منبع تحقیق با موضوع انرژی تجدیدپذیر

No category

چراغهای راهنمایی، سیستمهای مخابراتی و برق رسانی روستایی به کار گرفته شده است. در ادامه به معرفی چند ورد از انرژیهای تجدیدپذیر پرداخته خواهد شد]۲۷[.
۲-۲-۱- انرژی برق آبی
انرژی برق آبی به عنوان سومین منبع تولیدکننده برق و همچنین مهمترین انرژی تجدیدپذیر مولد برق در جهان محسوب میشود. براساس آخرین دادهها، حدود ١٧ درصد برق