دهنده این امر است که کل ظرفیت نصب شده تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر تاکنون به بیش از ١١٠ مگاوات رسیده است. در سال ١٣٩١ بالغ بر ۲/۹۸۵۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعم از آبی، بادی، خورشیدی و بیوگاز در حال بهرهبرداری بوده است. علاوه بر این ظرفیت نیروگاهی، حدود ۱/۳۲ مگاوات نیز سیستمهای کوچک فتوولتائیک جهت روشنایی معابر و جادهها،