ن بازده داراییها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
جهت آزمون فرضیههای تحقیق ابتدا آنها را از لحاظ آماری به صورت فرضیه صفر و جایگزین بیان می کنیم. فرضیه های تحقیق را میتوان در قالب فرضیه صفر و جایگزین به شرح زیر بیان نمود:
فرضیه اول:
H0: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
H0: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
H0: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم:
H0: بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
همانگونه که قبلاً گفته شد، به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی زیر که برگرفته از تحقیق ایتدرج، ونگ و همکاران(2011) استفاده شده است:
FULDISC=α_0+α_1 Size+α_2 GovQ+α_3 Auditor+α_4 Extfin+α_5 ROA+ε_0
که در آن:
FULDISC = نمره افشای شرکت ها که توسط سازمان بورس اوراق بهادار ارائه می گردد.
Size = اندازه شرکت که برابر با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می باشد.
GovQ = امتیاز کیفیت حاکمیت شرکتی که از جمع امتیازات متغیرهای زیر بدست می آید:
GovQ=BODN+BODMEET+CEO+AUDCOM+CFOTEN
BODN = امتیاز 1 اگر تعداد اعضای هیئت مدیره بالاتر از میانگین تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های نمونه باشد و صفر برای سایر شرکت ها.
BODMEET = امتیاز 1 اگر تعداد جلسات هیئت مدیره در سال بالاتر از میانگین باشد و صفر برای سایر.
CEO = امتیاز 1 اگرمدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد و صفر برای سایر.
AUDCOM= امتیاز 1 اگرشرکت انتخابی کمیته حسابرسی داشته باشد و صفر برای سایر.
CFOTEN = امتیاز 1 اگرمدیرعامل شرکت بیش از 3 سال مدیرعامل بوده و صفر برای سایر.
Auditor = امتیاز 1 برای شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و صفر برای سایر.
Extfin = متغیر کنترلی است که برابر با جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر جمع دارایی ها می باشد.
= ROA متغیر کنترلی است که برابر با بازده دارایی ها می باشد.
جهت بررسی و آزمون فرضیه اول تحقیق به بررسی ضریب متغیر اندازه شرکت یعنیα_1 می پردازیم و چنانچه این ضریب در معادله رگرسیون چند متغیره فوق معنادار باشد فرضیه اول تحقیق تایید می شود یعنی رابطه معناداری بین اندازه شرکت و افشای مطلوب وجود داد. همچنین برای فرضیه دوم یعنی وجود رابطه معنادار بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها از ضریب متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی یعنیα_2 استفاده می شود ولی قبل از بررسی معناداری ضرایب باید برخی پیش فرض ها برای بکارگیری مدل رگرسیون چند متغیره فوق جهت آزمون فرضیات بررسی گردد این فرضیات به شرح زیر هستند:
در صورتی پژوهشگر می تواند از مدل رگرسیون خطی استفاده نماید که شرایط زیر محقق شده باشد:(مومنی، 1386)
میانگین (امید ریاضی ) خطاها صفر باشد به عبارت دیگر E(e_i )= 0
واریانس خطاها ثابت باشد به عبارت دیگر V(e_i )= σ^2
مفروضات 1 و2 بدین معنا می باشد که توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد به عبارت دیگر Cov (e_i ,e_j )= 0
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد(دارای هم خطی نباشند )
برای بررسی شرایط 1 و2 باید نرمال بودن توزیع خطا ها بررسی شود. برای شرط 3 (استقلال خطا ها) آزمون دوربین- واتسون (Durbin-Watson d test) و برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته (شرط 4) نمودار توزیع فراوانی داده های متغیر وابسته ونمودار توزیع نرمال را رسم نموده و سپس به مقایسه دو نمودار خواهیم پرداخت و در نهایت برای شرط 5 به بررسی هم خطی متغیر های مستقل میپردازیم.
4-6-1- فرض استقلال خطاها از یکدیگر
به منظورآزمون عدم وجود خود همبستگی درمدل از آماره دوربین- واتسون(Durbin-Watson) استفاده میشود. این آماره براساس یافتههای جدول 4-9 برابر با 018/2 میباشد. چنانچه این آمارهها دربازه 5/1تا 5/2 قراربگیرد. H0 آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته میشود ودرغیر اینصورت H0 رد میشود یعنی میتوان پذیرفت که بین باقیماندهها همبستگی وجود دارد. باتوجه به آمارهی به دست آمده میتوان بیان نمود که درمدل تحقیق عدم وجود همبستگی بین باقیماندهها پذیرفته میشود.
4-6-2- بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته
برای آزمون وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته در مدل تحقیق از آزمون F فیشراستفاده میشود و همانطور که در جدول 4-8 دیده میشود سطح معنیداری آزمونF برابر با 031/0 است که کمتر از5 درصد بوده است بنابراین طبق این جدول فرض وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته و وجود رابطه خطی در مدل تحقیق تایید میشود.
جدول4-8: آزمون F جهت سنجش وجود رابطه خطی
شرح
مقدارآماره
احتمال
F-statistic
3.98768
0.031674
4-6-3- بررسی نرمال بودن باقی ماندهها
باتوجه به نمودار زیر که همه باقی ماندهها در اطراف یا روی خط برازش قرار ندارند بنابراین میتوان نتیجه گرفت که باقی ماندهها دارای توزیع نرمالی نمیباشند که آماره جارکو و برا (Jarque-Bera) نیز تایید کننده این مطلب است.
4-6-4- بررسی معنی دار بودن ضرایب مدل
جهت آزمون فرضیات تحقیق بعد بررسی فرضیات کلاسیک در بکارگیری مدل رگرسیون چند متغیره در تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیات تحقیق باید به بررسی معناداری ضرایب متغیرهای تحقیق پرداخته شود. درجدول 4-9 مشاهده میشود که ضریب برآورد شده برای متغیر اندازه شرکت (Size) برابر با 412/0 است که با توجه ستون معنیداری مشاهده میشود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنیدارنیست چون سطح معناداری آن برابر با 253/0 است که بیشتر از 5% است بنابراین رابطه معناداری بین اندازه شرکت ها و سطح افشای اختیاری وجود ندارد و در مدل نهایی تحقیق باید این متغیر از مدل خارج شود. همچنین در جدول 4-9 مشاهده میشود که ضریب برآورد شده برای متغیر کیفیت حاکمیت شرکتی (GovQ) برابر با 012/0 است که با توجه به اینکه معنی داری این ضریب برابر با 0012/0 است و این مقدار از سطح خطای مورد پذیرش در این تحقیق کمتر است و این به معنای معنادار بودن این ضریب در سطح خطای 5% می باشد و به عبارت دیگر رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکت ها وجود دارد.
جدول 4-9: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ترکیبی
FULDISC=α_0+α_1 Size+α_2 GovQ+α_3 Auditor+α_4 Extfin+α_5 ROA+ε_0
متغیرها
ضرایب
خطای معیار
آماره
معناداری
SIZE
0.412337
0.360148
1.144908
0.2538
GovQ
0.012064
1.308790
0.032799
0.0012
Auditor
0.038671
1.020545
0.928482
0.0080
Extfin
0.000157
0.050521
0.003113
0.0975
ROA
0.268999
10.77539
2.312555
0.0000
C
0.211126
7.676298
1.144908
0.0000
ضریب تعیین
0.459614
آماره F
3.98768
ضریب تعیین تعدیل شده
0.437994
معناداری
0.031674
خطای معیار رگرسیون
53.68277
دوربین واتسون
2.0186656
همچنین در جدول 4-9 مشاهده میشود که ضریب برآورد شده برای نوع حسابرس (Auditor) برابر 038/0 است که با توجه ستون معنیداری مشاهده میشود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنیدار است. زیرا معناداری آن 0080/0 است و این عدد کمتر از 5% سطح خطای پذیرفته شده در این تحقیق است. بنابراین وجود رابطه معنادار در سطح اطمینان 95% بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها تایید شده است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون نشان می دهد که ضریب برآورد شده برای متغیر بازده دارایی ها (ROA) برابر با 268/0 است که با توجه ستون معنیداری مشاهده میشود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان 95% معنیدار است چون سطح معناداری آن برابر با صفر است که کمتر از 5% است بنابراین رابطه معنادار بین بازده دارایی ها و سطح افشای شرکت ها وجود دارد. لذا با توجه به نتایج این تحقیق به جز فرضیه اول که رد شد سایر فرضیات تحقیق تایید می شود. همچنین ضریب تعیین برابر با 45 درصد و نشان دهندهی این است که 45 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین میشود.
