است. کمترین سطح این گروه از محصولات متعلق به استان اردبیل با ۰۲/۰ درصد است. استان گلستان نیز به علت شرایط جغرافیایی مناسب از سطح زیر کشت انواع گیاهان جالیزی برخوردار است (جدول ۱-۱) (آمار نامه کشاورزی، ۱۳۹۰).
جدول ۱-۱-برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتار محصولات زراعی استان گلستان در سال زراعی۹۰-۱۳۸۹
نام محصولات
سطح آبی