برسانند. در این روش ضریب همبستگی جزیی میان متغیرهای مستقل و وابسته اندازهگیری می‌شود. همبستگی جزیی بین هر یک از متغیرهای مستقل و متغیر وابسته در تعیین آنکه آیا متغیر باید به الگو افزوده شود یا خیر کاربرد دارد، زیرا همبستگی جزیی نشان می‌دهد که آیا متغیر مورد بررسی، بعد از آنکه اثرات تمامی متغیرهای دیگر الگو تعدیل شود، روی متغیر تابع مؤثر است یا خیر (پیندیک و رابنفیلد، 1370).
آزمون نرمال بودن مشاهدات
یکی از فرضهای زیر بنایی اکثر آزمون‏های پارامتری مانند آزمون رگرسیون خطی تبعیت مشاهدات از توزیع نرمال می‏باشد. برای بررسی این فرض روشهای نمودار و مبتنی بر آزمون زیادی وجود دارد که از جمله مرسومترین و پرکاربردیترین آنها، آزمون کلموگرف-اسمیرنف است. فرضیههای این آزمون به صورت زیر میباشد:
فرض صفر(Ho): مشاهدات از توزیع نرمال تبعیت میکنند.
فرض مقابل(H1): مشاهدات ازتوزیع نرمال تبعیت نمیکنند.
اگر آزمون معنی‏دار شود (5%P) نتیجه میگیریم این استنباط به عمل میآید که احتمالاً این مشاهدات از یک جامعه نرمال انتخاب نشدهاند و چنانچه آزمون معنیدار نشود، نرمال بودن مشاهدات را نمیتوان رد کرد.
اگر داده ها از توزیع نرمال برخوردار باشند در تجزیه و تحلیل داده ا از آزمون های پارامتریک استفاده می شود مانند آزمون ها t استیودنت برای معنادار بودن ضرایب و همچنین ضریب همبستگی پیرسون ولی چنانچه داده ها از توزیع نرمال برخوردار نباشند باید از آزمون های ناپارامتریک مانند ضریب همبستگی اسپیرمن به جای ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد.
آزمون دوربین – واتسون
یکی دیگر از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطا ها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده) توسط رگرسیون از یکدیگر است در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطا ها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد به منظور بررسی استقلال خطا ها از یکدیگر از آزمون دوربین _واتسون استفاده میشود اگر همبستگی بین خطاها را با ρ نشان دهیم در این صورت آماره دوربین- واتسون D W=2(1-ρ ) خواهد بود. مقدار این آماره بین صفر تا 4 + قرار دارد چنانچه این آماره در بازه 5/1 تا 5/2 قرار گیرد، فرض عدم همبستگی بین خطا ها (یا استقلال خطا ها ) پذیرفته میشود. در صورتی که آماره آزمون در سطح مناسبی قرار نداشته باشد (وجود خود همبستگی ) میتوان: (مومنی،1386)
ازlag 93 متغیر ها به جای خود متغیرها استفاده کرد.
از lag متغیر وابسته استفاده کرد که در این صورت باید log مربوط به متغیر وابسته را در کنار سایر متغیرهای مستقل وارد کنید.
از تابع اولین تفاضل متغیرها استفاده کنید (∆x_t=x_t-x_(t-1)).
با استفاده از نرم افزار SPSS می توان آماره دوربین- واتسون را محاسبه کرد.
3-10- خلاصه فصل
در این فصل در ابتدا فرضیه های تحقیق، متغیرهای تحقیق و روش اندازه گیری هر یک متغیرها و سپس نحوه انتخاب نمونه مورد مطالعه، مدل پژوهش ، روش گردآوری داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادها ، فرایند چند مرحله ای است که طی آن دادها ، به روش های مختلف جمع آوری ،دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری نتیجه گیری در مورد سوآلات و فرضیات پژوهش را فراهم سازد.
در این فرایند ، انتخاب صحیح ترین و مناسب ترین روش که بتواند هم از نظر مفهومی و هم ازنظر تکنیکی نتایج مورد نظر را بدست آورد مهم و ضروری است.
تجزیه و تحلیل به‏عنوان مرحلهای از روش علمی، از پایههای اساسی هر تحقیق می‏باشد. در این مرحله از تحقیق، کلیه فعالیتها برای رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‏شود. بعبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارتست از روشی که بوسیله آن کلیه داده‏های گردآوری شده، در یک فرآیند علمی آزمون می‏شوند.
