و مستندسازی و بازیابی اطلاعات در سطح پایین قرار دارند. کارکنان در روابط غیرمستقیم آفلاین برای دستیابی به منابع باید با کسانی که در ارتباط مستقیم هستند (واسطه‌ها)، ملاقات رو در رو ترتیب دهند. این واسطه‌ها با کسانی که در سمت دیگر ارتباط به طور مستقیم متصل هستند، ملاقات رو در رو خواهند داشت و پیام‌ها را منتقل می‌کنند. واسطه‌های بیشتر بین شرکای ارتباطی، نیازمند ملاقات‌های رو در روی بیشتر به منظور انتقال منابع هستند که باعث می‌شوند محدودیت‌های زمانی و مکانی بیشتری ایجاد شوند. کارکنان ممکن است در ملاقات‌های رو در رو به طور کامل یادداشت‌ برداری نکنند یا همه اطلاعات را در طول ارتباطات رو در رو دریافت نکنند. بنابراین، تعداد ملاقات‌های رو در روی بیشتر به اطلاعات ناقص‌تر منتهی خواهند شد، در نتیجه روابط غیرمستقیم آفلاین توانایی محدودی برای رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی و همپچنین مستندسازی و بازیابی اطلاعات دارد (Dennis et.al, 2008). قابلیت‌های روابط غیرمستقیم آنلاین از نظر این مکانیزم‎ها محدودیت‌های روابط غیرمستقیم آفلاین را پوشش می‌دهد.
– روابط غیرمستقیم آفلاین به عنوان مکمل روابط غیرمستقیم آنلاین: روابط غیرمستقیم آنلاین همانند روابط مستقیم آنلاین از لحاظ انتقال اطلاعات مفهومی در سطح پایین قرار دارد، به این دلیل که رسانه‌های ارتباطی آنلاین پشتیبانی کافی از انتقال اطلاعات مفهومی فراهم نمی‌کنند. توانایی روابط غیرمستقیم آنلاین از نظر انتقال اطلاعات مفهومی حتی ضعیف‌تر از روابط مستقیم آنلاین است، زیرا اطلاعات نیازمند حرکت در طول گره‌های اضافی (واسطه‌ها) هستند (Dennis et.al, 2008). قابلیت روابط غیرمستقیم آفلاین در انتقال اطلاعات مفهومی این ضعف روابط غیرمستقیم آنلاین را پوشش می‌دهد (Dennis et.al, 2008; Becker-Beck et.al, 2005). بنابراین چنین فرض شده است:
H4 – روابط غیرمستقیم آفلاین ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
* روابط غیرمستقیم آنلاین و روابط مستقیم آفلاین
– روابط غیرمستقیم آنلاین به عنوان مکمل روابط مستقیم آفلاین: همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، روابط مستقیم آفلاین از نظر روابط ضعیف، هزینه نگهداری، دسترسی به شبکه، رفع محدودیت‎های زمانی و مکانی، انتقال موازی اطلاعات و مستندسازی و بازیابی اطلاعت در سطح پایین قرار دارند که قابلیت‌های روابط غیرمستقیم آنلاین از لحاظ این مکانیزم‌ها، محدودیت‌های روابط مستقیم آفلاین را پوشش می‌‎دهد.
– روابط مستقیم آفلاین به عنوان مکمل روابط غیرمستقیم آنلاین: روابط غیرمستقیم آنلاین از لحاظ شباهت شبکه، روابط قوی و انتقال اطلاعات مفهومی در سطح پایین قرار دارند که این محدودیت‌ها، مانع انتقال دانش می‌شوند. قابلیت‌های روابط مستقیم آفلاین از نظر این مکانیزم‌ها، محدودیت‌های روابط غیرمستقیم آنلاین را پوشش می‌دهند. بنابراین چنین فرض شده است:
H5 – روابط مستقیم آفلاین ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
* روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آفلاین
– روابط مستقیم آنلاین به عنوان مکمل روابط غیرمستقیم آفلاین: روابط غیرمستقیم آفلاین از نظر دریافت سریع اطلاعات، یکپارچگی اطلاعات، رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی و مستندسازی و بازیابی اطلاعات در سطح پایینی قرار دارند. به دلیل اینکه در روابط رو در رو تنها یک نفر در تمام مدت صحبت می‌کند، روابط غیرمستقیم آفلاین همانند روابط مستقیم آفلاین از انتقال موازی اطلاعات پشتیبانی نمی‎کنند. قابلیت‌های روابط مستقیم آنلاین از لحاظ این مکانیزم‌ها محدودیت‎های روابط غیرمستقیم آفلاین را پوشش می‌دهد.
– روابط غیرمستقیم آفلاین به عنوان مکمل روابط مستقیم آنلاین: روابط مستقیم آنلاین از نظر انتقال اطلاعات مفهومی و نظارت شخص ثالث در سطح پایین قرار دارند. قابلیت‌های روابط غیرمستقیم آنلاین از لحاظ این مکانیزم‌ها محدودیت‌های روابط مستقیم آنلاین را پوشش می‌دهد. بنابراین چنین فرض شده است:
H6 – روابط غیرمستقیم آفلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
3-6 ابزار پژوهش
در این پژوهش، از دو پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است، که شامل موارد زیر می‌باشد:
نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهندگان در ارائه داده‌های مورد نیاز، بیان شده است. بدین منظور بر با ارزش بودن داده‌های پرسشنامه تاکید گردیده است تا پاسخ دهنده به طور مناسب به پرسش‌ها پاسخ دهد.
تعریف واژگان کلیدی: به منظور ایجاد درک مشترک از مفاهیم اصلی واژگان کلیدی تعریف شده‌اند.
– سوالات پرسشنامه تاثیر شبکه‌های ارتباطی بر عملکرد شامل 4 بخش می‌باشد:
الف) پرسش‌های عمومی (جمعیت شناختی) که اطلاعات کلی پاسخ گویان را در بر می‌گیرد.
ب) پرسش‌های مربوط به ویژگی?های رفتاری شامل “مهارت متکی به خود در امور کامپیوتری” و “خصوصیات شخصیتی موثر بر کار ” است. به این دلیل این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفتند که می‌توانند بر توانایی افراد در دستیابی به منابع شبکه برای انجام وظایفشان تاثیر بگذارند. خصوصیات شخصیتی موثر بر کار (وجدان کاری) به این دلیل بررسی شد که این ویژگی شخصیتی پیش بینی‌کننده همیشگی عملکرد شغلی است. این بخش از پرسشنامه مش
ت
مل بر 9 سوال با طیف هفت‌گزینه‌ای لیکرت ( 7- بسیار موافقم 6- تا حدودی موافقم 5- موافقم 4- نظری ندارم 3- مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 1- بسیار مخالفم ) می‌باشد. سوالات 1 تا 4 مهارت متکی به خود در امور کامپیوتری و سوالات 5 تا 9 خصوصیات شخصیتی موثر بر کار را مورد پرسش قرار می‌دهند.
ج) ارتباطات آنلاین و آفلاین کارکنان با همکاران خود را با طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت (5- چند بار در روز 4- یکبار در روز 3- یکبار در هفته 2- یکبار در ماه 1- کمتراز یکبار در ماه) مورد پرسش قرار می‌دهد. از شرکت‌کنندگان خواسته شد، افرادی را که با آن‌ها در تعامل نیستند در نظر نگیرند. اگرچه مقیاس پنج‌گزینه‌ای لیکرت به کار برده شده است، در تحلیل شبکه اجتماعی از روابط دوگانه (0= عدم وجودارتباط و 1= وجود ارتباط)، براساس تکرار ارتباط استفاده شده است. به این صورت که اگر ارتباط 3 ( حداقل یک بار در هفته) و بیشتر باشد، یک ارتباط وجود دارد و در غیر این صورت هیچ ارتباطی وجود ندارد.
د) نظر مدیر مافوق در مورد عملکرد کارکنان زیر مجموعه وی را مورد پرسش قرار می‌دهد که شامل 5 سوال بر اساس مقیاس هفت گزینه‌ای لیکرت ( 7- عالی 6- خیلی خوب 5- خوب 4- قابل قبول 3- نیازمند بهبود 2- نیازمند نظارت 1- کارآموزی) است.
جدول 1-3 جزئیات پرسشنامه تاثیر شبکه‌های ارتباطی بر عملکرد شغلی را به طور خلاصه نشان می‌دهند.

جدول 3-1 جزئیات پرسشنامه ارتباطات و عملکرد شغلی
معیار
عوامل
تعداد سوالات
منبع
جمعیت شناختی
جنس، موقعیت شغلی، تصدی، میزان تجربه کامپیوتری
4
(Cross & Coming, 2004; Mehra er.al, 2001)
رفتاری
مهارت متکی به خود در امور? کامپیوتری،
4
(venkatesh et.al ,2003)

خصوصیات شخصیتی موثر بر کار
5
(Gosling et.al, 2003)
ارتباطی
روابط آنلاین
2

(Baldwine et.al ,1997)

روابط آفلاین
2

وظیفه‌ای
کمیت کار، کیفیت کار، شایستگی فنی، همکاری به عنوان عضوی از تیم یا گروه کاری، کمک به دیگران در صورتیکه بخشی از وظیفه او نباشد.
5
(Kraumer et.al, 2005; Welbourne et.al, 1998)

سوالات پرسشنامه فرهنگ، عوامل فنی، سازمانی و فردی موثر بر روابط و عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار می‌دهد و شامل 33 سوال با طیف هفت گزینه‌ای لیکرت (7- بسیار با اهمیت، 6- با اهمیت، 5- تاحدودی با اهمیت، 4- اهمیت متوسط، 3- تا حدودی بی اهمیت، 2- بی اهمیت، 1- بسیار بی‌اهمیت) که پس از گردآوری داده‎ها و بررسی پایایی تعداد آنها به 25 مورد کاهش یافت. و همچنین 3 سوال با پاسخ باز بوده که نظر خبرگان را درمورد سایر عوامل فنی، سازمانی و دسته‌بندی دیگری از عوامل که بر اختلاف نتایج موثر می‌باشند مورد سوال قرار می‌دهد.
جدول 2-3 جزئیات پرسشنامه تاثیر عوامل فرهنگی بر روابط و عملکرد شغلی را به طور خلاصه نشان می‌دهند.

جدول 3-2 جزئیات پرسشنامه عوامل فرهنگی
عوامل
مولفه‎ها
منبع
جمعیت شناختی
جنس و تحصیلات
——-

ضریب نفوذ فناوری اطلاعات،
((Hersey et.al, 1996)

تفویض اختیار، ایجاد زمینه ابتکار و خلاقیت
Rabbins, 2005, Duffy, 2004))
عوامل
انگیزه پیشرفت
(Brockhaus & Horwitze, 2000)
فرهنگی
هماهنگی، قابلیت انطباق، استراتژی، اخلاق کاری
Byrne, 2006))
(فنی،
توجه به تامین نیازهای مادی
(Hersey & Goldsmith, 1980)
سازمانی
و فردی)
استقبال از افکار و ایده‎های نو، وجود فرصت ارتقا و پیشرفت، ارتقا انگیزش کارکنان، تناسب مسئولیت و اختیار، پاسخگویی به نیازهای شغلی کارکنان، اهمیت به نظر کارکنان، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری

(طاهری، 1387)

کارگروهی و تشکیل تیم‎های کاری
(صنوبری، 1379)

شیوه‎های تربیتی والدین
(Brackhuse & Heroitze, 2000)

طبقه اجتماعی
Hofstede, 2010))

سخت‌کوشی، پشتکار و وقت‌شناسی
(Thompson et.al, 2000)

مسئولیت‌پذیری و تفویض اختیار
Fry, 2001))

وفاداری سازمانی
)Graham, 2002)

تجربه کاری مرتبط
Maister, 1987))

وجدان کاری و انضباط اجتماعی
Organ, 1988, 1990))

3-7 سازمان و جامعه آماری
سازمان مربوط به پرسشنامه اول پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد و جامعه آماری آن، تعداد 143 نفر از کارکنان دانشی، شامل مهندسان نرم افزار، تحلیل‌گران و رهبران فنی سازمان است.
به منظور بررسی اختلاف نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهش انجام شده در آمریکا، پرسشنامه دوم طراحی شد و جامعه آماری مربوط به آن تعداد 100 نفر از خبرگان رشته‌های مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت بازرگانی، مهندسی فناوری اطلاعات و سایر رشته‌های مرتبط بود که به روش گلوله برفی (به یک نفر مراجعه کرده و او افراد دیگری را معرفی می‌کند و به این ترتیب هر فرد فرد دیگری را معرفی کرده و ادامه می‌یابد)، انتخاب شدند.
3-8 نمونه آماری
منظور از حجم نمونه تعداد کل عناصر موجود در نمونه است. به دلیل وجود محدودیت‌های مربوط به زمان و هزینه، معمولا به جای بررسی کل جامعه آماری، از نمونه‌های منتخب که قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارند استفاده می‌شود. نمونه‌های این مطالعه به طور تصادفی ( با کمک جدول اعداد تصادفی) انتخاب شدند.
نمونه مربوط به پرسشنامه اول با استفاده از جدول مورگان شامل 104 نفر از کارکنان دانشی سازمان است.
نمونه آماری مربوط به پرسشنامه دوم تعداد 50 نفر از خبرگان می‌باشند که به پرسشنامه پاسخ دادند.
3-9 روش جمع آوری داده
اطلاعات مورد نیاز این پژوهش بر حسب نیاز از روش‌های زیر جمع آوری شده اند:مطالعات کتابخانه‌ای
به منظور گردآوری اطلاعات درباره ادبیات پژوهش و مبانی نظری، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌های مورد نیاز و همچنین از پایگاه‌های داده علمی و مجلات الکترونیکی استفاده شده است.

تحقیقات میدانی

به منظور گردآوری داده‌ها برای انجام مطالعه موردی پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.

3-10 روایی(اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده
روایی ابزار اندازه گیری داده‌ها یکی از چالشهای مهم در مراحل اجرای پژوهش است. روایی نشان دهنده توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری ویژگی‌های متغیر است (مومنی و فعال قیومی، 1391). سوالات پرسشنامه با استفاده از ادبیات موضوع تدوین گرده است. روایی سوالات پرسشنامه توسط مقالات مختلف سنجیده شده، به علاوه نظر استاد راهنما و استاد مشاور نیز در آن اعمال شده است.
پایایی نشان دهنده میزان دقت نتایج حاصل از ابزار اندازه‌گیری می‌باشد و به دقت، قابلیت اعتماد و قابلیت تکرار نتایج آزمون اشاره دارد (مومنی و فعال قیومی، 1391). سازگاری