کند. در مسافت کمتر یا واسطه‌های کمتر ، فرد سریع تر می‌تواند اطلاعات را دریافت کند (Burt 1992). مطالعات اولیه نشان می‌دهند که دریافت سریع منابع بر انتقال دانش و عملکرد شغلی تاثیر می‌گذارد Dihoff et.al, 2004) Andre, 1989;). دستیابی بهنگام به دانش یا اطلاعات نقش مهمی در تاثیر بر جستجوی دانش (Borgatti and Cross 2003) و عملکرد شغلی ایفا می‌کند (Sparrowe et.al, 2001). در زمینه کسب و کار امروز، فشارهای همیشگی زمان کمتر برای ارائه، برجسته می‌باشند (Vidgen & Wang, 2009). هنگامی که کارمندان در مورد مشکلات مربوط به کار سوالاتی دارند و نظر دیگر کارکنان را برای مشاوره جویا می‌شوند، برای آنها مهم است که ایده یا دانش را به موقع دریافت کنند به گونه‌ای که آنها بتوانند مشکلات را حل‌ و فصل کنند و وظایف خود را قبل از ایجاد وقفه انجام دهند، در غیر اینصورت عملکرد آنها آسیب خواهد دید (Borgatti & Cross 2003; Brass et al. 2004; Granovetter, 1985).

* دسترسی به شبکه53: نشان می‌دهد که تا چه حد یک فرد قادر به دسترسی به دیگران در شبکه است (Borgatti & Cross, 2003; Brass et al, 2004; Granovetter, 1985). اگر فردی بتواند به دیگران دسترسی پیدا کند، آنها به احتمال زیاد از مزایای انتقال دانش لذت می‌برند (به عنوان مثال دسترسی به دانش، نه تنها از شرکای خود، بلکه از شرکای شرکای خودGarguilo,) 1999 ;). هر گره‌ای که فرد قادر به دسترسی به آنها است، می‌تواند به فرد در جمع آوری، پردازش و نمایش اطلاعات کمک کند (Ahuja, 2000; Freeman, 1991; Leonard-Barton, 1984). در مقابل اگر افراد تعامل کمتری با یکدیگر دارند یا فرصت کمتری برای تاثیر متقابل بر ارتباط دارند (به عنوان مثال کارکنان در مکان‌های مختلف یا ساعات کاری متفاوت)، آنها شانس کمتری برای دسترسی به دیگران و لذت از مزایای دسترسی به شبکه دارند که به طور مثبت به عملکرد شغلی کمک می‌کند.

* شباهت شبکه54: نشان می‌دهد که افرادی که از لحاظ جمعیت شناختی، رفتاری و ویژگیهای فردی شبیه یکدیگر هستند به احتمال زیاد به یکدیگر محدود شوند (McPherson (et.al, 2001; Ibarra, 1992. این افراد به احتمال زیاد به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند (Reagans & McEvily, 2003). ارتباط مکرر فرصت‌های بیشتری را برای روشن شدن سوء تفاهم‌ها ایجاد می‌کند، در نتیجه انتقال دانش پیچیده را آسان تر می‌کند. علاوه براین دانش بین افرادی که الگوهای شناختی مشابهی دارند برای حل و فصل مشکلات آسان تر انتقال می‌یابد .(Reagans & McEvily, 2003) زمانی که افراد مشابه نیستند، زمینه‌های آموزشی و تجارب حرفه‌ای متفاوت دارند و احتمالا به گونه‌ای متفاوت فکر یا رفتار می‌کنند، بنابراین انتقال دانش دشوار می‌شود Cramton, 2001)).

