برازندگی مدل متوسط است. اما بیشتر پژوهشگران از این قاعده استفاده می کنند که اگر شاخص RMSEA کوچکتر از 0.1 باشد، برازندگی مدل خوب است و اگر بزرگتر از این مقدار باشد مدل ضعیف طراحی شده است ( هومن، 1387، ص 95 ).
روش استفاده شده در این تحقیق تحلیل رگرسیون از نوع ساده با استفاده از نرم افزار SPSS می باشد.
3-10) جمع بندی
در اینجا خلاصه ای از روند انجام تحقیق از ابتدا تا تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است:
در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای موضوع تحقیق انتخاب شد، سپس بعد از جمع آوری اطلاعات جهت تدوین فصول 1 و2 فرضیه های پژوهش بیان شد. در مرحله بعد پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات طراحی و تنظیم شد، سپس حجم جامعه برای تعیین حجم نمونه برآورد شد. سپس برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های تعداد 30 پرسشنامه بین مشتریان بانک ها توزیع شد و بعد از تجزیه و تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه تایید شد. در مرحله بعد، پرسشنامه ها بین مشتریان بانک های دولتی و خصوصی دو شهر رشت و لاهیجان در استان گیلان توزیع شد، پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS 18 شد. در نهایت داده ها و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه های تحقیق مورد قبول یا رد واقع شدند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه:
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار دایره ای، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.

این را هم حتما بخوانید :   تحقیق با موضوععملکردی، توزیع، واحدهای

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زن
174
5/43

مرد
222
5/55

کل
396
99

بدون پاسخ
4
1

کل
400
100

باتوجّه به جدول 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 5/43 درصد از پاسخ دهندگان زن و 5/55 درصد نیز مرد می باشند، همچنین 1 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

توصیف سن پاسخ دهندگان

جدول4-2) سن پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زیر 20 سال
15
8/3

بین 20 تا 30 سال
134
5/33

بین 30 تا 40 سال
144
36

بین 40 تا 50 سال
76
19

5 سال و بالاتر
28
7

کل
397
3/99

بدون پاسخ
3
8/0

کل
400
100

مطابق جدول 4-2 مشاهده می شود که سن 8/3 درصد از پاسخ دهندگان زیر20 سال، 5/33 درصد بین 20 تا 30 سال، 36 درصد بین 30 تا 40 سال، 19 درصد بین 40 تا 50 سال و 7 درصد 50 سال به بالا بوده اند، و همچنین 8/0 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان

فراوانی
درصد
معتبر
زیردیپلم
10
5/2

دیپلم
63
8/15

فوق دیپلم
106
5/26

لیسانس
177
3/44

فوق لیسانس و بالاتر
42
5/10

کل
398
5/99

بدون پاسخ
2
5/0

کل
400
100

با توجّه به جدول 4-3 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 5/2 درصد از پاسخ دهندگان زیر دیپلم، 8/15 درصد دیپلم، 5/26 درصد فوق دیپلم، 3/44 درصد لیسانس و 2/36 درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشد. و همچنین 5/0 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.

این را هم حتما بخوانید :   منبع تحقیق درموردهزینه نگهداری، زنجیره تأمین، نیروی انسانی، رضایتمندی مشتری

4-3) توصیف متغیر های تحقیق:
در این بخش از فصل چهارم تحقیق به توصیف متغیر های اصلی تحقیق پرداخته می شود:
توصیف متغیر سودآوری

جدول4-4) توصیف متغیر سودآوری
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
861/0
92774/0
5288/3
5
1
400
سودآوری

با توجه به جدول 4-4 مشاهده می شود که متغیر سودآوری دارای کمترین مقدار 1، بیشترین 5، میانگین 5288/3، انحراف معیار92774/0 و واریانس 861/0 می باشد.

توصیف متغیر احساس امنیت مشتریان

جدول4-5) توصیف متغیر احساس امنیت مشتریان
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
431/0
65626/0
843/3
5
2
400
احساس امنیت مشتریان

با توجه به جدول 4-5 مشاهده می شود که متغیر احساس امنیت مشتریان دارای کمترین مقدار2، بیشترین 5، میانگین 843/3، انحراف معیار 65626/0 و واریانس 431/0 می باشد.

توصیف متغیر رضایت مشتریان

جدول4-6) توصیف متغیر رضایت مشتریان
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
r />تعداد
آماره توصیفی متغیر
433/0
6581/0
6826/3
5
78/1
400
رضایت مشتریان

با توجه به جدول 4-6 مشاهده می شود که متغیر رضایت مشتریان دارای کمترین مقدار78/1، بیشترین 5، میانگین 6826/3، انحراف معیار6581/0 و واریانس 433/0 می باشد.

توصیف متغیر تنوع کاربرد کارتهای ATM

جدول4-7) توصیف متغیر تنوع کاربرد کارتهای ATM
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیشترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
392/0
62611/0
8732/3
5
2
400
تنوع کاربرد کارتهای ATM

با توجه به جدول 4-7 مشاهده می شود که متغیر تنوع کاربرد کارتهای ATM دارای کمترین مقدار2، بیشترین 5، میانگین 8732/3، انحراف معیار62611/0 و واریانس 392/0 می باشد.

توصیف متغیر بهبود عملکرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *