استفاده قرار میگیرند. سیستمهای توربین بادی بسته به میزان کنترل پذیری آنها به دو دستهی توربین بادی با سرعت ثابت و توربین باد