………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3-2) فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3) روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-4) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….
3-6) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………
3-6-1)روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3-6-2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………..

صفحه
148
148
153
153
154
155
156
157
158
159
161
166
178
180
180
180
183
186
187
عنوان
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-2) توصیف نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3) توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….
4-3-1) منابع شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-3-2) قابلیت های شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
4-3-3) استراتژی های بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-3-4) مزیت رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-3-5) عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4-3-6) عملکرد بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-4) آماراستنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4-5) برآورد و آزمون مدل ساختاری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….
4-6) سنجش مدل اندازه گیری هریک از متغیرها …………………………………………………………………………………………………..
4-7) آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم: بحث ،‌ نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-2) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-2-1) نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-2-2) نتایج آماراستنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5-3) پیشنهاد بر اساس یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….
5-4) محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….

صفحه
187
189
193
199
203
214
222
عنوان
5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………………………………………………..
منابع
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست ها
پیوست الف : پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست ب: خروجی LISREL برای مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..
پیوست پ : پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………
پیوست ت : جدول آزمون همبستگی بین متغیر ها……………………………………………………………………………………………………

عنوان
فهرست جداول
جدول2-1) انواع تقاضا و وظایف مدیریت بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………
جدول2-2) اجزای ترفیع وتشویق ……………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول2-3) مقایسه بین نظریه سازمان صنعتی، نظریه پورتر و رویکرد مبتنی بر منابع …………………………………………..
جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه محیطی ………………………………………………………………………………………………..
جدول3-2) توزیع سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول3-3) پایایی مربوط به سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………….
جدول4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت …………………………………………………………………………………..
جدول4-2) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تاهل …………………………………………………………………………..
جدول4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس رده سنی…………………………………………………………………………………..
جدول4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات ………………………………………………………………………
جدول4-5) توصیف متغیر منابع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………
جدول4-6) توصیف متغیر قابلیت های شرکت ………………………………………………………………………………………………………….
جدول4-7) توصیف متغیر استراتژی های بازاریابی …………………………………………………………………………………………………..
جدول4-8) توصیف متغیر مزیت رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………
جدول4-9) توصیف متغیر عملکرد مالی …………………………………………………………………………………………………………………..
جدول4-10) توصیف متغیر عملکرد بازار ………………………………………………………………………………………………………………….
جدول4-11) شاخص های معنا داری و برازش مدل کامل ………………………………………………………………………………………
جدول4-12) شاخص برازش مدل اندازه گیری منابع شرکت ……………………………………………………………………………………
جدول 4-13) شاخص برازش مدل اندازه گیری قابلیت های شرکت ……………………………………………………………………….
جدول 4-14) شاخص برازش مدل اندازه گیری استراتژی های بازاریابی …………………………………………………………………
جدول 4-15) شاخص برازش مدل اندازه گیری مزیت رقابتی ………………………………………………………………………………….
صفحه
80
106
122
142
142
144
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
165
166
168
170
173

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صفحه
174
177
177
178
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
عنوان
جدول 4-16) شاخص برازش مدل اندازه گیری عملکرد بازرگانی …………………………………………………………………………….
جدول4-17) نتایج تحلیل مسیر ………………………………………………………………………………………………………………………………..
جدول4-18) محاسبه اثرات مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر……………………………………………………………………………….
جدول4-19) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….
فهرست نمودارها
نمودار4-1) درصد فراوانی برحسب جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………..
نمودار4-2) درصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل………………………………………………………………………………………………………
نمودار4-3) درصد فراوانی برحسب رده سنی……………………………………………………………………………………………………………..
نمودار4-4) درصد فراوانی برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………….
نمودار4-5) نمودار هیستوگرام منابع شرکت……………………………………………………………………………………………………………..
نمودار4-6) نمودار هیستوگرام قابلیت های شرکت……………………………………………………………………………………………………
نمودار4-7) نمودار هیستوگرام استراتژی های بازاریابی……………………………………………………………………………………………..
نمودار4-8) نمودار هیستوگرام مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………………………………
نمودار4-9) نمودار هیستوگرام عملکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *