ح عملکرد شغلی، توسعه داده شد. شبکه‌های اجتماعی در چند سال اخیر رشد سریعی داشته‌اند، با توجه به برآوردهای انجام شده، 1.2میلیارد کاربر رسانه اجتماعی در سرتاسر جهان وجود دارد. شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های ارتباطی هستند که به کاربران در حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، تغییر و تکامل سایت‌ها و شریک و سهیم شدن در تجربه‌های یکدیگر کمک می‌کنند و زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می‌کنند (Massari, 2010). توسعه‌های اخیر در حیطه فناوری اطلاعات و سرویس‌های وب سبب افزایش پتانسیل در توسعه و گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات شده است. از ویژگی‌های مهم شبکه‌های اجتماعی تعامل بین کاربران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها اطلاعات شخصی خود (Foster et al‚ 2010) را به اشتراک می‌گذارند، بلکه از وب سایت‌های اجتماعی به منظور جستجوی محصولات یا به اشتراک‌گذاری توصیه‌ها و تجربیات با دوستان خود و سایر کاربران استفاده می‌نمایند. فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به همه فضاهای اجتماعی، سازمانی و فردی در جوامع بشری وارد شده و شیوه زندگی روزمره، کار و معرفت افراد را تحت تاثیر قرار داده است. فناوری‌های نوین ارتباطی نقاط دور عالم را در شبکه‌های جهانی به یکدیگر پیوند می‌دهند، ارتباطات کامپیوتری مجموعه‌ای از جوامع مجازی را به وجود می‌آورند و در نتیجه آن همه ساختارها و فرایندهای مادی و معنوی بشری دگرگون می‌شوند (Casttles, 2000). سازمان‌ها سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات را به عنوان روشی برای پیشی‌گرفتن در رقابت از طریق بهبود بهره‌وری، سود‌آوری و کیفیت عملیات می‌بینند. به طورکلی، مطالعات شبکه اجتماعی در موقعیت‌های سازمانی، نشان داده‌اند که وضعیت شبکه، تاثیرات قابل‌توجهی بر نتابج عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد، زیرا ساختار تعاملات اجتماعی دستیابی به منابع ارزشمندی همچون مشورت‌های کاری، اطلاعات استراتژیک و حمایت‌های اجتماعی افزایش می‌دهند (Ibarra, 1993). این پژوهش از یک دیدگاه نظری به نام شبکه‌های اجتماعی برای توضیح عملکرد شغلی استفاده کرده است و بحث می‌کند که ارتباطات شبکه‌ای کارمند نقش مهمی در دسترسی موثر به منابع مهم ایفا می‌کنند و به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. زمانیکه هر دو شبکه ارتباطی آنلاین و آفلاین در دسترس هستند، کارکنان ممکن است بر اساس ترجیحات خود از رسانه‌های مختلف برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده کنند. برخی احساس راحتی بیشتری با استفاده از رسانه آفلاین کنند، درحالیکه دیگران ممکن است ترجیح دهند از رسانه آنلاین و یا هر دو استفاده کنند. در نتیجه سطوح مختلف تعاملات آنلاین و آفلاین، کارکنان ممکن است ارتباطات شبکه‌ای متفاوت آنلاین در مقابل آفلاین را توسعه دهند. برخی ممکن است تعداد زیادی از روابط مستقیم و غیر مستقیم در هر دو شبکه داشته باشند (Cummings et.al, 2002). نگاهی مختصر به برخی معانی فرهنگ، هم‌پوشانی معنایی آن با ارتباطات را تا اندازه زیادی نشان می‌دهد. فرهنگ، ارتباطات را تعریف می‌کند، همانطور که ارتباطات، فرهنگ را تعریف می‌کند (Hall, 1959).
این پژوهش از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و همبستگی بوده و روش گردآوری اطلاعات موردنیاز منابع کتابخانه‌ای، پایگاه‌های داده علمی و مجلات الکترونیکی و پرسشنامه بوده و برای انجام تحلیل‌های آماری از آمار توصیفی شامل درصد فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی، جهت اعتباریابی و تعیین میزان همبستگی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نرم افزارهای SPSS.20 و Ucinet.6 به‌کار رفته و به منظور آزمون مدل از رگرسیون سلسله مراتبی و جهت تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل فرهنگی از آزمون رتبه‌بندی فریدمن استفاده شده است. این پژوهش در میان 104 نفر از کارکنان دانشی سازمان شامل مهندسان نرم افزار، تحلیل‌گران و رهبران فنی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده و داده‌های مربوط به پرسشنامه فرهنگ از 50 نفر از خبرگان، جمع‌آوری شده است.
نتایج پژوهش نشان داد در روابط کلی شبکه بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و روابط غیرمستقیم همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند و با تمایز میان روابط شبکه‌ای، روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین، روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آنلاین همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. در آزمون رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش، نتایج مدل اولیه بدون تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین نشان داد که روابط مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی موثر هستند و نتایج آزمون مدل با متغیرهای کنترل و روابط اصلی (مستقیم آفلاین، غیرمستقیم آفلاین، مستقیم آنلاین و غیرمستقیم آنلاین) نشان داد که روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین و روابط مستقیم آنلاین پیش‌بینی‌کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. نتایج آزمون مدل با روابط تعاملی نشان داد که فقط روابط مستقیم آفلاین* روابط غیرمستقیم آفلاین بر عملکرد شغلی تاثیرگذار است و سایر اثرات تعاملی تاثیر چشمگیری بر عملکرد شغلی ندارند. همچنین در میان عوامل فرهنگی، انگیزه پیشرفت مهمترین عامل در اختلاف نتایج پژوهش با پژوهش آمریکا بود که باید
د
ر سازمانها مورد توجه قرار گیرد.
5-3 بررسی فرضیات پژوهش
H1a – روابط مستقیم آفلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.