4-7- خلاصه فصل
در این فصل فرضیات تحقیق با استفاده از مدل تشریح شده در فصل سوم و با استفاده از دادههای جمع آوری شده، بوسیله نرم افزار Excell،Spss و EViews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با توجه به نتایج آماری بدست آمده فرضیات اول تحقیق رد شد ولی سایر فرضیات تحقیق تایید شدند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1- مقدمه
این فصل ابتدا خلاصه ای از فصول قبل را ارائه خواهد نمودو در ادامه به نتیجه گیری پژوهش و بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات پژوهشی می پردازد.
در فصلهای پیشین، مباحث نظری تحقیق، متدولوژی و نتایج بدست آمده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق به تفصیل ارائه گردید. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هایی که در فصل قبل انجام شد، درجهت تائید یا عدم تائید فرضیات تحقیق که برخواسته از اهداف تحقیق بوده است، ارائه می شود سپس نتایج با یافته های تحقیقات پیشین مقایسه گردیده و محدودیت هایی که تحقیق با آن مواجه بوده است مطرح خواهد شد.
بخش مهم تحقیق، نتیجه‏گیری از فرضیه‏ها و تهیه طرح و تعمیم آن می‏باشد. این نتیجه‏گیری آخرین تاثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجه‏گیری باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجرای پژوهش‏های آتی مبتنی بر پژوهش‏های کنونی و در نهایت استفاده‏کنندگان کاربردی، قرار می‏گیرد.
5-2- مروری بر مباحث مطرح شده در فصول قبل
حسابداری به عنوان دانش مخاطب مدار، مسئولیت فراهم کردن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه استفادهکنندگان رابه عهده دارد. سیستم حسابداری فرایندی است که با کارکرد وظیفه ای محوله به آن، حلقه ارتباطی واحدهای اقتصادی و سازمانها با محیط پیرامون محسوب میشود. محیط پیرامون شامل مجموعه گستردهای از استفادهکنندگان است که به نحوی با واحد اقتصادی ارتباط دارند این ارتباطات میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد. هدف حسابداری مرسوم فراهم کردن اطلاعات مالی مفید برای مخاطبین مالی است. اما نقش مخاطب مداری و مسئولیت پاسخگویی حسابداری ایجاب میکند که هدفی ماورای پاسخگویی مالی برای این سیستم ترسیم شود و در حوزه گزارشدهی و پاسخگویی از مخاطبین مالی فراتر رفته و مخاطبین غیر مالی را در گستره خدمت دهی خود قرار دهد. بحران های مالی اخیر در آمریکا، اروپا و آسیا برای همه کشورها کاملاً روشن کرده است که چرا مباحث شفافیت در گزارشگری و افشای اطلاعات در نظام راهبری بنگاه در رابطه با اعتماد سرمایهگذاران و عملکرد مجموع اقتصاد ملی آنقدر اهمیت دارد. افشای اطلاعات حسابداری که از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده است، حاصل نهایی سیستم حسابداری ب