صفحه
جدول ۱-۱- برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتار محصولات زراعی استان گلستان ۴
جدول ۳-۱- تعداد نمونه و مزارع نمونه برداری شده در استان گلستان ۳۵
جدول ۳-۲- مواد لازم در واکنش PCR ۳۸
جدول ۳-۳- شرایط و سیکل‌های حرارتی برنامه ریزی شده برای انجام PCR ۳۸
جدول ۳-۴- دو جفت آغازگر اختصاصی