منابع پایان نامه درمورد ابزار پژوهش، سطح معنادار، ارزش اطلاعات

پایان نامه ها

درونی ابزار اندازه گیری پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ اندازه‌گیری می‌شود. در این پژوهش پایایی پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلی کارکنان دارای ضریب آلفای کرونباخ (802/0r =)، و پرسشنامه عوامل فرهنگی دارای ضریب آلفای کرونباخ (932/0r=) می‌باشد، که نشان‌دهنده ثبات بالای سوالات هر دو پرسشنامه پژوهش می‌باشد.
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش پس از گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه، این داده‌ها به کمک آمار توصیفی شامل درصد فراوانی، درصد میانگین، انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی، جهت اعتبار یابی و تعیین میزان همبستگی و برای داده‌هایی با توزیع نرمال از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارSPSS.20 و Ucinet.6 استفاده شده است و رگرسیون سلسله مراتبی نیز به منظور آزمون مدل به کار رفته است. همچنین از آزمون فریدمن به منظور رتبه‌بندی عوامل فرهنگی استفاده شده است.
3-12 ابزار نرم‌افزاری پژوهش
در این پژوهش از دو نرم‌افزار Ucinet.6 و Spss.20 به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نرم‌افزار Ucinet.6، نرم‌افزاری است که در تحلیل شبکه‌های اجتماعی به‌کار می‌رود. روابط مستقیم و غیرمستقیم در شبکه‌های آنلاین و آفلاین کارکنان با استفاده از نرم‌افزار Ucinet. 6، محاسبه شده است. به این صورت که پس از گردآوری داده‌های مربوط به روابط کارکنان، روابط مستقیم و غیرمستقیم آنلاین و روابط مستقیم و غیرمستقیم آفلاین هریک از کارکنان، جداگانه و به صورت روابط دوگانه (0=عدم وجودارتباط و 1= وجود ارتباط)، براساس تکرار ارتباط وارد نرم‎افزار شده و گراف هر یک از آنها ترسیم شده و با شمارش تعداد گره‌ها روابط مستقیم و غیرمستقیم در شبکه‌های آنلاین و آفلاین برای هریک از کارکنان محاسبه شده است و سپس با جمع ماتریسی کل روابط مستقیم و غیرمستقیم هر یک از کارکنان محاسبه شده است.
از روابط مرکزی که تعداد دفعاتی است که فرد توسط همکاران در لیست ارتباطی انتخاب می‌شود برای محاسبه روابط مستقیم استفاده شده است. روابط مرکزی فرد به صورت زیر محاسبه می‌شود:
CD ( Pk ) = ?in a ( Pi , Pk )
جاییکه=1 a ( Pi , Pk ) باشد یک ارتباط وجود دارد در غیر این صورت ارتباطی وجود ندارد.
برای محاسبه تعداد روابط غیر مستقیم فرد در شبکه ارتباطی از یک عامل وزنی براساس تعداد گام‌ها استفاده می‌شود. به این صورت که فواصل با گام‌های کمتر وزن بیشتری تعلق می‌گیرد. عامل وزنی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
1-[fi / (N+1)]
fi تعداد کل روابطی است که فرد در فاصله i دارد و N تعداد کل روابطی است که فرد می‌تواند در هر فاصله‌ای (تعداد گام) داشته باشد.

3-12 جمع بندی
دستیابی به دانش با روش تحقیق آن علم تلقی می‌شود. آنچه نظریه علمی را از سایر روش‌های کسب دانش متمایز می‌کند به کار بردن روش علمی برای دستیابی به دانش است. در این فصل متدولوژی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، نوع و روش پژوهش معرفی شد، جامعه آماری، نمونه آماری پژوهش مشخص شدند و متغیر‌ها شناسایی و مدل پژوهش توسعه یافت. روش جمع‌آوری داده‌ها، ابزار گردآوری داده‌ها و پایایی و روایی پرسشنامه مشخص شده و ساختار پرسشنامه به منظور گردآوری داده‌ها تشریح شد. در پایان نیز روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش شرح داده شد.
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه
باید توجه داشت که داده‌ها زمانی ارزش اطلاعاتی ایجاد می‌کنند که تجزیه و تحلیل شوند، تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌ها از طریق ابزار فراهم گردیده، خلاصه و دسته‌بندی می‌شوند و در نهایت پردازش می‌گردند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباطات میان این داده‌ها را به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آورند (خاکی، 1382)
در این فصل داده‌های گردآوری شده از طریق پرسشنامه در دو بخش بررسی خواهند شد، ابتدا داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل، میانگین و انحراف معیار خلاصه و طبقه بندی گردیده است. در بخش دوم با استفاده از آمار استنباطی متناسب، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرند.
4-2 تحلیل آماری
4-2-1 روایی ابزار پژوهش
روایی ابزار پژوهش با تحلیل عاملی اندازه‌گیری شده و قابلیت اعتماد و اعتبار همگرا و واگرای مقیاس‌ها بررسی شده است. هدف اصلی تحلیل عاملی، مطالعه نظم و ساختار موجود در داده های چندمتغیره است و نشان می‌دهد که آیا داده‌های مور نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر. نتایج تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش اجزا نشان می‌دهد که عامل‎های مربوطه (مهارت متکی به خود در امورکامپیوتری (خوداثربخشی کامپیوتری)، خصوصیات شخصیتی موثر بر کار (وجدان) و عملکرد شغلی) موثر هستند. جدول 4-1 شاخص KMO و آزمون بارتلت را نشان می‎دهد که با توجه به مقدار آزمون بارتلت که برابر 802/0 است و مقدار آن بیشتر از 60/0 می‌باشد و با توجه به سطح معناداری آن که کمتر از 05/0 می‌باشد ابزار پژوهش از روایی لازم برخوردار می‌باشد. جدول 4-2 ماتریس اجزا را نشان می‌دهد که شامل بارهای عاملی ( نمرات عاملی) هر یک از متغیرها در عامل‌های باقیمانده است.

