منبع تحقیق با موضوع جدایههای، جدایه، RDP3، نوترکیبی

No category

شیلی است ۴۹
شکل ۴-۶- گراف نوترکیبی ترسیم شده با استفاده از نرم‌افزار RDP3 در جدایه ژاپن که قطعه نوترکیب یکی از جدایههای فرانسه است ۵۰
شکل ۴-۷- گراف نوترکیبی ترسیم شده با استفاده از نرم‌افزار RDP3 در جدایه فرانسه که قطعه نوترکیب یکی دیگر از جدایههای فرانسه است ۵۱
شکل ۴-۸- درصد شباهت و تفاوت جدایه WMV گلستان با سایر جدایههای