آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین، روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آنلاین همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. در آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش، نتایج مدل اولیه بدون تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین نشان داد که روابط مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارند و نتایج آزمون مدل با متغیرهای کنترل و روابط اصلی (مستقیم آفلاین، غیرمستقیم آفلاین، مستقیم آنلاین و غیرمستقیم آنلاین) نشان داد که روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین و روابط مستقیم آنلاین پیش‌بینی کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. نتایج آزمون مدل با روابط تعاملی نیز نشان داد که فقط روابط مستقیم آفلاین * روابط غیرمستقیم آفلاین بر عملکرد شغلی تاثیرگذار هستند و سایر اثرات تعاملی تاثیر چشمگیری بر عملکرد شغلی ندارند.
سوال دوم- چه تفاوتی بین روابط آفلاین و آنلاین در تاثیرگذاری بر عملکرد شغلی وجود دارد؟
نتایج آزمون مدل با متغیرهای کنترل و روابط اصلی (مستقیم آفلاین، غیرمستقیم آفلاین، مستقیم آنلاین و غیرمستقیم آنلاین) نشان داد که روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین و روابط مستقیم آنلاین پیش‌بینی کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. نتایج آزمون مدل با روابط تعاملی نشان داد که فقط روابط مستقیم آفلاین * روابط غیرمستقیم آفلاین بر عملکرد شغلی تاثیرگذار است و سایر اثرات تعاملی تاثیر چشمگیری بر عملکرد شغلی ندارند.
سوال سوم- کدام عوامل فرهنگی بیشترین تاثیر را بر اثرپذیری عملکرد شغلی از روابط کارکنان دارند؟
با توجه به نتایج آزمون رتبه‌بندی فریدمن از عوامل فرهنگی بررسی شده انگیزه پیشرفت با میانگین رتبه 43/16 بیشترین تاثیر را بر عملکرد شغلی دارد.
5-5 نتایج پژوهش
این پژوهش شامل نتایج نظری و کاربردی می‌باشد که در زیر بیان شده‌اند.

* نتایج نظری پژوهش
– نوآوری این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ بر ارتباطات و عملکرد شغلی کارکنان و همچنین تعمیم نظریه ارتباطات در جامعه درحال توسعه ایران در مقابل جامعه توسعه‌یافته آمریکا می‌باشد.
– با توجه به نتایج پژوهش، هنوز هم در سازمانها از روابط آفلاین بیشتر از روابط آنلاین استفاده می‌شود و روابط آفلاین نسبت به روابط آنلاین ارجحیت بیشتری دارند که نشان می‌دهد سازمانها هنوز از رویکردهای مدیریتی سنتی در سازمان خود استفاده می‌کنند. اگر سازمانها رویکرد مدیریتی خود را تغییر داده و با اجرای برنامه‌های مناسب کارکنان خود را به استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی تشویق کنند می‌توانند از مزایای روابط آنلاین نیز در کنار روابط آفلاین بهره‌مند شوند.
– استفاده از فناوریهای ارتباطی در سازمان می‌تواند علاوه بر بهبود روابط کارکنان سازمان به بهبود ارتباط سازمان با مشتریان و سایر ذینفعان سازمانی کمک کند.
– این پژوهش به تحقیقاتی که در جستجوی درک تاثیر تکنولوژی بر عملکرد شغلی هستند، کمک می‎کند. با استفاده از نظریه شبکه اجتماعی و نظریه تکامل و با تمایز میان شبکه‌های ارتباطی آنلاین و آفلاین، درک بهتری را از نقش فناوری در توضیح عملکرد شغلی، ایجاد می‌کند.
– در این پژوهش ارتباطات شبکه‎ای آنلاین و آفلاین به عنوان منابعی فرض می‌شوند و در مورد تاثیرات این منابع بر عملکرد شغلی استدلال می‌‎شود، بنابراین درک افراد از چگونگی تاثیر مکانیزم‌های شبکه بر عملکرد شغلی تقویت می‌شود و با ایجاد بینشی از نظریه تکامل پژوهش‌های شبکه اجتماعی را توسعه می‌دهد و درک بهتر و جزئی‌تری از شبکه‌های ارتباطی و اثرات مستقل و وابسته آنها بر عملکرد شغلی را توسعه می‌دهد.
– این پژوهش توضیحاتی درمورد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد شغلی از طریق شبکه‌های ارتباطی ارائه می‌دهد و به درک سازمان‌ها از تفاوت میان شبکه‌های ارتباطی و نقاط قوت و ضعف انواع مختلف ارتباطات شبکه‌ای از نظر دستیابی به منابع کمک می‌کند.
* نتایج کاربردی پژوهش
– از آنجایی که مورد اجرایی پژوهش در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد بنابراین، نتایج آن می‌تواند در برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی کارکنان این مجموعه موثر واقع شود. به علاوه با در نظر گرفتن موقعیت و براساس بررسی‌های صورت گرفته، نتایج این پژوه