معناداری با عملکرد شغلی دارد و در روابط کلی شبکه بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و روابط غیرمستقیم در سطح اطمینان (001/0) همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند و با تمایز میان روابط شبکه‌ای، روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین، روابط مستقیم آنلاین در سطح اطمینان (001/0) و روابط غیرمستقیم آنلاین در سطح اطمینان (05/0) همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. جدول 4-11 نتاج آزمون همبستگی را نشان می‌دهد.

جدول4-11 همبستگی متغیرهای پژوهشآنلا
متغیر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
جنسیت
1

مقام
.227*
1

سابقه
-.140
147.-
1

تجربه کامپیوتری
-.111
*212.-
.712**
1

مهارت در امور کامپیوتری
.022
155.
250.*
099.
1

وجدان کاری
.030
069.-
078.
195.*
037.
1

مستقیم
.079
108.-
192.
127.
175.
283.**
1

غیرمستقیم
-.273**
050.
008.
093.
130.
173.
030.-
1

مستقیم آفلاین
.051
170.-
195.*
109.
158.
194.*
868.**
109.-
1

غیرمستقیم آفلاین
-.275**
011.-
003.-
103.
065.
207.*
076.-
948.**
093.-
1

مستقیم آنلاین
.095
205.-*
186.
133.
115.
060.
002.
211.-*
629.**
256.-**
1

غیرمستقیم آنلاین
-.133
070.
020.-
101.
135.
239.*
812.**
786.**
073.-
674.**
115.
1

عملکرد شغلی
.035
-.112
050.-
.067
.114
.386**
.529**
.279**
.399**
.271**
.364**
.238*
1
*همبستگی در سطح 05/0 چشمگیر است.
**همبستگی در سطح 001/0 چشمگیر است.

4-5 رگرسیون
با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی مدل مورد بررسی قرار گرفت. جدول 4-12 خلاصه مدل را نشان می‌دهد. جدول 6-13 ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی بدون تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین را نشان می‌دهد. طبق جدول 6-4 روابط مستقیم (001/0 p و 497/0 ? =) و روابط غیرمستقیم (285/0? = و 001/0 p) بر عملکرد شغلی موثر هستند.

جدول 4-12 خلاصه مدل
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
1
.43a
.19
.14
2
.66b
.44
.40

جدول 4-13 ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش
مقدارثابت با صفر

سطح معناداری
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد
متغیر
مدل
T
Sig
B
خطای استاندارد
بتا

.191
.84
.043
.228
018.
جنسیت

-1.284
.20
-.169
.131
-.125
مقام

-1.485
.14
-.038
.026
-.205
سابقه کاری

740.
46.
025.
034.
100.
تجربه کامپیوتری
1
1.659
.10
.169
.102
.161
مهارت کامپیوتری

3.922
.00
.557
.142
.367*
وجدان کاری

.467
.64
.095
.204
.040
جنسیت

-1.126
.26
-.125
.111
-.093
مقام

-2.156
.03
-.048
.022
-.256*
سابقه کاری

.888
.37
.026
.029
.102
تجربه کامپیوتری

.744
.45
.065
.088
.062
مهارت کامپیوتری
2
2.309
.02
.290
.125
.191*
وجدان کاری

6.024
.000
.213
.035
.497**
روابط مستقیم

3.057
.003
.042
.014
.258**
روابط غیرمستقیم

خلاصه آزمون مدل در جدول 4-14 نشان داده شده است و جدول 4-15 ضرایب رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی را با تمایز شبکه‌های آنلاین و آفلاین نشان می‌دهد.

جدول 4-14 خلاصه آزمون مدل
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
1
.43a
.19
.14
2
.62b
.38
.32
3
.66c
.44
.34

جدول 4-15 ضرایب رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدل‌های پژوهش
مقدارثابت با صفر
سطح معناداری
ضرایب استاندارد نشده
ضرایب استاندارد
متغیر
مدل
T
Sig
B
خطای استاندارد
بتا

.191
.84
.043
.228
.018
جنسیت

-1.284
.20
-.169
.131
-.125
مقام

-1.485
.14
-.038
.026
-.205
سابقه کاری
1
.740
.46
.025
.034
.100
تجربه کامپیوتری

1.659
.10
.169
.102
.161
مهارت کامپیوتری

3.922
.000
.557
.142
.367*
وجدان کاری

.480
.63
.104
.216
.044
جنسیت

-.492
.62
-.060
.121
-.044
مقام

-1.835
.07
-.043
.024
-.234
سابقه کاری

.699
.48
.022
.031
.086
تجربه کامپیوتری

.733
.46
.068
.093
.065
مهارت کامپیوتری
2
2.414
.01
.332
.137
.219**
وجدان کاری

2.392
.01
.118
.049
.257**
روابط مستقیم آفلاین

1.936
.05
.045
.023
.252**
روابط غیرمستقیم آفلاین

1.987
.05
.105
.053
.233**
روابط مستقیم آنلاین

.620
.53
.013
.021
.073
روابط غیرمستقیم آنلاین

.444
.65
.103
.231
.043
جنسیت

-.246
.80
-.031
.125
-.023
مقام

-1.770
.08
-.044
.025
-.236
سابقه کاری

.669
.50
.021
.032
.084
تجربه کامپیوتری

.556
.58
.053
.096
.050
مهارت کامپیوتری

2.387
.01
.326
.137
.215*
وجدان کاری

.069
.94
.010
.143
.021
روابط مستقیم آفلاین

.0
58
.95
.003
.047
.015
روابط غیرمستقیم آفلاین

1.499
.13
.202
.135
.448
روابط مستقیم آنلاین

.749
.45
.042
.056
.235
روابط غیرمستقیم آنلاین
3
1.958
.05
.023
.012
.684**
مستقیم آفلاین * غیرمستقیم آفلاین

1.001
.31
.012
.012
.280
مستقیم آنلاین * غیرمستقیم آنلاین

-.214
.83
-.002
.010
-.054
مستقیم آنلاین * مستقیم آفلاین

-.625
.83
-.002
.003
-.194
غیرمستقیم آنلاین * غیرمستقیم آفلاین

-.829
.40
-.009
.011
-.260
غیرمستقیم آنلاین * مستقیم آفلاین

-1.250
.21
-.016
.013
-.381
مستقیم آنلاین * غیرمستقیم آفلاین

طبق جدول 4-15 و مدل2 که شامل متغیرهای کنترل و روابط اصلی (روابط مستقیم آفلاین، غیرمستقیم آفلاین، مستقیم آنلاین و غیرمستقیم آنلاین) می‌باشد نشان می‌دهد که، روابط مستقیم آفلاین (001/0 p و 257/0 = (?، روابط غیرمستقیم آفلاین (001/0 p و 252/0= (?و روابط مستقیم آنلاین (001/0 p و 233/0 = (?پیش‌بینی کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین (05/0 p و 073/0 = (?و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. بنابراین، فرضیه 1(b)و 1(a) و 2(a) و پذیرفته می‌شوند و فرضیه 2(b) رد می‌شود.
اثرات تعاملی فرض شده در جدول 4-15 مدل 3 نشان داده شده است. همانطور که جدول نشان می‌دهد، درمیان اثرات تعاملی فقط روابط مستقیم آفلاین* روابط غیرمستقیم آفلاین (001/0 p و 684/0= (? بر عملکرد شغلی تاثیرگذار است و سایر اثرات تعاملی رابطه چشمگیری بر عملکرد شغلی ندارند. بنابراین، فرضیه‌
1( c ) پذیرفته شده و فرضیه‌های 2( c ) و 3 و 4 و5 و 6 رد می‌شوند.

4-6 مقایسه نتایج با مقاله مرجع
در بررسی انجام شده نتایج آزمون همبستگی نشان داد که در روابط کلی شبکه بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و روابط غیرمستقیم همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند و با تمایز میان روابط شبکه‌ای، روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین، روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آنلاین همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند که با نتایج حاصل از پژوهش ژنگ و ونکاتش (2013)، مشابه می‌باشد.
در آزمون رگرسیون برای پیش بینی عملکرد شغلی با توجه به مدلهای پژوهش، نتایج مدل اولیه بدون تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین نشان داد که روابط مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی موثر هستند، درحالیکه نتایج مقاله مرجع نشان داد که روابط مستقیم بر عملکرد شغلی تاثیر داشته و روابط غیرمستقیم تاثیری بر عملکرد شغلی ندارند.
نتایج آزمون مدل با متغیرهای کنترل و روابط اصلی (مستقیم آفلاین، غیرمستقیم آفلاین، مستقیم آنلاین و غیرمستقیم آنلاین) نشان داد که، روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین و روابط مستقیم آنلاین پیش‌بینی‌کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. درحالیکه نتایج مقاله مرجع نشان داد که روابط مستقیم آفلاین، روابط مستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آنلاین تاثیر قابل توجهی بر عملکرد شغلی دارند و روابط غیرمستقیم آفلاین تاثیری بر عملکرد شغلی ندارند.
نتایج آزمون مدل با روابط تعاملی نشان داد که فقط روابط مستقیم آفلاین* روابط غیرمستقیم آفلاین بر عملکرد شغلی تاثیرگذار است و سایر اثرات تعاملی تاثیر چشمگیری بر عملکرد شغلی ندارند. درحالیکه نتایج مقاله مرجع نشان داد که همه روابط تعاملی به غیر از روابط مستقیم آفلاین * روابط غیرمستقیم آنلاین و روابط غیرمستقیم آفلاین * روابط مستقیم آنلاین بر عملکرد شغلی موثر هستند.
جدول 4-16 مقایسه نتایج پژوهش انجام شده در ایران با نتایج پژوهش مشابه در ایالت متحده آمریکا را نشان می‌دهد.

جدول 4-16 مقایسه نتایج پژوهش با مقاله مرجع

فرضیه
نتایج پژوهش در ایران
نتایج پژوهش در ایالات متحده آمریکا
H1a – روابط مستقیم آفلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.
تایید
تایید
H1b- روابط غیرمستقیم آفلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.
تایید
رد
H1c – روابط غیر مستقیم آفلاین ارتباط بین روابط مستقیم آفلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
تایید
تایید
H2a – روابط مستقیم آنلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.
تایید
تایید
H2b- روابط غیرمستقیم آنلاین با عملکرد شغلی ارتباط مثبت خواهند داشت.
رد
تایید
H2c- روابط غیرمستقیم آنلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
رد
تایید
H3 – روابط مستقیم آفلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
رد
تایید
H4 – روابط غیرمستقیم آفلاین ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
رد
تایید
H5 – روابط مستقیم آفلاین ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
رد
رد
H6 – روابط غیرمستقیم آفلاین ارتباط میان روابط مستقیم آنلاین و عملکرد شغلی را به طور مثبت تعدیل می‌کنند.
رد
رد

به دلیل اختلاف در نتایج پژوهش با پژوهش مشابه انجام شده در ایالت متحده آمریکا توسط ژنگ و ونکاتش (2013)، با استفاده از ادبیات پژوهش و مبانی نظری مختلف به استخراج و بررسی عوامل فرهنگی موثر بر این اختلاف پرداخته شده است که نتایج آن بیان شده است.

4-7 روایی ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ
روایی ابزار پژوهش با تحلیل عاملی اندازه‌گیری شده و قابلیت اعتماد و اعتبار همگرا و واگرای مقیاس‌ها بررسی شده است. نتایج تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش اجزا نشان می‌دهد که عامل‎های مربوطه موثر هستند. جدول 4-17 شاخص KMO و آزمون بارتلت را نشان می‎دهد که با توجه به مقدار آزمون بارتلت که برابر 756/0 است و مقدار آن بیشتر از 60/0 می‌باشد و با توجه به سطح معناداری آن که کمتر از 05/0می‌باشد، ابزار پژوهش از روایی لازم برخوردار می‌باشد. جدول 4-18 ماتریس اجزا را نشان می‌دهد که شامل بارهای عاملی ( نمرات عاملی) هر یک از متغیرها در عامل‌های باقیمانده است.
جدول 4-17 شاخص KMO و آزمون بارتلت
KMO آزمون
.756
آزمون بارتلت
کای‌دو
1059.669

درجه آزادی
325

سطح معناداری
.000

جدول 4-18 تحلیل عاملی
1
2
3

.253
.671
-.153
ضریب نفوذ فناوری اطلاعات
.002
.244
.600
تفویض اختیار
.203
.151
.856
پاسخ به نیاز شغلی کارکنان
.081
.081
.718
اهمیت به نظر کارکنان
-.105
.461
.600
استقبال از افکار و ایده‌های نو
-.045
.352
.832
وجود فرصت ارتقاء و پیشرفت
.407
.108
.600
تناسب مسئولیت و اختیار
.099
.440
.699
میزان