پیشینه تحقیق پرداخته شده است و ساختار کلی این فصل از دو بخش تشکیل شده که در بخش اول به بررسی ادبیات مربوط به موضوع تحقیق پرداخته شده که قسمت اول این بخش به ادبیات حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات و در بخش دوم این فصل خلاصه تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه این تحقیق ارائه شده است.
فصـل سوم
روش تـحقیق
3-1- مقدمه
پژوهشهای علمی، بررسی نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیده های طبیعی است که روابط احتمالی بین این پدیدهها به وسیلهی نظریه و فرضیه هدایت می شوند. پایهی هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علوم به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود. روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار وراههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکل است (خاکی، 1384).
یک محقق پس از انتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد، بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر به یافتن پاسخ یا پاسخ هایی ، یاری نماید.
این فصل بعنوان روش شناسایی تحقیق ابتدا مساله تحقیق و سپس فرضیه های آن را بیان می کندودر ادامه جامعه آماری، روش آزمون فرضیه ها، تعریف متغیرهای تحقیق و سایر موضوعات مربوط را تشریح می نماید.
3-2- روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. تحقیق همبستگی، زمانی بکار می رود که محقّق دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف(در قالب متغیّرهای مستقل) مربوط به یک گروه از دو یا چند گروه را در اختیار دارد و هدف مطالعه میزان تغییرات دو یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر میباشد و تحلیل رگرسیون یکی از انواع تحقیق همبستگی است که از آن در این تحقیق استفاده خواهد شد.
روش پژوهش حاضر قیاسی_ استقرایی، بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای، مقالات و سایت ها بصورت قیاسی و جمع آوری داده ها برای تایید یا رد فرضیه ها از استدلال استقرایی استفاده می شود. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به جهت نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است این روش در پژوهش هایی سودمند می باشد که هدف آنها کشف رابطه بین متغیر ها است در این تحقیق تلاش می شود که همبستگی بین متغیرهای تحقیق آزمون شود. این تحقیق از نوع تحقیقات پس رویدادی است زیرا اطلاعات گذشته برای آزمون فرضیات استفاده می شود.
از سوی دیگر، این تحقیق به دلیل اینکه در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و اطلاعات سودمندی را در زمینه واقعیات موجود به دست میدهد ماهیت کاربردی نیز دارد.
پژوهش مورد نظر از آن دیدگاه که به بررسی داده های مرتبط با دوره ای از زمان (از سال 1386 لغایت سال 1390) میپردازد مقطعی است .
3-3- جامعه آماری
هر مجموعه از افراد و اشیاء که لااقل دارای یک صفت مشترک باشند را جامعه آماری می نامند (نیکوکار،1377). در حقیقت جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد جامعه این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تاپایان سال 1390 می باشد.
مهمترین دلیل انتخاب این جامعه آماری، استاندارد و قابل اتکا و قابل فهم بودن اطلاعات مربوط به شرکت های جامعه آماری می باشد.
3-4- نمونه موردمطالعه و روش نمونه گیری
نمونه بخشی از جامعه است. نمونه مجموعه اندازههایی از جامعه آماری است که عملا در جریان یک تحقیق گردآوری می شود و فرآیند یک تحقیق را میتوان تلاش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات به دست آمده از نمونه صورت می گیرد دانست. زیرا جمع‌آوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی می باشد بعلاوه در بعضی موارد نیز جمع آوری اطلاعات از کل جامعه غیر منطقی می باشد. لذا ناچار به استخراج نمونه می باشیم و از سویی می دانیم که نمونه گیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج به دست آمده می‌شود. برای تعیین نمونه تحقیق شرکت های با مشخصات زیر در نظر گرفته می شود:
سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند هر سال باشد.
شرکت بین سالهای 1386تا 1390تغییرسال مالی نداشته باشد.
شرکت نباید در گروه واسطهگری مالی باشد.(بانک ها،سرمایه گزاری ها و..)
گزارشات مالی آنها در دسترس باشد.
3-5- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
از نظر قلمرو تحقیق، قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی این تحقیق به شرح زیر می باشد:
قلمرو موضوعی: بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب.
قلمرو زمانی: از نظر زمانی دوره زمانی سالهای 1386 لغایت 1390 در نظر گرفته می شود.
قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.
3-6- منابع اطلاعاتی و روش های گردآوری اطلاعات
اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از دو روش جمع آوری شده اند:
1-اطلاعتی که مربوط به مباحث تئوریک پژوهش بوده اند از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر بین المللی که به صورت آنلاین در پایگاه های اینترنتی موجود می باشند جمع آوری گردیده است.
2-برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه های تحقیق از لوح فشرده سازمان اوراق بهادار تهران، نرم افزارهای ره آورد نوین وتدبیر پرداز استفاده شده است. در مواردی که نرم افزارهای مذکور حاوی داده های مورد نیاز نبودند، از صورت های مالی شرکت ها، گزارشهای هیات مدیره و گزارش های دریافتی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. برای اطمینان از صحت داده های نرم افزارهای مورد استفاده، به صورت نمونه اقلامی از این داده ها انتخاب و با اقلام واقعی صورت های مالی مطابقت دارد.
3-7- فرضیه های تحقیق :
در این پژوهش با توجه به مطالب بیان شده در بخشهای قبل و سوالات و متغیرهای تحقیق، فرضیههای تحقیق به صورت زیر تبیین می گردد:
فرضیه 1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 3: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 4: بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
3-8- مدل و متغیرهای تحقیق
در پژوهش حاضر با توجه به مطالب بیان شده و اهداف تحقیق، مدل و متغیرهای تحقیق جهت دستیابی به اهداف مشخص شده به شرح زیر تدوین می شوند:
جهت آزمون فرضیه های تحقیق از مدل زیر که بر گرفته از تحقیق ایتدرج، ونگ و همکاران(2011) با انجام تعدیلات لازم جهت آزمون فرضیه ها استفاده می شود:
FULDISC=α_0+α_1 Size+α_2 GovQ+α_3 Auditor+α_4 Extfin+α_5 ROA+ε_0
که در آن:
FULDISC = نمره افشای شرکت ها که توسط سازمان بورس اوراق بهادار ارائه می گردد.
Size = اندازه شرکت که برابر با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام می باشد.
Size=Ln (Market value of equity)
GovQ = امتیاز کیفیت حاکمیت شرکتی که از جمع امتیازات متغیرهای زیر بدست می آید:
GovQ=BODN+BODMEET+CEO+AUDCOM+CFOTEN
BODN = امتیاز 1 اگر تعداد اعضای هیئت مدیره بالاتر از میانگین تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های نمونه باشد و صفر برای سایر شرکت ها.
BODMEET = امتیاز 1 اگر تعداد جلسات هیئت مدیره در سال بالاتر از میانگین تعداد جلسات هیات مدیره شرکت های نمونه باشد و صفر برای سایر.
CEO = امتیاز 1 اگرمدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد و صفر برای سایر.
AUDCOM= امتیاز 1 اگرشرکت انتخابی کمیته حسابرسی داشته باشد و صفر برای سایر.
CFOTEN = امتیاز 1 اگرمدیرعامل شرکت بیش از 3 سال مدیرعامل بوده و صفر برای سایر.
Auditor = امتیاز 1 برای شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و صفر برای سایر.
Extfin = متغیر کنترلی است که برابر با جمع حقوق صاحبان سهام تقسیم بر جمع دارایی ها می باشد.
= ROA متغیر کنترلی است که برابر با بازده دارایی ها می باشد.
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها
به طور کلی در این تحقیق از دو دسته روش های آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از:
آمار توصیفی: مجموعه روشهایی است که در گردآوری، منظم کردن، و نشان دادن شکل های توزیع متغییرها به کار می رود. آمار توصیفی شامل محاسبه میانگین، میانه، مد و انحراف معیار داده ها می باشد.
آمار استنباطی: برای استنباط خصوصیت یک جامعه آماری از روی مشاهدات یک یا چند نمونه از آن جامعه بکار می رود. در آمار استنباطی ما از دو روش استفاده می کنیم. در ابتدا از روش همبستگی پیرسون برای اندازه گیری درجه ارتباط بین متغیرهای مختلف در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، در مرحله بعد از تحلیل رگرسیون برای تخمین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار می گیرد.
مسأله آزمون فرضیه در مباحث آماری به این صورت توصیف می گردد که آیا مشاهدات یا یافته ای معین که می خواهیم آن را تحلیل کنیم به اندازه کافی به مقدار مفروضی که ما را به پذیرش فرضیه اظهار شده وارد می کند، نزدیک شده است یا خیر؟
در علم آمار فرضیه اظهار شده ، فرضیه عدم نامیده می شود که با نماد H0 نشان داده می شود. فرضیه عدم معمولاً در مقابل فرضیه آلترناتیو که با نماد H1 نشان داده می شود، آزمون می گردد. پس به طور کلی نظریه آزمون فرضیه ایجاد قوانین و روش هایی را برای تصمیم گیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه عدم بررسی می کند. به عبارت دیگر آزمون معنی دار بودن، روشی است که با استفاده از نتایج نمونه ای درستی یا نادرستی فرضیه عدم را تعیین (تحقیق) می کند.( ابریشمی ،1377)
معمولأ استفاده از دادههای آماری به سه روش مقطعی71، سری زمانی72 و ترکیبی73 امکانپذیر است:
1- دادههای مقطعی: در دادههای مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونهای) برای یک زمان مشخص جمعآوری میشود.
2- دادههای سری زمانی: در دادههای سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده میشود.
3- دادههای ترکیبی: در دادههای ترکیبی، عناصر هر دو دسته از دادههای سری زمانی و مقطعی وجود دارد. یعنی اطلاعات مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده میشود. به بیان دیگر، چنین دادههایی دارای دو بعد میباشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد. یعنی روش دادههای ترکیبی، روشی برای تلفیق مشاهدات مقطعی در خلال چندین دوره زمانی است (گجراتی74، 1995).
در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روشهای تجزیه و تحلیل موجود، از روش “دادههای ترکیبی” استفاده میشود. منظور از دادههای ترکیبی، مجموعهای از دادههاست که متشکل از تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی (N) است که در طول یک دوره زمانی مشخص (T) مورد بررسی قرار میگیرند. در این صورت تعداد مشاهدات N × T بوده که با استفاده از مدلهای مختلفی قابل تخمین است.
با استفاده از دادههای ترکیبی، میتوان به تخمینهای کارا دست یافت. شکل کلی مدل دادههای ترکیبی که به اجزاء خطا75 معروف است، به صورت زیر میباشد(دوقرتی76،2004): ش به گونه خلاصه به صورت زیر نوشته میLn Sale, Age, DebtInt.,
در رابطه فوق Y نشاندهنده متغیر وابسته، X متغیرهای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *