مقاله درمورد فتوولتائیک

عمومی

دهنده این امر است که کل ظرفیت نصب شده تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر تاکنون به بیش از ١١٠ مگاوات رسیده است. در سال ١٣٩١ بالغ بر ۲/۹۸۵۹ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر اعم از آبی، بادی، خورشیدی و بیوگاز در حال بهرهبرداری بوده است. علاوه بر این ظرفیت نیروگاهی، حدود ۱/۳۲ مگاوات نیز سیستمهای کوچک فتوولتائیک جهت روشنایی معابر و جادهها،