همان‌طور که نتایج تحقیقات پیشین مانند (McPherson et.al, 2001; Becker- Beck et.al, 2005; Dennis et.al, 2008; Burt, 1992; Zhang & Venkatesh, 2013) نشان داده‌اند، روابط مستقیم آفلاین دارای نقاط قوت بسیاری در دستیابی به منابع می‌باشند که به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. نتایج این پژوهش نیز ارتباط مثبت میان روابط مستقیم آفلاین و عملکرد شغلی را تایید می‌کند. بنابراین، این فرضیه تایید می‌شود.
H1b – روابط غیرمستقیم آفلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.

همان‌طور که نتایج تحقیقات Ahuja, 2000; Burt, 1992; Hansen, 2002; Reagans &) McEvily, 2003; Zhang & Venkatesh, 2013 ) نشان می‌دهند، روابط غیرمستقیم آنلاین دارای نقاط قوت بسیاری در دستیابی به منابع می‌باشد که به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر هستند. نتایج این پژوهش نیز ارتباط مثبت میان روابط غیرمستقیم آفلاین و عملکرد شغلی را تایید می‌کند. بنابراین، این فرضیه تایید می‌شود.

H1c- روابط غیر مستقیم آفلاین ارتباط بین روابط مستقیم آفلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

همان‌طور که نتایج تحقیقات Granovetter, 1982; Levin & Cross, 2004; Reagans & ) (McEvily, 2003; Burt, 1992; Ibarra, 1992; McPherson et.al, 2001 نشان می‌دهند، افرادی که روابط مستقیم و غیرمستقیم آفلاین دارند، نه تنها می‌توانند با استفاده از گفتگوهای غیرمستقیم خود به پایگاه بزرگ و متنوع اطلاعات، با هزینه کمتری دست یابند، بلکه می‎توانند درحالیکه احتمال تحریف دانش را کاهش می‌دهند از گفتگوهای مستقیم خود نیز برای انتقال دانش استفاده کنند. روابط مستقیم آفلاین و روابط غیرمستقیم آفلاین در دستیابی به منابع دارای نقاط قوت و ضعف می‌باشند و می‌توانند محدودیت‌های یکدیگر را پوشش داده و یکدیگر را در تاثیر بر عملکرد شغلی تکمیل می‌کنند. نتایج این پژوهش نیز نشان داد که روابط غیرمستقیم آفلاین می‌توانند ارتباط میان روابط مستقیم آفلاین و عملکرد شغلی را تعدیل کنند. بنابراین، این فرضیه تایید می‌شود.
H2a – روابط مستقیم آنلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.