* یکپارچگی اطلاعات55: کامل بودن پیام، بعد از انتقال از یک گره در شبکه به گره دیگر را نشان می‌دهد (Baldwin et al, 1997; Nayar, 1993). در مسافت کوتاه تر احتمال بیشتری وجود دارد که پیام تمامیت خود را حفظ کند. زمانیکه اطلاعات نیازمند حرکت درمیان واسطه‌های بسیار هستند در معرض اختلالات و مداخلات بسیاری قرار خواهند گرفت، در نتیجه پیام با پیام اصلی بسیار متفاوت خواهد بود. زمانیکه کارمند تقاضای دانش برای رفع مشکلات کاری خود را دارد، صحت و دقت دانش بسیار مهم است. اگر دانش در طول انتقال تحریف شود دیگر برای رفع مشکلات مفید نخواهد بود، بنابراین بر عملکرد شغلی درخواست کنندگان تاثیر منفی می‌گذارد.

* هزینه تعمیر و نگهداری56: به زمان و تلاش فرد برای حفظ ارتباط در شبکه اشاره دارد که می‌تواند به فرد در دستیابی به منابع لازم کمک کند (Ahuja, 2000; Burt, 1992; Hansen, (2002. برای دستیابی به منابع از یک فرد در شبکه، فرد نیاز به ایجاد و حفظ روابط خوب با افراد از طریق صرف زمان و تلاش برای کمک به آنها می‌باشد Reagans & McEvily, 2003)). هرچه فرد تلاش و زمان بیشتری را صرف کمک به دیگران یا حفظ ارتباط در شبکه کند، زمان کمتری را صرف انجام وظایف کاری خود می‌کند که می‌تواند عملکرد شغلی فرد را به خطر بیندازد. اگر هزینه نگهداری این رابطه زیاد است، نگهداری چنین ارتباطی برای فرد دشوار است، در نتیجه توانایی فرد برای برقراری ارتباط و دستیابی به منابع کاهش می‌یابد. در مقابل با هزینه نگهداری پایین‌تر، حفظ ارتباط و نفوذ در آن برای دسترسی به منابع برای فرد آسانتر می‌شود.

* نظارت شخص ثالث57: اشاره به نقش گره‌های معین شبکه در تحمیل رفتار به سایر گره‌ها دارد. زمانیکه دو گره به طور غیر مستقیم از طریق گره سوم به یکدیگر مرتبط هستند، گره سوم می‌تواند بر رفتار دو گره دیگر تاثیر بگذارد، که به عنوان نظارت شخص ثالث در تحقیقات قبلی بیان شده است (Brass et al, 1998; Reagans & McEvily, 2003). بخش سوم به عنوان یک کانال عمل می‌کند تا اخباری که بر اعتبار افراد موجود در شبکه تاثیر می‌گذارند را منتشر کند. کارکنان تا زمانیکه نظارت قوی بخش سوم ، ارتباطات آنها را احاطه کرده با یکدیگر همکاری می‌کنند در صورت عدم همکاری، بخش سوم می‌تواند اخبار عدم همکاری آنها را بین اعضای شبکه منتشر کند و توانایی آن‌ها را برای تعامل با اعضای شبکه محدود کند (Reagans & McEvily, 2003). بخش سوم اخبار مرتبط با صلاحیت و شایستگی و اعتبار کارکنان را نیز بین اعضای شبکه منتشر می‌کند که این امر باعث می‌شود کارکنان برانگیخته شوند و بهتر عمل کنند. در غیاب بخش سوم چنین نیروی انگیزشی کاهش می‌یابد، بنابراین تاثیر منفی بر عملکرد شغلی دریافت کنندگان دانش خواهد داشت.

* رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی58: اشاره به توانایی رسانه ارتباطی در غلبه بر موانع موقت و فضایی دارد که مانع برگزاری جلسات ت
و
سط کارکنان می‌شود. کارکنانی که در ساعات کاری متفاوت و در مکان‌های مختلف کار می‌کنند با چالشهای قابل توجهی برای ملاقات با یکدیگر و بحث درباره موضوعات کاری مواجه می‌شوندCummings et.al. 2009) ). حتی برای آنان که در مکان و زمان مشابه کار می‌کنند هم یافتن روش برقراری ارتباط مهم است. کارکنان از طریق ارتباط می‌توانند نظرات خود را مبادله کنند، تقاضای اطلاعات ضروری کنند یا راه حلهای موثر را یاد بگیرند، همه این کارها به طور مثبت به عملکرد کمک می‌کند.اگر ارتباط شبکه‌ای کمتر توسط محدودیتهای موقت و فضایی محدود شود کارکنان به احتمال زیاد آن را وسیله دسیابی به منابع و انجام کار خود قرار می‌دهند.

* انتقال اطلاعات مفهومی59: اشاره به توانایی رسانه ارتباطی در انتقال نشانه‌های مختلف برای ارتقای اثربخشی ارتباطی و درک متقابل شرکای ارتباطی دارد. به منظور تسهیل انتقال موثر دانش، ارتباط شبکه‌ای باید اجازه انتقال نشانه‌های غیر کلامی و شفاهی مانند بیان صورت و بدن، افزایش تمرکز شخصی و پشتیبانی از سرعت بالای بازخورد را بدهد Becker-Beck et.al, 2005;) (Dennis et.al, 2008. هنگامی که دانش به طور موثر منتقل شد، کارکنان به احتمال زیاد از آن برای ارتقای عملکرد خود استفاده می‌کنند. در صورت عدم وجود اطلاعات متنی، شرکای ارتباطی به دست آوردن درک بهتری از یکدیگر را دشوار می‌دانند، درنتیجه انتقال دانش پیچیده، مشکل می‌شود (Becker-Beck et.al, 2005). همچنین فقدان اطلاعات متنی توجه و میدان دید را کاهش می‌دهد که می‌تواند به برداشت مطلوب تر در میان سرپرستان و همکاران کارکنان منتهی شود، که ممکن است به آنها در دستیابی به منابع ارزشمند برای انجام وظایفشان کمک کند.

* انتقال موازی اطلاعات60: اشاره به توانایی رسانه ارتباطی برای پشتیبانی از مکالمات موازی یا چند موضوع گفتگو دارد (Dennis et.al, 2008). هنگامی که یک ارتباط شبکه‌ای از انتقال منابع چندگانه اطلاعات به طور موازی پشتیبانی می‌کند، کارکنان به احتمال زیاد به دیدگاه‌های مختلف به صورت همزمان گوش می‌کنند و از آنها یاد می‌گیرند. این می‌تواند باعث شود که کارکنان در مشکلات کارهای مختلف به راه حل‌های مختلف فکر کنند، که به توسعه روش‌های جدید منتهی شود و کارکنان بهتر از عهده مشکلات بر می‌آیند و در نهایت عملکرد شغلی ارتقا می‌یابد.

* مستندسازی و بازیابی اطلاعات61: اشاره به توانایی رسانه‌های ارتباطی در نگهداری تاریخچه ارتباطات و بازبینی رکوردها در مواقع ضروری دارد (Dennis et al, 2008; Majchrzak et al, 2005.) تبادل و انتقال دانش می‌تواند یک فرایند تکراری باشد که نیاز به گفتگوهای جاری میان شرکای ارتباطی دارد. وقتی که اطلاعات بیش از حد مبادله شوند، کارکنان به احتمال زیاد برخی از اطلاعات را فراموش می‌کنند، عدم توانایی در یاداوری می‌تواند عملکرد شغلی آنها را به طور منفی تحت تاثیر قرار دهد. یک ارتباط شبکه‌ای کمک می‌کند که شرکای ارتباطی سابقه ارتباط خود را بهتر ذخیره کنند، همچنین اطلاعات مورد نیاز برای کارهای آینده را به سادگی بازیابی می‌کند و تبادل دانش و انتقال آن را ساده‌تر و موثرتر می‌کند ، در نتیجه عملکرد شغلی را ارتقا می‌دهد.
جدول 2-2 ویژگی‌های هر یک از روابط را از لحاظ عوامل موثر بر دستیابی به منابع به طور خلاصه نشان می‌دهد.
جدول 2-2 مکانیزم‌های مرتبط با دستیابی به منابع
غیرمستقیم آنلاین
مستقیم آنلاین
غیرمستقیم آفلاین
مستقیم آفلاین
ویژگی‌های منبع
بالا
متوسط
بالا
پایین
هزینه تعمیرات و نگهداری
پایین
متوسط
پایین
بالا
روابط قوی
بالا
متوسط
بالا
پایین
روابط ضعبف
پایین
متوسط
پایین
بالا
شباهت شبکه
بالا
متوسط
متوسط
پایین
دسترسی به شبکه
بالا
بالا
پایین
بالا
تمامیت و یکپارچگی اطلاعات
متوسط
بالا
پایین
متوسط
دریافت سریع اطلاعات
بالا
پایین
بالا
پایین
نظارت بخش سوم
بالا
بالا
پایین
پایین
رفع محدودیت‌های زمانی و مکانی
پایین
پایین
متوسط
بالا
انتقال اطلاعات متنی(مفهومی)
متوسط
بالا
پایین
پایین
انتقال موازی اطلاعات
بالا
بالا
پایین
پایین
مستندسازی و بازیابی اطلاعات

2-6 شبکه اجتماعی
مطالعه شبکه اجتماعی موضوع مورد علاقه محققان علوم اجتماعی بوده و مفهوم اصلی در کسب‌و‌کار، علوم سیاسی، و جامعه‌شناسی است(Adler & Kwon, 2002) . یکی از تاثیرگذارترین سرویس‌های ارائه شده در اینترنت، شبکه‌های اجتماعی است که به نوبه خود تحول شگرفی را در نظام اجتماعی کشورهای جهان ایجاد کرده است. در چند سال اخیر تعداد مطالعات پیرامون شبکه‌های اجتماعی به طور قابل توجهی افزایش یافته است (Kilduff & Tsai‚ 2003). شبکه‌های اجتماعی امروزه به یکی از ارکان جدایی ناپذیر زندگی ما حداقل در بعد مجازی آن تبدیل شده‌اند. همانند سایر پدیده‌های نوظهور، در مورد شبکه‌های اجتماعی هم تعریف جامعی که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد. آنچه مورد توافق است، امکان برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در این گونه شبکه‌ها از طریق ایجاد یک پروفایل و مرتبط نمودن آن با دیگران به منظور ایجاد یک شبکه شخصی است. زمانی‌که یک شبکه کامپیوتری افراد را به یکدیگر متصل می‌کند یک شبکه اجتماعی است. همانطورکه شبکه کامپیوتری، مجموعه‌ای از ماشین‌ها است که توسط مجموعه‌ای از کابل‌ها به یکدیگر
متصل هستند، شبکه اجتماعی مجموعه‌ای از افراد، سازمان‌ها یا دیگر موجودیت‌های اجتماعی است که از طریق مجموعه‌ای از تعاملات اجتماعی به یکدیگر متصل هستند. گروه، تنها یک شکل خاص از شبکه اجتماعی است Wellman, 1996)). شبکه‌های اجتماعی شامل عملیات مبتنی بر اینترنت، براساس فناوریهای وب2 می‌باشند که افراد را قادر به تعامل و مبادله مفاهیم و اطلاعات می‌کند .(Kaplan & Haenlein, 2010)
شبکه‌های اجتماعی نوعی ساختار اجتماعی محسوب می‌شوند که از گره‌های متعددی تشکیل شده‌اند.‌اند. این گره‌ها می‌توانند افراد حقیقی یا سازمان‌ها باشند. این گره‌ها توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به یکدیگر متصل هستند. وابستگی‌هایی چون روابط دوستانه، همشهری بودن، هموطن بودن، روابط تجاری و روابط اداری از جمله این وابستگی‌ها هستند. یک شبکه اجتماعی، مجموعه‌ای از روابط مشخص میان مجموعه تعریف شده‌ای از افراد است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *