lanatus)گیاهی است یکساله از خانواده کدوئیان که دارای شاخه‌های خزنده می‌باشد. برگ بوته هندوانه تقریباً قلبی شکل و دارای بریدگیهای عمیق است و اغلب این بریدگی اصلی دارای بریدگیهای فرعی یا ثانوی میباشد. گلهای نر و ماده همیشه از هم جدا هستند ولی روی یک پایه قرار دارند (شیبانی، ۱۳۴۶).
انواع کدوها از جنس Cucurbita و از خانواده