۱۰۰ جنس و حدود ۱۰۰۰ گونه است. برگهای این گیاهان، ساده، متناوب، دارای دمبرگ دراز و پهنک کامل یا لوبدار و در هرحال فاقد استیپول است. گلهای آنها منظم، یکپایه، مرکب از قطعات ۵ تایی، منفرد یا مجتمع به صورت گرزن است (بیتس و همکاران، ۱۹۹۰). نباتات خانواده کدوئیان تمام خزنده و ساکن نواحی گرم و بنابراین حساس به سرما می‌باشند. هرچند که