انجام نپذیرد، امکان دسترسی آسان به سوختهای فسیلی و از طرفی موضوع سود سرمایه را میتوان برشمارد، که در خیلی از موارد ب چشم پوشی از اثرات جبران ناپذیر استفاده بی رویه این منابع بر محیط زیست را به دنبال داشته است.
بشر پس از آنکه به انرژی الکتریکی دست یافت، با گذشت زمان به برتری آن نسبت به دیگر گونههای انرژی پیبرد. چرا که انرژی