داخلی بر رفتار پرسنل در شرکتها.
بهبود سیستم های مالی موثر و کاراتر جهت اجرای روشهای کنترل های داخلی و ارتقاء جایگاه سازمانی حسابرسان .
بسترسازی مناسب جهت ایجاد هماهنگی بین حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و کاهش هزینه ها در این ارتباط .