(مشبکی و خزاعی،112،1387).
و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بر اساس نظریه پورتر در چهار بعد ؛
1. شایستگیهای منحصربه فرد: در این بعد از شایستگیهای منحصربه فرد اشاره به عواملی دارد که موجب تمییز سازمان از دیگر سازمانهای موجود در صنعت می گردد. (هکس و مجلوف،113،1387)
2. پایداری : پایداری مزیت رقابتی بستگی به عوامل گوناگونی دارد،برخی از عوامل پایداری مثل :قابلیت رقبای بالقوه و بالفعل و رقابت ناپذیری مزیت رقابتی و پویایی محیط می باشد.(خدا دادحسینی وعزیزی،1385، 82)
3. قابلیت حفظ(نگهداری): در این بعد از ایجاد مزیت رقابتی (نگداری)بستگی به توان مقاومتی سازمان ،انتقال پذیری و قابلیت تناسب:یعنی این که متنفع واقعی چه کسی است؟،مطرح می گردد(Sadler,2003).
4.فرصت شناسی/وقت شناسی:مزیت رقابتی می بایست در زمان و فرصت مناسب ایجاد گردد و این مزیت رقابتی از شرایط مثل هزینه کمتر نسبت به ارزش تولیدی داشته باشد.تعریف گردیده است.(هکس و مجلوف،1387،13)
تعریف گردیده است. بطور کلی تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سوال زیر است:
میزان استراتژیک فکر کردن مدیران عالی بانک تجارت در چه حدی است؟ و تفکر استراتژیک مدیران بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت چه تاثیری دارد؟
1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق
در دهه کنونی اصطلاح ذیفعان مبنای مباحث استراتژیکی قرار گرفته است.اصطلاح ذینفعان در برگیرنده کلیه کسانی است که بطور مستقیم و غیر مسقیم از سازمان و موسسات بهره می گیرند و با آن رابطه دارند، مثل : سهامداران، مشتریان، طلبکاران، تامین کنندگان و حتی دولت و نظایر اینها در زمره ذ ینفعان قرار می گیرند. سازمانها جهت در تعادل نگه داشت رابطه خود با این عوامل و رضایتمندی طرفین نیازمند تدوین استراتژی منحصر به فردی می باشد.تدوین استراتژی خاص به این جهت می باشد که چون دنیای کنونی مدام در حال تغییر و دگرگونی است و تحولات در آن ممکن است به دقیقه ختم شود،در این صورت تمامی عوامل موجود در صنعت و داخل (محیط خارجی و داخلی)مثل: نیازهای ذینفعان، فرصتها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، فرهنگ ، ساختار، تکنولوژی و هر عامل دیگر که به ذهن خطور می کند دچار تغییر می شوند.اینگونه مسائل، سبب ایجاد استراتژیها و رفتارها و عکس العملهای استراتژیکی توسط سازمانها می شود که بانک ها نیز از این امر مستثنی نیستند. خمیر مایه و جوهره ایجاد استراتژی خوب، تفکر استراتژیک است. این تفکر استراتژیک است ضامن اثربخشی استراتژیهای طرح شده توسط بانک در تمامی زمینه های موجود می باشدونیزبا توجه به عصر رقابتی که بانکها و سایر موسسات که در آن قرار دارند عوامل موثر بر رقابتی بودن در یک صنعت به موسسات و بانکها کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را در ساختار صنعت به خوبی بشناسد.در واقع از دیدگاه استراتژیک نقاط و ضعف و قوت همان وضعیت بانک در قبال علل بنیادین مربوط به هرکدام از عوامل رقابتی است.یک اقدام استراتژیک هم به اقدامات تهاجمی یا دفاعی در برابر این نیروها مربوط است.پس شرکتها با تحلیل عوامل موثر بر رقابت موقعیت شرکت را در برابر رقبا مشخص می کنند و بعد از آن با اقدامات استراتژیک مناسب موقعیت نسبی خود را بهبود می بخشند.
در آخرین گام با پیش بینی هایی که بر اساس عوامل رقابتی انجام می دهند و فاکتورهایی که این عوامل را پدید می آورند راهکارهای واکنش در برابر آنها را با اتخاذ استراتژیهای مناسب مشخص می کنند و با این کار به ایجاد توازن جدید رقابتی اقدام می کنند.شناخت این قابلیت ها و توانمندیها و منشا عوامل رقابتی ،حوزه هایی را که شرکت باید در آن وارد شده یا از آن اجتناب کند را نیز نمایان می سازد. براین اساس شناسایی میزان تفکر استراتژیک مدیران و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بانک بخصوص بانک تجارت ضرورت دارد.

1-4.اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می شود:
1-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.
2-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.
3-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.
4-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.
و هدف کابردی تحقیق حاضر عبارت است از
ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقاء میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی (منبع محور) .
1-5.چارچوب نظری تحقیق
در تحقیق حاضر برای بررسی تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی از نظریه مایکل پورتر که یکی از نظریه پردازان و استراتژیستهای بنام جهانی است استفاده گردیده و جهت کاوش بر روی تفکر استراتژیک براساس نظریه جین لیدکا که جزء معدود کسانی است که تفکر استراتژیک را بصورت عملی مورد بررسی قرار داده استفاده شده است.
الف) طبق نظریه لیدکا ابعاد تفکر استرتژیک عبارتنداز:
1 . چشم انداز سیستمی
2. تمرکز بر قصد(نیت)
3. فرصت طلبی هوشمند
4. تفکر در زمان
5. تفکر فرضیه محور(Letdka,1998)
ب) نظریه پورتر (عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی منبع محور) :
1. شایستگیهای منحصربه فرد
2. پایداری
3. قابلیت حفظ(نگهداری).
4. فرصت شناسی / وقت شناسی(هکس و مجلوف،1387).
1-6.مدل تحلیلی تحقیق
بر اساس چارچوب نظری تحقیق، مدل تحلیلی تحقیق به صورت زیر قابل ارائه است.

شکل 1-1 مدل تحلیلی تحقیق

1-7.مدل عملیاتی تحقیق

شکل 1-2 مدل عملیاتی تفکر استراتژیک

شکل 1-3 مدل عملیاتی عوامل ایجاد کننده
مزیت رقابتی

1-8.فرضیه های تحقیق
فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق:
1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.
1-1. داشتن چشم انداز سیستمی بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.
1-2. تمرکز بر قصد بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.
1-3. تفکر در زمان بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
1-4. داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
1-5. فرصت طلبی هوشمند بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.
2. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.
2-1. داشتن چشم انداز سیستمی بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
2-2. تمرکز بر قصد بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
2-3. تفکر در زمان بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
2-4. داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
2-5. فرصت طلبی هوشمند بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
3. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
3-1. چشم انداز سیستمی بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
3-2. تمرکز بر قصد بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
3-3. تفکر در زمان بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
3-4. داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
3-5. فرصت طلبی هوشمند بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
4. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
4-1. داشتن چشم انداز سیستمی بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
4-2. تمرکز بر قصد بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
4-3. تفکر در زمان بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
4-4. داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
4-5. فرصت طلبی هوشمند بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.
1-9.قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی تحقیق:
قلمروموضوعی تحقیق بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت می باشد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
قلمرو مکانی تحقیق حاضر بانک تجارت و سطح عالی مدیران(ارشد) در تهران می باشد.
ج) قلمرو زمانی تحقیق:
محدوده زمانی تحقیق حاضر از شهریور ماه سال 1389 لغایت شهریور ماه 1390 می باشد.
1-10. محدودیت تحقیق
محدویتهای تحقیق عبارتند از :
در تحقیق حاضر تاثیر تفکر استراتژیک بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور)، تفکر استراتژیک از نظریه جین لیدکا استفاده گردیده که می توان از نظریات دیگر ولی با امکان شاخص سازی کمتر استفاده کرد.
کمبود منابع قابل استناد.
امکان پذیر نبودن بررسی این تحقیق بر روی سایر بانکها
قادر نبودن به بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر روی سایر متغیرها مثل: توسعه سازمانی و یا بررسی تاثیر متغیرهایی مثل مدیریت دانش بر روی عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی.
1-11. تعریف مفهومی متغیرها
از آنجا که پژوهش علمی فرآیندی ارتباطی است . پژوهشگران از فنون بخصوصی استفاده کرده و آنگاه نتایج کار خود را در معرض دید، بررسی و انتقاد دیگران قرار می‌دهد، این فرآیند ارتباطی مستلزم استفاده از یک زبان دقیق، مشخص و قطعی است. بعبارتی محقق می‌بایست معانی و مفاهیم خود را آنقدر دقیق بیان کند که هر خواننده با سابقه منظور او را بگونه‌ای کامل و دقیق بفهمد . بتواند کار او را تکرار نماید لهذا در راستای نیل به اهداف فوق در ابتدا واژه‌های تخصصی تحقیق به شرح زیر تعریف می‌گردند:
تفکر استراتژیک: گلدمن و کاسی تفکر استراتژیک را به صورت یک تفکر ادراکی، سیستم محور، هدایت کننده و یک تفکر فرصت طلبانه که افراد و سازمان را به سوی اکتشافات جدید و استراتژیهای آرمانی هدایت می کند تعریف می کنند. در ایجاد و توسعه توانائی استراتژیکی فکر کردن نیاز به این دارد که واقعاً درک کنیم که و چه چیز اتفاق می افتد و چه چیز می خواهیم . آموزش تفکر استراتژیک و بکارگیری آن نیاز به یک برنامه ریزی دقیق جهت توسعه استراتژیک منابع انسانی و آموزش استراتژیکی دارد ( Casey&Goldman, 2010) .
شایستگیهای منحصربه فرد: در این بعد از شایستگیهای منحصربه فرد اشاره به عواملی دارد که موجب تمییز سازمان از دیگر سازمانهای موجود در صنعت می گردد. (هکس و مجلوف،1387،13)
پایداری : پایداری مزیت رقابتی بستگی به عوامل گوناگونی دارد،برخی از عوامل پایداری مثل :قابلیت رقبای بالقوه و بالفعل و رقابت ناپذیری مزیت رقابتی و پویایی محیط می باشد.(خدادادحسینی
وعزیزی،1385،82)
قابلیت حفظ(نگهداری): در این بعد از ایجاد مزیت رقابتی (نگهداری)بستگی به توان مقاومتی سازمان ،انتقال پذیری و قابلیت تناسب:یعنی این که متنفع واقعی چه کسی است؟،مطرح می گرددSadler,2003.
فرصت شناسی/ وقت شناسی: مزیت رقابتی می بایست در زمان و فرصت مناسب ایجاد گردد و این مزیت رقابتی از شرایط مثل هزینه کمتر نسبت به ارزش تولیدی داشته باشد.تعریف گردیده است.(هکس و مجلوف،1387،13).
1-12.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
تفکر استراتژیک به صورت یک فعالیت فردی شناخته شده است که در درون افراد نفوذ و جای کرده است تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی است که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید است و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آیدمنافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید (liedtka , 1998). در این تحقیق پنج بعد تفکر استراتژیک به وسیله شاخصهای ذیل مورد سنجش قرار میگیرند.
شاخص‌های چشم انداز سیستمی عبارتنداز:
نگرش سیستمی، درک روابط درونی بین پدیده ها، شناخت و توجه به فرایند تغییر در سیستمها، ارزشها و عقاید مشترک و محوری، هدف مشترک.
شاخص‌های تمرکز بر قصدنیّت)عبارتنداز:
احساس رهبری، داشتن حس اکتشافی(خلاقیت)، احساس کردن سرنوشت.
شاخص‌های فرصت طلبی هوشمندعبارتنداز:
درک محیط خارجی و داخلی سازمان، شناسایی موضوعات استراتژیک سازمان، سازگاری با ابهام وپیچیدگی جهت تفسیر و ارزیابی وقایع، توجه به فرصتهای خارجی (دیدن فرصتهایی که سایر رقبا از دیدن آنها عاجزند)، هوشیاری نسبت به صنعت و رقبا، هوشیاری و توجه به نقاط قوتها و فرصتها، آگاهی از حوضه های اصلی شکه سازمان در آنها دچار مشکل است، درک اولویتهای استراتژیک توسط مدیریت ارشد، طرح گزینه های جدید در مواجهه با شرایط جدید محیطی.

شاخص‌های تفکر در زمان عبارتنداز:
توانایی بکارگیری الگوهای مناسب از تاریخچه سازمان و سایر سازمانها، برقراری ارتباط میان گذشته و حال و آینده، شناسایی الگو های تکرار شونده در وقایع، بهره گیری از وقایع گذشته برای پیش بینی آینده، استفاده از دانش برای جهت یافتن مدلهای مناسب برای اتخاذ تصمیمات.
شاخص‌های تفکر فرضیه محور(فرضیه های محرک)عبارتنداز:
طرح فرضیات خوب در مورد محیط کسب کار، آزمون اثر بخش آنها.
این تئوری شرکت را متشکل از مجموعه ای از دارا یی های ملموس و ناملموسی می داندکه این دارا یی ها با توجه به قابلیت های استفاده از آنها ترکیب شده و صلاحیت های شرکت را به وجود می آورند. این صلاحیت ها نیز به نوبه خود شرکت را در دستیابی به مزیت رقابتی و در نتیجه سود راهنمایی می