فصل حاضر بعنوان فصل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ابتدا به توصیف ویژگی متغیر های تحقیق می پردازد و پس از آن با استفاده از مدل های رگرسیونی و پیش شرط مربوط به آن ، داده ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد تا نتایج آزمون فرضیات تعیین شود.
4-2- آمارتوصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایهای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه وتحلیل دقیق آنها وشناخت جامعه آماری مورد تحقیق، آشنایی با آمارههای توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. با در نظرگرفتن معیارهای اشاره شده در فصل سوم، راجع به انتخاب نمونه و تأثیرآن روی اندازه نمونه در کل از 112 شرکت در طی سالهای 1386-1390 در این تحقیق استفاده شد.
جدول 4-1 : نتایج آمارههای توصیفی مورد استفاده دراین تحقیق
نمره افشا
کیفیت حاکمیت شرکتی
اندازه
جمع حقوق صهام /جمع دارایی
کمیته حسابرسی
بازده دارایی
میانگین
0.657
1.921
5.547
0.342
0.263
0.469
میانه
0.655
2.000
5.517
0.344
0.000
0.407
حداکثر
0.907
4.000
7.659
0.890
1.000
0.890
حداقل
0.119
1.000
4.254
0.252
0.000
-2.705
انحراف معیار
0.188
0.729
0.546
0.188
0.441
0.204
در نگاره 4-1 مشاهده می شود که افشای شرکت ها(FULDISC) دارای میانگین 65/0 بوده که بیشترین عدد این متغیر 90/0 است و کمترین آن 11/0 است که نتیجه این تحقیق با تحقیقات انجام شده در این زمینه در ایران مانند مدرس(1390) و پارچینی(1388) همسو است و همچنین انحراف معیار آن برابر با 18/0 است که با توجه به تحقیقات مشابه دادههای این تحقیق از پراکندگی کمتری برخورد است. جدول 4-1 عدد 705/2- را برای کمترین مقدار متغیر بازده دارایی هاROA که جهت سنجش آن و همگن کردن دادهها از نسبت سود بعد ازکسر مالیات به کل دارایی ها استفاده میشود نشان میدهد و عدد 86/0را برای بیشترین آن نشان میدهد و میانگین آن 46/0 است که نشان می دهد که شرکت های نمونه متوسط نیمی از دارایی های خود بازده داشته اند. برای اندازه شرکتها SIZE در این تحقیق که از لگاریتم مجموع داراییها استفاده شده است دارای میانگین 54/5 و بیشترین مقدار این متغیر 65/7 و کمترین آن 25/4 می باشد که با توجه به تحقیقات انجام شده در کشور، شرکتهای نمونه این تحقیق تقریبا دارای اندازه متوسط هستند. همچنین در نگاره 4-1 آمار توصیفی سایر متغیرهای تحقیق آورده شده است. نگاره های زیر توزیع برخی از متغیرهای تحقیق را نشان می دهد.
4-3-آزمون نرمال بودن داده ها
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر روش تحقیق همبستگی بکار برده شده است، لازم است ابتدا نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرهای مورد بررسی در آزمون همبستگی مشخص گردد. همچنین ارائه مدل با استفاده از نتایج فرضیههای تحقیق منوط به شرایطی است که یکی از آنها نرمال بودن متغیر وابسته است. لذا در قسمت نرمال بودن ، داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار میگیرند. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر است:
فرض صفر (H0): توزیع داده ها نرمال نمی باشد.
فرض مقابل( H1): توزیع داده ها نرمال می باشد.
جدول 4-2 آماره و سطح معنیداری آزمون کلموگروف اسمیرونف را برای متغیرهای وابسته تحقیق نشان داده است.
جدول 4-2: آزمون نرمال بودن توزیع داد ها
نمره افشا
کیفیت حاکمیت شرکت
اندازه شرکت
جمع حقوق صاحبان سهام/جمع دارایی
کمیته حسابرسی
بازده دارایی
تعداد مشاهدات
560
560
560
560
560
560
آماره کلموگروف اسمیرونف
1.143
1.324
1.434
1.456
.567
2.231
معناداری
.236
.342
.342
.876
.0765
.0657
در جدول 4-2 مشاهده میشود که سطح معنیداری برای آزمون کلموگروف اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق بیشتراز 5 درصد بوده بنابراین این متغیرها دارای توزیع نرمالی است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.
