منابع مقاله با موضوع ، ۱۳۴۳، انبوهسازان،

عمومی

از پیش خریداران و انبوهسازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحدهای در سال ۱۳۵۸ یاد کرد و این در صورتی است که در قانون تملک آپارتمان مصوب ۱۳۴۳ نیز بخشی از پیش فروش آپارتمان نیامده واین شاید به دلیل مبتلا نشدن جامعه به این مسئله در آن زمان باشد اما به تازگی قوانین در این خصوص وضع شده که به طور مبسوط در این پایاننامه مورد