منبع تحقیق با موضوع تقسیم بندی

عمومی

فوق میشود. مثل WMV
این گروه ویروسهایی با ذرات میلهای شکل هستند که اعضای آن بسته به نوع ناقل در سه زیرگروه قرار دارند. خانواده پوتیویریده بر اساس تقسیم بندی واکی (۱۹۹۱) در زیرگروه یک که شتهها ناقل آن میباشند، قرار می‌گیرد. در این زیرگروه ذرات ویروس میله‌ای قابل انعطاف به طول ۶۸۰-۹۰۰ نانومتر و عرض ۱۱ نانومتر و ژنوم حاوی آر.ان.ای