جدول 4-1 شاخص KMO و آزمون بارتلت
KMO آزمون
.802
آزمون بارتلت
خی‌دو
749.577

درجه آزادی
91

سطح معناداری
.00

جدول 4-2 تحلیل عاملی
3
2
1
عوامل

.064
-.006
.744
انجام وظیفه با استفاد
ه
از سیستم بدون دخالت دیگران
سوال 1 مهارت کامپیوتری
.060
.0151
.700
انجام وظیفه با استفاده از سیستم با کمک دیگران
سوال 2 مهارت کامپیوتری
.051
.010
.802
انجام وظیفه با استفاده از سیستم در زمان طولانی
سوال 3 مهارت کامپیوتری
-.046
.248
.787
انجام وظیفه با استفاده از سیستم با امکانات کمکی
سوال 4 مهارت کامپیوتری
.114
.700
.156
همیشه آماده
سوال1 وجدان کاری
-.027
.828
.032
توجه به جزئیات
سوال2 وجدان کاری
.085
.859
.050
برنامه‌ریزی و عمل برطبق آن
سوال3 وجدان کاری
.264
.530
-.328
هدر دادن زمان
سوال4 وجدان کاری
.306
.628
-.186
مشکل بودن انجام کار
سوال5 وجدان کاری
.869
-.009
.100
کمیت کار
سوال1 عملکرد شغلی
.882
.060
.124
کیفیت کار
سوال2 عملکرد شغلی
.900
-.026
.091
شایستگی فنی
سوال3 عملکرد شغلی
.896
-.003
.050
همکاری به عنوان عضوی از تیم
سوال4 عملکرد شغلی
.795
.021
.085
کمک به دیگران درصورتیکه وظیفه او نباشد
سوال5 عملکرد شغلی

4-2-2 پایایی (قابلیت اطمینان)
قابلیت اطمینان سوالات پرسشنامه با آلفای کرونباخ اندازه گیری شده و (801/0 =?)، که میزان آن بالای 50/0 است نشان می‏دهد که سوالات پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار هستند. جدول 4-3 نتایج پردازش داده‌ها شامل تعداد داده‌های معتبر، داده‌های از دست رفته و تعداد کل داده‎ها را نشان می‌دهد. و جدول 4-4 آلفای کرونباخ کل سوالات پرسشنامه را نشان می‌دهد.
جدول 4-3 خلاصه پردازش

تعداد
درصد
داده‌های معتبر
104
100.0
داده‌های خارج شده
0
.0
کل داده‌ها
104
100.0

جدول 4-4 پایایی ابزار پژوهش
آلفای کرونباخ
تعداد داده‌ها
.801
14

جدول 4-5 آلفای کرونباخ سوالات مرتبط با خوداثربخشی کامپیوتری، وجدان‌کاری و عملکرد شغلی را به تفکیک نشان می‌دهد. با توجه به مقادی آلفای کرونباخ که مقادیر آن بیشتر از 50/0 می‌باشد، سوالات مربوط به هریک از مولفه‌ها از پایایی لازم برخوردار می‌باشند.
جدول 4-5 پایایی مولفه‌های اصلی پژوهش
آلفای کرونباخ
تعداد داده‌ها

.774
4
خوداثربخشی کامپیوتری
.667
5
وجدان کاری
.930
5
عملکرد شغلی

4-3 آمار توصیفی
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ مورد مطالعه و آشنایی بیشتر با متغیر‌های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شود. آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، شامل تعداد کل، میانگین و انحراف معیار متغیرها در جدول 4-6 نشان داده شده است.

جدول 4-6 آمار توصیفی

جنس
مقام
سابقه
تجربه کامپیوتری
مستقیم
غیر
مستقیم
مستقیم آفلاین
غیرمستقیم آفلاین
مستقیم آنلاین
غیرمستقیم آنلاین
مهارت کامپیوتری
وجدان کاری
عملکرد شغلی
داده‌های معتبر
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
داده‌های از دست رفته
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
میانگین
49.
3.38
13.09
14.79
4.91
10.62
4.28
8.87
3.51
6.87
5.89
4.42
5.69
انحراف معیار
.50
.88
6.44
4.78
2.79
7.38
2.59
74.6
2.64
6.68
1.13
78.
1.19

4-3-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی
در این بخش به منظور شناخت خصوصیات فردی و شغلی پاسخ‌دهندگان، به بررسی مهمترین ویژگی‌های جمعیت شناختی نظیر جنسیت، مقام، سابقه کاری و تجربه کامپیوتری پرداخته می‌شود.
* توزیع کارکنان برحسب جنسیت
توزیع کارکنان برحسب جنسیت در جدول 4-7 به نمایش گذاشته شده است.

جدول 4-7 توزیع کارکنان برحسب جنسیت
جنسیت
زن
مرد
فراوانی
51
53
درصد
04/49
96/50

براساس نتایج مندرج در جدول 4-7 تعداد 51 نفر (04/49 درصد) از پاسخ‌دهندگان زن و تعداد 53 نفر (96/50 درصد) از پاسخ‌دهندگان مرد بوده‌اند.
نمودار 4-1 توزیع کارکنان را بر حسب جنسیت نشان می‌دهد.

نمودار 4-1- توزیع کارکنان بر حسب جنسیت

* توزیع کارکنان بر حسب مقام
توزیع کارکنان برحسب مقام در جدول 4-8 به نمایش گذاشته شده است.
جدول 4-8 توزیع کارکنان برحسب مقام
مقام
مدیر ارشد
مدیر میانی
مدیر عملیاتی
کارمند غیر مدیریتی
فراوانی
3
19
17
65
درصد
88/2
27/18
35/16
50/62

براساس نتایج مندرج در جدول 4-8 تعداد 3 نفر ) 88/2 درصد) از پاسخ‌دهندگان مدیر ارشد، 19 نفر (27/18 درصد) مدیر میانی، 17 نفر (35/16 درصد) مدیر عملیاتی و تعداد 65 نفر (50/62 درصد) از پاسخ‌دهندگان کارمند غیر مدیریتی بوده‌اند.
نمودار 4-2 توزیع کارکنان را بر حسب مقام نشان می‌دهد.

نمودار 4-2- توزیع کارکنان بر حسب مقام
* توزیع کارکنان بر حسب سابقه کاری
توزیع کارکنان برحسب سابقه کاری در جدول 4-9 به نمایش گذاشته شده است.
جدول 4-9 توزیع کارکنان برحسب سابقه کاری
سابقه کاری
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
فراوانی
12
25
41
15
5
5
درصد
54/11
04/24
42/39
42/14
81/4
77/5

براساس نتایج مندرج در جدول 4-9 تعداد 12 نفر ) 11/54 درصد) از پاسخ‌دهندگان دارای سابقه کاری 1-5 سال، تعداد 25 نفر (04/24 درصد) 10-6 سال، 41 نفر (42/39 درصد) 11-15 سال، 15 نفر (42/14 درصد) 16-20 سال، 5 نفر (81/4 درصد) 21-25 سال و 6 نفر (77/5 درصد) 26-30 سال بوده‌اند.
نمودار 4-3 توزیع کارکنان را بر حسب سابقه کا
ری نشان می‌دهد.

نمودار 4-3- توزیع کارکنان بر حسب سابقه کاری

* توزیع کارکنان بر حسب تجربه کامپیوتری
توزیع کارکنان برحسب تجربه کامپیوتری در جدول 4-10 به نمایش گذاشته شده است.

جدول 4-10 توزیع کارکنان برحسب تجربه کامپیوتری
تجربه کامپیوتری
1-5 سال
6-10 سال
11-15 سال
16-20 سال
21-25 سال
فراوانی
2
19
44
30
9
درصد
92/1
27/18
31/42
85/28
65/8

براساس نتایج مندرج در جدول 4-10 تعداد 2 نفر ) 92/1 درصد) از پاسخ‌دهندگان دارای تجربه کامپیوتری 1-5 سال، 19 نفر (27/18 درصد) 6-10 سال، 44 نفر (31/42 درصد) 11-15 سال، 30 نفر (85/28درصد) 16-20 سال و تعداد 9 نفر (65/8 درصد) از پاسخ‌دهندگان دارای تجربه کامپیوتری 21-25 سال بوده‌اند.
نمودار 4-4 توزیع کارکنان را بر حسب تجربه کامپیوتری نشان می‌دهد.

نمودار 4-4- توزیع کارکنان بر حسب تجربه کامپیوتری

4-4 آزمون همبستگی پیرسون
به منظور بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می‌دهد که از میان ویژگی‌های جمعیت شناختی، وجدان‌کاری در سطح اطمینان (001/0) همبستگی