4-4- آزمون تشخیص پانل (panel) یا پول(Pooled)
به منظور ترکیب دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی، در این تحقیق از روش دادههای ترکیبی استفاده میکنیم. در روش دادههای ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری (شرکت) و هم در طول زمان(سال) اندازهگیری میکنیم.
به منظور آزمون تشخیص دادههای پانل(panel) یا پول(Pooled) از آزمون چاو استفاده میشود.
فرضهای این آزمون به صورت زیر بیان میشود:
H0: Pooled Model
H1: panel Model
فرض H0 بر پایه عدم آثار فردی غیر قابل مشاهده است و فرض H 1 بر پایه وجود آثار فردی غیر قابل مشاهده قرار دارد. اگر فرض H 0 پذیرفته شود، به این معناست که مدل فاقد آثار فردی غیر قابل مشاهده است، بنابراین، میتوان آن را از طریق مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زد، اما اگر فرضH1 پذیرفته شود، به این معنی خواهد بود که در مدل آثارفردی غیر قابل مشاهده وجود دارد.
نتایج این آزمون نشان میدهد که مقدار آماره F برابر با32/16 است که p-value آن برابر با صفر نمی باشد. بنابراین، فرض مدل تلفیقی تایید نمی شود. به بیان دیگر، آثار فردی یا گروهی وجود دارد و باید از روش دادههای پانل برای بر آورد مدل استفاده شود.
جدول 4-3: آزمون تشخیص پانل(panel) یا پول(Pooled)
آزمون
آماره
p-value
نتیجه
F
32/16
00/0
روش داده های پانل
کای اسکوئر
19/41
00/0
4-5- آزمون اثرات ثابت یا رندوم
بعداز آزمون تشخیص پانل یا پول بودن دادهها و اینکه نتیجه آزمون نشان داد که داده ها پانل است باید یکی از روش اثرات ثابت یا رندوم انتخاب شود. برای آزمون معنیدار بودن روش اثرات ثابت باید ازدوآزمون آمارهF وهاسمن استفاده نمود.
جدول 4-4: نتایج آزمون آمارهF (Test cross-section fixed effects)
شرح
مقدارآماره
درجه آزادی
احتمال
Cross-section F
10.76543
111
0.0000
جدول4-5: نتایج آزمون هاسمن(Hausman Test)
شرح
مقداراماره
درجه آزادی
احتمال
‍Cross-section random
20.786342
5
0.0065
باتوجه به اینکه در هر دو آزمون به عمل آمده برای مدل رگرسیونی احتمال بدست آمده کمتر از5 درصد میباشد بنابراین دراین مدل باید ازروش اثرات ثابت استفاده نماییم.
4-5- ناهمسانی واریانس
برای استفاده از مدل رگرسیون چندگانه در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق باید ناهمسانی واریانس داده ها بررسی شود. برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال آزمون آرچ LM(ARCH) و وایت(White) برای مدل استفاده شده درتحقیق انجام شده است. نتایج آزمون ناهمسانی واریانس آرچ LM و وایت (White) به شرح جداول زیر میباشد:
جدول 4-6: نتایج آزمون ناهمسانی آرچ LM
شرح
مقدارآماره
احتمال
F-statistic
121.7896
0.0000
Obs*R-squared
209.8936
0.0000
جدول 4-7: نتایج آزمون ناهمسانی وایت(White)
شرح
مقدارآماره
احتمال
F-statistic
7.97247
0.0000
Obs*R-squared
25.98549
0.0023
Scaled explained SS
54.76434
0.0067
احتمال آزمونهای مدل کمتر از 5 درصد میباشد. باتوجه به اینکه آمار این آزمون درسطح 5 درصد معنادار نیست، بنابراین فرض همسانی رد شده وناهمسانی واریانس جملات اخلال پذیرفته میشود.
4-6- آزمون فرضیهها
در این تحقیق با توجه به مبانی نظری فرضیه های تحقیق به شرح زیر مطرح گردیده است:
فرضیه 1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 3: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 4: بی