الکتریکی امکان تولید در مقیاس زیاد ، قابلیت انتقال سریع قدرتهای زیاد، توزیع بسیار آسان و با صرفه و در نهایت تمیزی در محل مصرف را به ارمغان میآورد. از دیگر دلایل استفاده عمده این انرژی راحتی در تبدیل آن به دیگر صورت انرژی همچون انرژی نورانی، شیمیایی، حرارتی، صوتی و غیره میباشد.
پس همانطور که شاهد هستیم انواع گونههای انرژی به