همان‌طور که نتایج تحقیقات (Zhang & Venkatesh, 2013; Dennis et.al, 2008) نشان می‌دهند، روابط مستقیم آنلاین دارای نقاط قوت بسیاری در دستیابی به منابع هستند و به طور مثبت بر عملکرد شغلی موثر می‌باشند. نتایج این پژوهش نیز ارتباط مثبت میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را تایید می‌کند. بنابراین، این فرضیه تایید می‌شود.
H2b – روابط غیرمستقیم آنلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.

با آنکه نتایج تحقیقاتGranovetter, 1973; Hansen, 1999; Hansen et.al, 2005;) Haythornthwaite, 2002; Levin & Cross, 2004, Dennis et.al, 2008) نشان داده‌اند که روابط غیرمستقیم آنلاین ارزان هستند و کارکنان می‌توانند از طریق این روابط دسترسی خود به شبکه را توسعه دهند و این روابط دارای نقاط قوت بسیاری در دستیابی به منابع هستند و تاثیر مثبت بر عملکرد شغلی دارند، نتایج این پژوهش نشان داد که روابط غیرمستقیم آنلاین با عملکرد شغلی ارتباط معناداری ندارد. بنابراین، این فرضیه رد می‌شود.
H2c – روابط غیرمستقیم آنلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

با آنکه نتایج تحقیقات Ibarra, 1992; McPherson et.al, 2001; Zhang & Venkatesh,) (2013 نشان داده‎اند که، روابط مستقیم و غیرمستقیم آنلاین در دستیابی به منابع دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری هستند و محدودیت‌های یکدیگر را پوشش داده و یکدیگر را در تاثیر بر عملکرد شغلی تکمیل می‌کنند، نتایج این پژوهش نشان داد که روابط غیرمستقیم آنلاین نمی‌توانند ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را تعدیل کنند. بنابراین، این فرضیه رد می‌شود.
H3- روابط مستقیم آفلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

با آنکه نتایج تحقیقات(Dennis et.al, 2008; Cummings et.al, 2009; Zhang &) Venkatesh, 2013) نشان داده‌اند که، روابط مستقیم آنلاین و روابط مستقیم آفلاین دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری دردستیابی به منابع هستند که به محدودیت‌های یکدیگر توجه کرده و یکدیگر را در تاثیر بر عملکرد شغلی تکمیل می‌کنند، نتایج این پژوهش نشان داد که روابط مستقیم آفلاین نمی‌توانند ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را تعدیل کنند. بنابراین، این فرضیه رد می‌شود.
H4- روابط غیرمستقیم آفلاین ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

با آنکه نتایج تحقیقات (Dennis et.al, 2008; Becker-Beck et.al, 2003; Zhang & (Venkatesh, 2013 نشان داده‎اند که، قابلیت‌های روابط غیرمستقیم آفلاین محدودیتهای روابط غیرمستقیم آنلاین را در تاثیر بر عملکرد شغلی پوشش می‌دهد، نتایج این پژوهش نشان داد که روابط مستقیم آفلاین نمی‌توانند ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را تعدیل کنند. بنابراین، این فرضیه رد می‌شود.
H5- روابط مستقیم آفلاین ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

با آنکه نتایج تحقیقات اخیر نشان داده‎اند که، قابلیت‌های روابط مستقیم آفلاین، محدودیت‌های روابط غیرمستقیم آنلاین را پوشش می‌دهند، نتایج این پژوهش نشان داد که روابط مستقیم آفلاین نمی‌توانند ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را تعدیل کنند، بنابراین این فرض
یه رد می‌شود.
H6- روابط غیرمستقیم آفلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.

با آنکه نتایج تحقیقات پیشین نشان داده‎اند که قابلیت‌های روابط غیرمستقیم آنلاین می‌توانند محدودیت‌های روابط مستقیم آنلاین را پوشش می‌دهد، نتایج این پژوهش نشان داد که روابط غیرمستقیم آفلاین نمی‌توانند ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را تعدیل کنند. بنابراین، این فرضیه رد می‌شود.
5-4 بررسی سوالات پژوهش و پاسخ به آنها
سوال اول- چگونه عملکرد شغلی از روابط بین کارکنان تاثیر می‌گیرد؟
با توجه به نتایج آزمون همبستگی، در روابط کلی شبکه بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و روابط غیرمستقیم همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند و با تمایز میان روابط شبکه‌ای، روابط مستقیم